Chwilio'r wefan
English

Os ydych yn un o breswylwyr ein cyfadeiladau lloches, cymerwch ran yn ein cystadleuaeth y Pasg. Rhagor o fanylion yma!  PDF Document Sheltered Easter Competition (PDF, 328KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hand over house

Tai Lloches

Mae tai lloches yn darparu tai hunangynhwysol i denantiaid gyda'r fantais o warden dynodedig.

Gweld cyfadeiladau lloches

Bydd tai lloches yn darparu eiddo hunangynhwysol i chi i'ch galluogi i barhau i fyw'n annibynnol, ond gyda warden dynodedig y gallwch gysylltu ag ef drwy system intercom heb adael yr eiddo.

Ydw i'n gallu gwneud cais am dai lloches?

Er mwyn i chi gael eich ystyried ar gyfer tai lloches, mae'n rhaid eich bod dros 60 oed neu mae'n bosib y gallwch gael eich ystyried hefyd os oes amgylchiadau arbennig. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch:

Sut rydw i'n gwneud cais am dai lloches?

Bydd y Swyddfa Dai Ranbarthol yn trefnu'r holl gynigion a'r dyraniadau ar gyfer y tai lloches gwag yn ôl y polisi ailgartrefu a'r ymgeisydd cymwys â'r nifer mwyaf o bwyntiau.   Gweler Tai Cyngor a mwy o wybodaeth.

Pan fyddwch yn cael cynnig ty lloches, bydd warden y cyfadeiladau lloches yn cwrdd â chi ac yn eich tywys o gwmpas y ty a'r cyfadeiladau. Bydd y warden hefyd yn ateb unrhyw gwestiynau ynghylch symud i'r cynllun lloches ac yn rhoi cyngor a chymorth i chi.

Cofiwch fod rheolau 'Hawl i Brynu' yn golygu na allwch brynu eich ty lloches. Gweler adran am fwy o wybodaeth.

Pa mor ddiogel fydd y Cynllun?

Mae'r warden yn gyfrifol am sicrhau bod y cyfadeilad yn amgylchedd diogel i chi fyw ynddo, ac i'ch ffrindiau a'ch perthnasau ymweld ag ef.  Eich cyfrifoldeb chi fydd diogeledd eich cartref chi. Bydd y warden yn gallu rhoi cyngor i chi am fesurau diogeledd y gallech eu gwneud er mwyn i chi deimlo'n fwy diogel yn eich cartref.

Mae yswiriant yr adeiladau ar gyfer eich cartref wedi'i gynnwys yn y rhent. Ond rydyn ni'n eich cynghori i drefnu Yswiriant cartref i denantiaid y cyngor y cynnwys eich hunain - Mae Dinas a Sir Abertawe yn gweithredu polisi yswiriant am gost llai.

A fydd y Warden yn ymweld â fi?

Gall warden dynodedig ymweld â'i holl denantiaid tai lloches yn rheolaidd yn ystod oriau gwaith arferol o ddydd Llun i ddydd Gwener. Y warden fydd yn penderfynu ar amlder yr ymweliadau, gan ddibynnu ar eich anghenion cefnogaeth.

Ar benwythnosau a gwyliau banc, cynorthwywyr gofal a gyflogir gan April Care Solutions fydd yn cynnal yr ymweliadau. Bydd y warden yn asesu a oes angen cefnogaeth ar gyfer ymweliadau ar y penwythnos

Mae'r ymweliad y mae'r warden yn ei wneud yn elfen bwysig o'r gefnogaeth y gall Dinas a Sir Abertawe ei rhoi i chi. Bydd yr ymweliad gan y warden yn:

  • Galluogi'r warden i wirio'ch iechyd a'ch lles cyffredinol
  • Eich sicrhau a thawelu'ch meddwl
  • Rhoi ffordd i chi adrodd am bryderon a cheisio cyngor a chymorth gan asiantaethau eraill

Bydd swm a lefel y gefnogaeth yn cael eu pennu'n ôl eich anghenion. Mae'r staff yno i'ch cefnogi i allu byw bywyd annibynnol.

Fodd bynnag, ni fydd y warden yn glanhau, yn coginio, yn rhoi meddyginiaeth, yn rhoi gofal personol etc.

A fydd y warden yn gallu dod i mewn i'm cartref heb ganiatâd?

Ni fydd y warden yn rhoi allwedd eich cartref i neb oni bai eu bod ar eich rhestr o 'ddeiliaid enwebedig'. Ond gallwch chi roi eich allwedd i bwy bynnag y byddwch yn dymuno.

Mae mynd i mewn i gartref rhywun yn rhywbeth na fydd unrhyw aelod o staff Dinas a Sir Abertawe yn ei wneud ar chwarae bach. Bydd y warden yn ystyried dod i mewn i'ch cartref os yw pob gwiriad arall wedi methu. Gallai'r warden ddod i mewn hefyd os oes pryder am eich diogelwch a'ch lles. Gallai hynny fod er enghraifft:

  • Pan welir tenant drwy'r ffenestr neu'r blwch post a bod pryder ynghylch eu cyflwr neu eu bod mewn anawsterau.
  • Pan fydd cymydog neu berthynas wedi sôn wrth y warden eu bod yn pryderu'n fawr am eich lles.

Ystafell i Westeion

Mae ystafelloedd gwesteion gan rai o'r cyfadeiladau ac maent ar gael i ymwelwyr neu berthnasau tenant lloches os ydynt am aros dros nos oherwydd afiechyd tenant neu am eu bod yn byw ymhell i ffwrdd. Bydd tâl am ddefnyddio'r ystafell. Os oes angen ystafell i westeion ar frys ac nid oes un ar gael yn y cyfadeiladau rydych chi'n byw ynddynt, yna gellir holi mewn cyfadeiladau gerllaw.

System Larwm Cymunedol

Cysylltir yr holl dai lloches, a ddarperir gan Ddinas a Sir Abertawe, â'r Gwasanaeth Larwm Cymunedol trwy linynnau tynnu ac intercoms a osodir yn eich eiddo a phob ardal gymunedol. Gallwch ddefnyddio'r rhain mewn argyfwng bob amser. Pan fydd y warden ar ddyletswydd bydd y system yn galw arnyn nhw i ddod i'ch helpu. Pan na fydd y warden ar gael, bydd yn ffonio Careline a fydd yn sicrhau eich bod yn cael cymorth.  Gall y tenantiaid mwy diamddiffyn ac sy'n cael trafferth symud o gwmpas gael tlws 'galw'r warden' sy'n cael ei wisgo o gwmpas y gwddf er mwyn galw am help pan fydd angen. Bydd eich warden yn gallu asesu a fydd angen un o'r rhain arnoch chi.

Atgyweiriadau

Dylech roi gwybod i'r Ganolfan Gyswllt Atgyweiriadau am unrhyw waith atgyweirio y mae ei angen ar eich eiddo, a hynny drwy ffonio 635100 rhwng 8.30am - 5.00pm Dydd Llun - Dydd Iau a 8.30am - 4.30pm Dydd Gwener. Fel arall, mynnwch air â'r warden, a fydd yn rhoi gwybod ar eich rhan. Dylech roi gwybod am unrhyw waith atgyweirio brys sy'n codi y tu allan i'r oriau hyn ar 01792 521500.

Gweithgareddau Cymdeithasol

Bydd y warden yn annog ac yn helpu tenantiaid i drefnu gweithgareddau a digwyddiadau cymdeithasol i'r tenantiaid eraill.  Mae'n bosib trefnu gweithgareddau ar y cyd gyda chyfadeiladau eraill hefyd. Mae'r math o weithgareddau sy'n cael eu cynnal hyd yn hyn yn cynnwys boreau coffi, bingo, ymweliadau â'r theatr, sgyrsiau a seminarau, nosweithiau themâu a grwpiau hobïau etc. Anogir tenantiaid i ymuno er mwyn lleihau'r ymdeimlad o unigrwydd a bod ar eich pen eich hun a datblygu ysbryd cymunedol cryf. Ond does dim rhaid i denantiaid ymuno.

Sut gallaf ddod â thenantiaeth loches i ben?

Gweler Gadael Tai'r Cyngor am fwy o wybodaeth.

Help arall

Efallai y bydd modd i'r Gwasanaethau Cymdeithasol gynnig help i chi fyw yn eich cartref eich hun mewn ffordd fwy annibynnol. Maent yn cynnig gwasanaethau amrywiol gan gynnwys:

  • Gofal Cartref neu ofal domestig preifat gartref
  • Cyfarpar arbenigol i'w ddefnyddio yn eich cartref
  • Cyngor a gwybodaeth

Os oes gennych ymholiadau i'r Gwasanaethau Cymdeithasol ffoniwch nhw yn ystod oriau swyddfa ar 01792 636519 neu Tîm Derbyn.

Cyfadeiladau Tai Lloches

Dyma wybodaeth am ein cyfadeiladau lloches a'u cyfleusterau

Wedi'i bweru gan GOSS iCM