Chwilio'r wefan
English

Rheolwr Trawsnewid Gorllewin Morgannwg Dros Dro (dyddiad cau: 19/09/19)

£42,683 i £46,582 y flwyddyn. Dros dro tan 31 Mawrth 2021. Rydym yn falch o gyhoeddi cyfle cyffrous i unigolyn deinamig a brwdfrydig weithio yn rhan o Dîm Trawsnewid Gorllewin Morgannwg.

Teitl y swydd: Rheolwr Trawsnewid Gorllewin Morgannwg
Rhif y swydd: SS.67479
Cyflog: £42,683 i £46,582 y flwyddyn
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Rheolwr Trawsnewid Gorllewin Morgannwg (SS.67479) (PDF, 905KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd SS.67479

Dyddiad cau: 5.00pm, 19 Medi 2019

Mwy o wybodaeth

Gan adrodd wrth Gyfarwyddwr Rhaglen Trawsnewid Gorllewin Morgannwg, bydd y rôl strategol hon yn cyflwyno ac yn sicrhau ffrydiau gwaith oddi mewn i Raglen Trawsnewid Gorllewin Morgannwg a bod yn gyfrifol am un o'r Byrddau Trawsnewid ar draws y Bwrdd Trawsnewid Oedolion, y Bwrdd Trawsnewid Integredig neu Fyrddau Trawsnewid Plant a Phobl Ifanc.

Bydd enghreifftiau o'r meysydd y byddwch yn gweithio arnynt yn y lle cyntaf yn dod o dan y Bwrdd Trawsnewid Oedolion ac yn cynnwys datblygu strategaeth dementia ranbarthol a gwasanaeth rhanbarthol o'r ysbyty i'r cartref, y Rhaglen Comisiynu ar gyfer Anghenion Cymhleth, darparu'r Fframwaith Strategol Iechyd Meddwl ac adolygu'r Model Gorau ar gyfer Gwasanaethau Gofal Canolraddol.

Bydd deiliad y swydd yn sicrhau uwch reolaeth rhaglenni i ddatblygu achosion busnes a chynlluniau'r rhaglen trawsnewid fel y'u hamlinellwyd gan y Byrddau Trawsnewid, a bydd hyn yn cynnwys datblygu a sicrhau y caiff cynllun y rhaglen ei roi ar waith defnyddio model atebolrwydd ar sail canlyniadau i adrodd yn ôl wrth y Byrddau a Llywodraeth Cymru.

Bydd deiliad y swydd yn cydweithio'n agos â staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Chyngor Abertawe er mwyn cyflawni'r rhaglen.

Bydd arnoch angen profiad o reoli rhaglenni cymhleth a dealltwriaeth o ddatblygiadau polisi ym maes gofal cymdeithasol ac iechyd, ynghyd â rheolaeth weinyddol a phrofiad o gefnogi prosiectau gydag achosion busnes a chyllid perthnasol dogfennaeth ar gyfer ceisiadau am gyllid.

Bydd rhinweddau personol yn cynnwys yr angen i allu addasu, bod yn hyblyg a gallu ymdrin â sefyllfaoedd na ellir eu rhagweld wrth iddynt godi, bydd hefyd angen i chi allu blaenoriaethu o dan bwysau, a hynny oddi mewn i amgylchedd newid.

Bydd y swydd hon wedi'i lleoli'n bennaf yng Nghanolfan Ddinesig Cyngor Abertawe.  Bydd disgwyl i chi weithio mewn amgylchedd ystwyth a gweithio mewn swyddfeydd eraill ar draws y rhanbarth.

I gael trafodaeth anffurfiol am y swydd cysylltwch naill ai â: Nicola Trotman, Cydlynydd Rhaglen Gorllewin Morgannwg - Nicola.Trotman@swansea.gov.uk. Rhif ffon: 07471 145421.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM