Chwilio'r wefan
English

Ysgol Gynradd Grange: Cynorthwyydd Addysgu Gradd 4 Dros Dro

Dyddiad cau: 02/09/18. 27.5 awr. Yn ystod y tymor yn unig. Gwahoddir ceisiadau ar gyfer swydd Cynorthwyydd Addysgu Gradd 4 Dros Dro i ddechrau cyn gynted ag y bo modd tan ddiwedd tymor yr haf 2020 yn y lle cyntaf.

Grange primary school logo

Cynorthwyydd Addysgu Gradd 4 i gefnogi mewn dosbarthiadau prif ffrwd. 27.5 awr i gynnwys goruchwylio amser cinio - Gradd 4 SCP (14-16, £17,681-£18,319).

Cymwysterau:

  • Sgiliau Rhifedd a Llythrennedd da
  • NVQ 2 ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu neu gymwysterau neu brofiad cyfwerth.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn:

  • Ymrwymedig ac yn angerddol am ddysgu ac addysgu;
  • Cydymdeimlo â disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol ac yn gefnogol iddynt;
  • Gallu meithrin, ysbrydoli a chymell disgyblion;
  • Ymrwymedig i ddisgwyliadau uchel o ran cynnydd ac ymddygiad;
  • Hyblyg a chefnogol eu dull o ymdrin â gofynion newidiol;
  • Gallu gweithio yn rhan o dîm ac mewn modd hyblyg er mwyn sicrhau'r gorau i bob disgybl.

Mae'r swydd hon yn amodol ar ddatgeliad manwl gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol a thystlythyrau boddhaol.

Llenwch ffurflen gais ac ysgrifennu llythyr ategol byr sy'n amlinellu eich profiad, eich cryfderau a'ch diddordebau gan gyfeirio at y swydd uchod.

Word Document Disgrifiad swydd - Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 (Cynorthwyydd Addysgu Lefel) (Word, 46KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Word Document Ffurflen gais: staff cefnogi a leolir mewn ysgolian (Word, 134KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Dylid dychwelyd ffurflenni cais wedi'u llenwi i'r ysgol â llaw neu drwy'r post (nid e-bost).

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd dydd Llun 2 Medi 2019
Cyfweliadau: dydd Llun 9 Medi 2019.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM