Chwilio'r wefan
English

Mwy o gartrefi ar y gorwel ar gyfer Abertawe wrth iddi fynd i'r afael â phroblemau'r hinsawdd

Mae Cyngor Abertawe'n adeiladu mwy fyth o gartrefi sy'n llesol i'r amgylchedd yn y ddinas ar ôl derbyn cyfran o grant gan Lywodraeth Cymru sy'n werth £30 miliwn.

IHP grant

Caiff pump ar hugain o gartrefi newydd eu codi yng nghymuned y Clâs ar ôl i'r cyngor gael cadarnhad ei fod wedi sicrhau mwy na £1.5 miliwn gan Raglen Tai Arloesol (RhTA) LlC.

Bydd yr arian yn helpu i barhau â rhaglen gyfredol 'Mwy o Gartrefi' y cyngor sydd eisoes wedi arwain at ddatblygu cartrefi ynni effeithlon newydd mewn rhannau eraill o Abertawe.

Bydd y cartrefi newydd a gaiff eu codi yn Beaconsview, y Clâs, yn cynnwys toeon solar, storfeydd batris a phympiau gwres ffynhonnell aer. Bydd yr holl dechnolegau sy'n cael eu gosod yn cynorthwyo'r eiddo i gynhyrchu eu trydan eu hunain a gaiff ei ddefnyddio i bweru'r cartrefi.

Meddai Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni yn Abertawe,  "Bydd y rownd ddiweddaraf o gyllid yn ein galluogi i ddatblygu hyd yn oed mwy o dai o safon a fydd yn elwa o'r dechnoleg arbed ynni flaengar ddiweddaraf ac yn helpu i gadw costau ynni'n isel i denantiaid.

"Mae'r cyhoeddiad hwn hefyd yn dangos yr ymrwymiad rydym eisoes wedi'i wneud wrth ddatblygu cartrefi newydd yn Abertawe ac ystyrir ein bod yn arwain y ffordd yng Nghymru o ran rhaglenni tai blaengar.

"Agwedd bwysig ar y datblygiadau hyn hefyd yw ein defnydd o weithluoedd lleol, a gwnaed hyn yn bosib drwy ein Tîm Gwasanaethau Adeiladau mewnol. Mae Abertawe fel dinas yn elwa'n fawr o'r cynlluniau hyn, nid yn unig o ran tai o ansawdd da ond hefyd o ran cyflogaeth."

Mae Abertawe eisoes wedi dechrau adeiladu 34 o gartrefi newydd 'Safon Abertawe' ym Mharc yr Helyg yng Ngellifedw a Colliers Way ym Mlaenymaes. Ariannwyd y ddau gynllun drwy setliad ariannol y RhTA.

Ymwelodd Gweinidog Tai Llywodraeth Cymru, Julie James, â'r safle ym Mharc yr Helyg i wneud cyhoeddiad eleni ac i weld y cynnydd a wnaed ar y safle gyda grantiau blaenorol.

"Rwy'n hynod falch o'r cynnydd a wnaed yn Abertawe. Mae'r cyngor wedi croesawu'r Rhaglen Tai Arloesol ac wedi datblygu safleoedd enghreifftiol.

"Mae cartrefi hardd o safon mor bwysig i fywydau pobl. Edrychaf ymlaen at weld y prosiectau hyn yn datblygu a gweld yr adeiladau sydd wedi'u cwblhau'n dod yn gartrefi."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM