Chwilio'r wefan
English

Tymor ysgol newydd yn golygu llwybrau mwy diogel i blant ysgol Abertawe

Bydd disgyblion yng nghymuned Abertawe'n gallu cerdded i'r ysgol yn haws diolch i gynllun diogelwch ffyrdd newydd a gwblhawyd yn ystod gwyliau'r haf.

Mae Cyngor Abertawe wedi cwblhau cam cyntaf y gwaith 'Llwybrau Diogel mewn Cymunedau' yng Nghlydach, cyn i'r tymor ysgol newydd ddechrau.

Mae'n golygu y gall plant sy'n mynd i ysgolion lleol yn y gymuned gerdded a beicio i'r ysgol yn fwy diogel yn sgîl cyflwyno amrywiaeth eang o fesurau diogelwch ffyrdd. 

Crëwyd parth 20mya newydd, gan ostwng y terfyn cyflymder blaenorol o 30mya ar hyd Heol Sant Ioan, Stryd Down, Heol y Nant, Stryd Sybil a Heol Pen-y-Wern.

Cyflwynwyd croesfannau cerddwyr gwell y tu allan i Ysgol Gynradd Clydach hefyd, yn ogystal â man gollwng a chodi newydd i fysus mini.

Ariannwyd y cynllun gwerth £661,000 gan raglen 'Llwybrau Diogel mewn Cymunedau' Llywodraeth Cymru (£331 mil), gydag arian cyfatebol gan Gyngor Abertawe a'r cyngor cymuned lleol.

Bydd ail gam y cynllun yn dechrau'n hwyrach eleni ac yn cynnwys croesfannau cerddwyr newydd mewn nifer o leoliadau, megis Heol Pontardawe, Heol y Faerdre a'r Stryd Fawr.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd ac Isadeiledd, "Mae'r gwelliannau diogelwch ffyrdd hyn yn hanfodol i sicrhau y gall plant gerdded i'r ysgol ac oddi yno'n ddiogel. Mae'r mesurau rydym yn eu rhoi ar waith hefyd o fudd i eraill yn y gymuned, ac maent yn annog modurwyr i yrru mewn ffordd ddiogel a chyfrifol."

Mae'r cynllun diweddaraf hefyd yn dilyn agor rhan newydd o'r rhwydwaith beicio yn Ynystawe, sy'n darparu cyswllt hollbwysig rhwng yr ysgol a'r cymunedau cyfagos.

Mae'r llwybr cerdded a beicio milltir o hyd rhwng Ynystawe a Chlydach yn helpu i ehangu'r rhwydwaith beicio yn Abertawe, ac mae'n darparu llwybr beicio diogel oddi ar y ffordd i blant ac oedolion. 

Ariannwyd y llwybr newydd gan raglen Teithio Llesol Llywodraeth Cymru.

Ychwanegodd y Cyng. Thomas, "Rydym wedi cyflawni llawer yn y blynyddoedd diwethaf gan ddefnyddio arian grant trafnidiaeth Llywodraeth Cymru.

"Datblygwyd nifer o lwybrau beicio a cherdded newydd, gan ehangu ein rhwydwaith beicio presennol, er mwyn sicrhau y gall beicio gynyddu fel gweithred iach a hefyd fel dull amgen o gludiant."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM