Chwilio'r wefan
English

Casglu barn ar ganllawiau cynllunio newydd ar gyfer HMO

Gall preswylwyr a landlordiaid yn Abertawe fynegi eu barn bellach ar ganllawiau cynllunio newydd sydd wedi'u llunio i gynorthwyo â chynllunio HMO yn y ddinas yn y dyfodol.

Old Council logo - City and County of Swansea roundel

Mae ymgynghoriad cyhoeddus, a fydd yn parhau am saith wythnos, bellach wedi cychwyn i roi cyfle i bobl fynegi barn ar y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA), y gellir cyfeirio atynt pan fydd swyddogion ac aelodau cynllunio'r Pwyllgor Cynllunio'n gwneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunion HMO newydd.

Nod y CCA yw darparu gwybodaeth ychwanegol am bolisïau cynllunio HMO a fabwysiadwyd ac a gynhwyswyd yn ddiweddar yng Nghynllun Datblygu Lleol (CDLl) y ddinas.

Mae'r polisïau newydd hyn yn y CDLl yn dweud y dylid gwrthod caniatâd cynllunio ar gyfer cynigion HMO os maent yn arwain at lefel crynhoad o fwy na 25% yn yr ardal rheoli HMO (rhannau o Uplands a Brynmill) a mwy na 10% mewn rhannau eraill o Abertawe.

Meddai David Hopkins, Aelod y Cabinet dros Gyflwyno, "Bydd y canllawiau cynllunio drafft diweddaraf yn helpu ein swyddogion cynllunio a Chynghorwyr pan fyddant yn rhoi'r polisïau hynny ar waith, gan ein galluogi ni i sicrhau bod HMO yn cael eu cymeradwyo yn y cymunedau cywir."

Mae'r canllawiau newydd yn darparu cefnogaeth ychwanegol wrth ystyried ffactorau megis yr isafswm meintiau sy'n ddisgwyliedig ar gyfer ystafelloedd gwely a cheginau ar gyfer HMO arfaethedig.

"Mae'n bwysig cydnabod bod HMO yn fath werthfawr o ddarpariaeth tai i unigolion nad ydynt mewn sefyllfa i brynu eu cartref eu hunain ac eisiau byw gydag unigolion eraill.

"Bydd y canllawiau newydd yn sicrhau bod y math hwn o eiddo yn addas at y diben ac yn darparu profiad byw cyfforddus."

Caiff y CCA newydd eu defnyddio wrth ystyried ceisiadau am Lety Myfyrwyr wedi'i Adeiladu at y Diben.

Ychwanegodd y Cyng. Hopkins, "Mae nifer o ddatblygiadau yn mynd yn eu blaen yn y ddinas ar hyn o bryd i ddarparu llety pwrpasol i fyfyrwyr sy'n dod i Abertawe. Rydym yn awyddus i weld y datblygiadau'n parhau fel y gallan nhw ategu at y ddarpariaeth HMO bresennol sydd gennym yn Abertawe. Bydd y canllawiau hyn yn helpu i sicrhau eu bod nhw'n cael eu dylunio a'u lleoli'n unol â'n polisïau cynllunio."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM