Chwilio'r wefan
English

Cynlluniau diweddaraf ar gyfer Stryd y Gwynt ar ei newydd wedd yn symud yn eu blaen

Mae cynlluniau i ailfodelu un o strydoedd adloniant mwyaf poblogaidd Abertawe'n symud ymlaen i'r cam nesaf.

WindStreetVision120918

Mae Cyngor Abertawe yn edrych ar gynigion i ailddatblygu Stryd y Gwynt i'w gwneud yn fwy addas ar gyfer y miloedd o bobl sy'n ymweld â'r nifer mawr o dafarndai a bwytai ar hyd y llwybr.

Gwnaed astudiaeth dichonoldeb mewn partneriaeth â Rhanbarth Gwella Busnes Abertawe (BID), gan ddarparu nifer o opsiynau ar gyfer ailfodelu'r stryd.

Ymgynghorwyd â busnesau yn yr ardal ar sut y byddent hwy'n hoffi gweld Stryd y Gwynt yn cael ei gwella. Hoffai nifer weld mwy o bwyslais ar flaenoriaethu cerddwyr a allai helpu i gefnogi'r defnydd o fusnesau yn ystod y dydd a'r nos.

Bydd y cynllun newydd yn cynnwys newid Stryd y Gwynt yn stryd unffordd, mynediad wedi'i reoli ar gyfer cerbydau, goleuadau stryd gwell a defnydd gwell o le palmant er mwyn cael mwy o ardaloedd eistedd.

Yn dilyn penderfyniad gan y Cabinet heddiw, bydd y cyngor nawr yn symud i gam nesaf y broses sy'n cynnwys sicrhau cyllid drwy geisiadau grant ynghyd â chyllid cyfalaf gan y cyngor.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM