Chwilio'r wefan
English

Ysgol Gynradd Llangyfelach: Goruchwyliwr Gofal Amlapiol Gradd 7 (Lefel 4)

Dyddiad cau: 13/09/19, 12.00pm. 32 awr yr wythnos. Cyflog presennol: £24,799 - £27,905 (pro rata). Dyddiad cychwyn: 4 Tachwedd 2019.

Llangyfelach primary school logo

Mae Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Llangyfelach yn dymuno penodi Goruchwyliwr Gofal Amlapiol Gradd 7 rhagorol i weithio yn ein gwasanaeth Gofal Amlapiol. 

Dylai ymgeiswyr fod â chymhwyster CCLD ar Lefel 3 a phrofiad blaenorol o weithio o fewn lleoliad perthnasol.  

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn:

 • Frwdfrydig ac ymroddgar ynghylch dysgu ac addysgu
 • Gallu gweithio'n rhagorol fel rhan o dîm ac yn meddu ar agwedd gadarnhaol
 • Llawn cydymdeimlad ac yn gefnogol o ddisgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol
 • Gallu meithrin, ysbrydoli a chymell disgyblion a staff

Mae'r cyfrifoldebau'n cynnwys:

 • Rheoli Cynorthwywyr Gofal Amlapiol
 • Arwain a threfnu cyfarfodydd y tîm
 • Cynllunio, olrhain, asesu a llunio adroddiadau ar gyfer disgyblion y ddarpariaeth gofal Amlapiol
 • Mynd ati i Reoli Perfformiad Cynorthwywyr Gofal Amlapiol
 • Monitro anghenion hyfforddiant a threfnu diweddariadau pan fydd angen gwneud hynny
 • Asesu risgiau a chynnal gwiriadau diogelwch yn rheolaidd
 • Ymgymryd â hunanarfarnu gyda'r Unigolyn sy'n Gyfrifol
 • Ymgymryd ag adolygiadau o bolisïau, arferion a darpariaeth ar y cyd â'r holl randdeiliaid
 • Trafod â'r Tîm Gweinyddu a'r Unigolyn sy'n Gyfrifol ynghylch gweithdrefnau mynediad ac ati

Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus gael gwiriad datgelu manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd cyn cychwyn y gwaith.

Mae ffurflen gais, disgrifiad o'r swydd a manyleb yr unigolyn ar gael i'w llwytho i lawr o wefan yr ysgol yn http://www.llangyfelachprimaryschool.co.uk/vacancies/

*Dylid dychwelyd Ffurflenni Cais wedi'u Llenwi ynghyd â CV cyfredol i'r ysgol trwy e-bost i akermanh@hwbmail.net neu trwy'r post.

Dyddiad cau: Dydd Gwener 13 Medi 2019
Cyfweliad: Dydd Mawrth 24 Medi 2019

Wedi'i bweru gan GOSS iCM