Chwilio'r wefan
English

Therapydd Galwedigaethol (dyddiad cau: 17/09/19)

£32,878 - £36,876 y flwyddyn Mae'r Gwasanaeth yn canolbwyntio ar atal derbyniadau diangen i'r ysbyty neu ofal hirdymor a chynorthwyo gyda rhyddhau cleifion yn brydlon o'r ysbyty pan fo'n briodol. Bydd hefyd angen i chi ymdrin â materion cymhleth o ran codi a chario i helpu cleientiaid i aros yn eu cartref eu hunain.

Teitl y swydd: Therapydd Galwedigaethol
Rhif y swydd: SS.1706-V2
Cyflog: £32,878 - £36,876 y flwyddyn
Disgrifiad swydd: PDF Document Disgrifiad swydd: Therapydd Galwedigaethol Cymunedol Integredig (SS.1706-V1) (PDF, 880KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd SS.1706-V2

Dyddiad cau: 5.00pm, 17 Medi 2019

Mwy o wybodaeth

Gan weithio yn rhan o dîm amlddisgyblaeth byddwch yn cefnogi pobl i gynyddu eu hannibyniaeth. Byddwch yn gweithio gyda llwyth achosion o gleientiaid sy'n cael eu hatgyfeirio i'r gwasanaeth, yn cynnal asesiadau swyddogaethol, cyfannol ac arbenigol gan gynnwys argymhellion ar gyfer addasiadau, pennu nodau swyddogaethol a chysylltu ag aelodau eraill y tîm a gwasanaethau yn y gymuned, lleoliadau preswyl a lleoliad ysbyty Gorseinon.

Yn ogystal, mae'r Tîm Therapi Galwedigaethol yn bresennol yn y pwynt mynediad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan gyfrannu at sgrinio amlddisgyblaethol o atgyfeiriadau a dderbyniwyd ar y pwynt mynediad cyffredin ac at lwyth achosion ymateb cyflym ac ymholiadau brys. Bydd gofyn i chi hefyd asesu'r angen am becynnau gofal cymhleth parhaus, a thrwy hynny ddarparu ffocws sy'n seiliedig ar ailalluogi er mwyn gallu darparu'r gofal mwyaf effeithiol yn y lleoliad mwyaf priodol.

Bydd gofyn i chi deithio o amgylch y gymuned a meithrin perthynas ag amrywiaeth o bobl gan gynnwys Gofalwyr, Meddygon Teulu, Nyrsys Ardal, Gweithwyr Cymdeithasol a therapïau eraill er mwyn cynllunio a darparu cymorth effeithiol a chydlynol i gleientiaid.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm amlddisgyblaeth integredig prysur, cefnogol a bydd yn cael y cyfle i gyfrannu at ddatblygiad parhaus y gwasanaeth.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon; mae'r un croeso i siaradwyr Saesneg a/neu Gymraeg wneud cais.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM