Chwilio'r wefan
English

Marciau uchel gan fod presenoldeb ysgol yn parhau i wella

Mae ysgolion uwchradd yn Abertawe bellach ymysg y rhai sy'n perfformio orau yng Nghymru o ran sicrhau bod disgyblion yn mynychu gwersi.

Bishop_vaughan_exams

Dengys ffigurau newydd Llywodraeth Cymru fod cyfradd bresenoldeb gyffredinol y ddinas yn 94% sy'n uwch na chyfartaledd Cymru. Mae'n golygu mai Abertawe yw'r pumed o 22 o ardaloedd sy'n perfformio orau ar gyfer y flwyddyn ysgol ddiwethaf.

Yr haf hwn, mae disgyblion ysgolion Abertawe wedi dathlu canlyniadau eithriadol ar gyfer Safon Uwch, TGAU a chymwysterau eraill fel BTEC, a phob un ohonynt yn uwch o lawer na'r cyfartaledd.

Bum mlynedd yn ôl, roedd Abertawe yn hanner isaf y 22 awdurdod sydd yng Nghymru ar gyfer presenoldeb ysgol.

Sefydlodd y cyngor Fwrdd Gwella i fynd i'r afael â'r broblem a chyflwynwyd amrywiaeth o fesurau.

Meddai Aelod y Cabinet dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, Jennifer Raynor, "Mae cyswllt clir rhwng presenoldeb a chyflawniad ac nid yw'n gyd-ddigwyddiad bod eleni wedi bod yn flwyddyn arbennig am ganlyniadau yn Abertawe.

"Rhoesom ffocws gwirioneddol ar wella presenoldeb rai blynyddoedd yn ôl gan ein bod am sicrhau bod pob person ifanc yn cyflawni ei botensial llawn."

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Gronfa'r Môr a Physgodfeydd Ewrop, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM