Chwilio'r wefan
English

Swyddog Gwybodaeth a Datblygu Rhanbarthol WCCIS Llywodraeth Cymru (dyddiad cau: 28/08/19)

£37,849 - £41,675 y flwyddyn. Dyma gyfle cyffrous i unigolyn profiadol a brwdfrydig gefnogi'r gwaith o weithredu System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) ar draws rhanbarth Gorllewin Morgannwg gan ganolbwyntio ar ddatblygu a chyflunio i gefnogi a chynyddu gwaith adrodd effeithiol ar ran 3 sefydliad: Cyngor Abertawe, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Teitl y swydd: Swyddog Gwybodaeth a Datblygu Rhanbarthol WCCIS Llywodraeth Cymru
Rhif y swydd: SS.67524
Cyflog: £37,849 - £41,675 y flwyddyn
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Swyddog Datblygu a Gwybodaeth Rhanbarthol WCCIS (SS.67524) (PDF, 867KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd SS.67524

Dyddiad cau: 5.00pm, 28 Awst 2019

Mwy o wybodaeth

Bydd y rhaglen arloesol hon yn disodli amrywiaeth o systemau electronig a phapur sy'n bodoli eisoes ar draws ystod o wasanaethau gofal cymdeithasol ac iechyd, gan gynnwys iechyd meddwl, therapïau a nyrsio cymunedol. Bydd yn darparu ateb technolegol sy'n diwallu anghenion swyddogaethol a busnes staff, gan ddarparu mynediad at wybodaeth briodol a thrwy hynny'n caniatáu newid trawsnewidiol mewn gwasanaeth i ddarparu'n well ar gyfer darparu gofal cydlynol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn a chymorth sy' n diwallu anghenion unigolion a'u teuluoedd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am ddarparu cymorth mentora a chymorth technegol, gan ganolbwyntio ar y cwsmer, yn benodol ynghylch Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol. Bydd deiliad y swydd hefyd yn cynrychioli rhanbarth Gorllewin Morgannwg ar lwyfan "Cymru Gyfan" yn Swyddog Gwybodaeth a Datblygu, mewn perthynas â WCCIS.  

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am sicrhau'r cyfle gorau ar gyfer newid trawsnewidiol ac yn annog ymagweddau rhanbarthol at gysondeb o ran casglu data ac adrodd ar draws iechyd a gofal cymdeithasol, gan sicrhau bod yr ymagwedd yn cysylltu â'r trefniadau cenedlaethol a lleol, gan ddylanwadu'n uniongyrchol ar ddyluniad gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. 

Dylai'r ymgeisydd allu dangos y canlynol:

  • Sgiliau, galluoedd a phrofiad sylweddol o ran echdynnu data a llunio adroddiadau (e.e. Microsoft SQL, Visual Studio)
  • Cyflunio, dylunio a datblygio WCCIS er mwyn darparu'r system a'r allbynnau gofynnol i ddefnyddwyr y system a rheolwyr gwasanaeth.
  • Bydd sgiliau negodi, cyfathrebu a dylanwadu hefyd yn hanfodol i'r swydd hon.

Abertawe fydd yn cynnal y swydd hon, ond bydd yn gweithio ar ran pob sefydliad yn rhanbarth Gorllewin Morgannwg. Mae rhanbarth Gorllewin Morgannwg hefyd yn cydweithio'n agos â sefydliadau'r trydydd sector a mudiadau gwirfoddol ac mae wedi ymrwymo i ymgysylltu'n rhagweithiol â dinasyddion a chyd-gynhyrchu.

Ffoniwch Tracey Bell, Arweinydd Rhanbarthol WCCIS ar 07966 567489 i gael rhagor o wybodaeth os bydd angen.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM