Chwilio'r wefan
English

Ymgyrch i annog y rheini y mae eu plant wedi gadael cartref i feddwl am faethu

Mae Maethu Abertawe, sef gwasanaeth maethu'r cyngor, yn galw ar rieni sy'n paratoi i ffarwelio â'u plant wrth iddynt adael am y brifysgol neu'r rheini y mae eu plant yn gadael cartref i ystyried maethu.

Karen and Tony Rice

Ar yr adeg hon o'r flwyddyn, pan fydd plant yn cychwyn ar eu camau cyntaf at fod yn annibynnol yn y brifysgol neu'r ysgol, gall y tŷ fod yn dawel iawn a gall maethu fod yn barhad gwahanol i fagu plant traddodiadol.

Mae gan rieni sgiliau magu plant gwerthfawr a gallant gynnig cartref cariadus i blant sy'n haeddu dyfodol mwy disglair. Maent yn deall yr angen i feithrin plentyn ym mhob agwedd ar eu bywydau.

Gall cael plentyn maeth yn eich cartref fod yn ffordd dda o dynnu'ch sylw o'r ffaith bod eich cartref bellach yn wag a gall hefyd roi nod newydd i chi a'ch bywiogi.

Meddai Karen a Tony Rice, gofalwyr maeth Abertawe, fod cartref tawel a neb yno i ofalu amdano oedd wedi arwain atynt yn agor eu cartref a'u calonnau i blant diamddiffyn. Mae teulu'n bwysig iawn i'r ddau ohonynt felly roedd yn gam naturiol iddynt ehangu eu rôl magu plant.

Meddai Karen Rice, "Dod yn ofalwr maeth yw un o'r pethau mwyaf gwerth chweil i mi ei wneud erioed. Rydym yn maethu babanod ac rydym wedi maethu rhai nes iddynt gael eu mabwysiadu neu wedi eu helpu gyda'r trawsnewidiad yn ôl i'w cartrefi. Mae rhoi ymdeimlad o ddiogelwch a rhoi'r dechrau gorau mewn bywyd i fabanod yn rhoi boddhad mawr i ni. 

"Mae pob plentyn yn haeddu cael cartref cariadus a diogel ond, yn anffodus, nid yw pob plentyn yn cael hynny. Ein nod yw rhoi'r dechrau gorau i'r plant sydd yn ein gofal neu eu helpu i fod ar y llwybr cywir er mwyn cael dyfodol disglair. Yn anffodus, mae cynifer o blant y mae angen cariad, cefnogaeth, diogelwch a sylw arnynt - maent yn haeddu'r un cyfleoedd i gyflawni eu potensial llawn."  

Ar hyn o bryd, mae'r cyngor yn cefnogi 136 o deuluoedd maethu ond, gyda niferoedd y plant sy'n derbyn gofal yn parhau i gynyddu, mae angen mwy o ofalwyr maeth arnom.

Meddai'r Cynghorydd Elliott King, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Plant (y Blynyddoedd Cynnar), "Mae nifer y plant sy'n dod i dderbyn gofal yn parhau i fod yn gyson felly mae'r angen am ofalwyr maeth yn parhau. Ar draws Abertawe mae plant y mae angen eich help arnynt, ac mae'n hynod bwysig felly ein bod ni'n parhau i recriwtio gofalwyr maeth yn Abertawe fel y gall plant parhau i fyw yn agosach at eu teuluoedd, eu ffrindiau a'u hysgolion.

"Yn anad ddim, mae angen gofalwyr maeth sydd ag ystafell wely sbâr arnom, ac sy'n gallu gofalu am blant neu grŵp o frodyr a chwiorydd ar sail tymor hir. Rydym hefyd yn chwilio am ofalwyr sy'n gallu darparu lleoliadau rhieni a phlant, yn ogystal â gofal ar gyfer babanod."

Ychwanegodd y Cynghorydd Sam Pritchard, Aelod y Cabinet Dros y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc, "Mae gennym ofalwyr maeth gwych ym Maethu Abertawe sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau plant a phobl ifanc drwy'r dydd, bob dydd. Gall bod yn ofalwr maeth fod yn heriol ond rwyf hefyd wedi clywed bod y buddion yn enfawr.

"Ar gyfer y rheini sydd ag ystafell wely sbâr yn eu cartrefi a lle yn eu bywydau am blentyn, gall maethu fod yn gyfle i droi eich cartref gwag yn gyfle i roi dechrau newydd mewn bywyd i blentyn. Mae llawer o wahanol fathau o faethu, o faethu tymor byr a maethu seibiant i ofal tymor hir, felly mae rhywbeth sy'n siŵr o fod yn addas i'ch ffordd o fyw.

"Mae maethu'n rôl hynod bwysig ac mae Maethu Abertawe'n gweithio'n galed i sicrhau bod gofalwyr maeth yn cael y gefnogaeth, yr hyfforddiant a'r cyngor y mae eu hangen arnynt. Rydym yn awyddus iawn i glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn bod yn ofalwr maeth gyda Maethu Abertawe - gall pob math o bobl fod yn ofalwyr maeth gwych." 

Mae llawer o fythau'n bodoli o hyd ynghylch y rheini sy'n gallu maethu neu beidio. Mewn gwirionedd, nid oes llawer o rwystrau i faethu. Cyfartaledd oedran ein gofalwyr maeth yw 51 ond gall unrhyw un dros 21 oed gyflwyno cais i fod yn ofalwr maeth - nid oes terfyn oedran uchaf. Gallwch faethu os oes gennych blant neu beidio; os ydych yn briod, yn cyd-fyw â rhywun neu'n sengl; os ydych yn berchen ar eich tŷ neu'n rhentu; yn gweithio neu'n ddi-waith. Yn ogystal, gallwch faethu ni waeth beth yw eich tueddfryd rhywiol neu'ch hunaniaeth rhywedd.

Mae gofalwyr maeth yn cael eu talu am bob plentyn sydd yn eu gofal ac maent yn derbyn hyfforddiant a chefnogaeth gynhwysfawr yn ogystal â chyfle i gysylltu â gofalwyr maeth eraill - gan gynnwys grwpiau cefnogi.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn maethu, dewch i'n noson wybodaeth nesaf nos Fercher 11 Medi rhwng 6pm ac 8pm yn y Ganolfan Ddinesig. Bydd gofalwyr maeth a staff Maethu Abertawe wrth law i ateb unrhyw gwestiynau ac i ddarparu cipolwg ar yr hyn sydd ynghlwm wrth faethu.

Bydd Tîm Maethu Bae'r Gorllewin hefyd yn bresennol yn y noson wybodaeth a byddant ar gael i siarad ag unrhyw un sydd â diddordeb mewn mabwysiadu. Os ydych chi wedi bod yn meddwl am fabwysiadu ac am gael sgwrs anffurfiol, galwch heibio i gael sgwrs ag aelod o staff. Mae llawer o blant sy'n aros i gael cartref am byth.

·         I gael gwybodaeth am faethu, ffoniwch Maethu Abertawe ar 0300 555 0111 neu ewch i www.abertawe.gov.uk/maethuabertawe. Am ragor o wybodaeth am fabwysiadu, ffoniwch Tîm Mabwysiadu Bae'r Gorllewin ar 0300 365 2222 neu ewch i www.westernbayadoption.org.  

Wedi'i bweru gan GOSS iCM