Chwilio'r wefan
English

Disgyblion yn gwneud cynnydd da mewn ysgol 'hapus a chynhwysol'

Yn ôl arolygwyr, mae disgyblion yn gwneud cynnydd da wrth ddysgu yn ystod eu hamser yn Ysgol Gynradd Waunarlwydd ac yn cyflawni'n dda, ac mae'r athrawon yn cynnal gwersi cyffrous, amrywiol sydd wedi'u cynllunio'n dda ar draws amrywiaeth o bynciau.

waunarlwydd estyn report

Barnwyd yr ysgol yn Rhagorol gan Estyn o ran lles ac agweddau at ddysgu a Rhagorol yn ôl ei gofal, ei chefnogaeth a'i harweiniad. Barnwyd ei bod yn dda ym mhob maes arolygu arall.

Yn yr adroddiad a gyhoeddwyd yr wythnos hon, meddai'r arolygwyr, "Yn ystod eu hamser yn Waunarlwydd, mae'r rhan fwyaf o ddisgyblion, gan gynnwys y rhai ag anghenion dysgu ychwanegol, yn gwneud cynnydd da ac yn cyflawni'n dda.

"Mae disgyblion yn datblygu sgiliau arweinyddiaeth gwych sy'n cael effaith sylweddol ar fywyd ysgol. Mae cenhadaeth, gwerthoedd ac ethos yr ysgol yn gryf iawn."

Meddai arolygwyr fod gan ddisgyblion ddealltwriaeth ddofn o'u hawliau fel plant ac mae hyn yn datblygu eu hymwybyddiaeth o amrywiaeth, goddefgarwch a pharch i lefel uchel.

"Mae athrawon yn creu profiadau pwrpasol a buddiol i blant sy'n eu helpu i ddatblygu eu sgiliau'n dda, yn enwedig eu sgiliau celf, dawnsio, ffilm a drama", ychwanegodd yr adroddiad.

Mae sgiliau llythrennedd, rhifedd, iaith a TGCh hefyd yn gryfder yn ogystal â'r defnydd o ddysgu yn yr awyr agored.

Dywedodd Estyn fod gan yr ysgol hanes llwyddiannus o wella ac mae gan y Pennaeth, Ruth Davies, weledigaeth glir ar gyfer yr ysgol y mae'r disgyblion, y staff, y rhieni a'r llywodraethwyr hefyd yn ei rhannu.

Meddai Mrs Davies y dylai pob person sy'n gysylltiedig â'r ysgol fod yn falch iawn o'r adroddiad.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM