Chwilio'r wefan
English

Dyddiad dechrau ym mis Tachwedd ar gyfer cynllun gwella traffig yn Abertawe

Bydd gwaith i wella croesffordd yn Abertawe'n dechrau ym mis Tachwedd.

Bydd Cyngor Abertawe'n gwneud newidiadau i gyffordd Heol Vivian, Broadway, Heol y Cocyd a Heol Townhill i helpu i wella llif y traffig a lleihau amserau aros ar gyfer modurwyr. Mae peirianwyr traffig y cyngor wedi amcangyfrif y gallai amserau aros ar y gyffordd honno bedwaru yn y dyfodol os na fydd yn cael ei newid.

Bydd y cynllun, a ariennir gan un o grantiau trafnidiaeth Llywodraeth Cymru, yn cael gwared ar ddau gylchfan bach ar y gyffordd ac yn rhoi goleuadau traffig yn eu lle.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Yn ystod y cyfnodau prysuraf, mae'r gyffordd yn brysur iawn ac yn llawn traffig.

"Mae ein peirianwyr traffig wedi trafod nifer o opsiynau er mwyn mynd i'r afael â thagfeydd traffig ar y safle ac maent wedi cynnig cynllun rydym yn hyderus y bydd yn gwella llif y traffig wrth symud trwy'r groesffordd.

 "Mae'r asesiad modelu traffig a gynhaliwyd gan ein peirianwyr yn awgrymu y bydd amserau aros modurwyr bedair gwaith yn hirach nag yr ydynt ar hyn o bryd os na fyddwn yn newid y drefn, ac ni fydd modurwyr yn derbyn hyn yn y dyfodol."

Bydd gwelliannau eraill yn cynnwys cyffordd newydd â signalau ar gyffordd Heol Tŷ Coch/Heol Glanmor, a reolir gan gylchfan bach ar hyn o bryd.

Cynhaliwyd sesiwn galw heibio gan swyddogion traffig yn Sgeti er mwyn galluogi preswylwyr i roi adborth ar y cynllun. Cytunwyd ar rai mesurau ychwanegol, sy'n cynnwys cyflwyno terfynau cyflymder 20mya yn y strydoedd cyfagos yn ystod y cam adeiladu, yn dilyn y digwyddiad. Mae'r mesurau ychwanegol hefyd yn cynnwys cadw troad i'r dde o Heol Townhill i Heol y Cocyd.

Ychwanegodd y Cyng. Thomas, "Rhoddodd preswylwyr a ddaeth i'r sesiwn galw heibio'n ddiweddar adborth defnyddiol rydym wedi gallu ei ddefnyddio yn y rhaglen bresennol. Gweithredir rhai o'r mesurau ar sail cynllun prawf a byddwn yn monitro'r rhain i weld a ydynt yn cael unrhyw effaith ar lif y traffig yn y tymor hwy.

"Mae'r llwybr rydym yn ei wella'n brif lwybr ar gyfer pobl sy'n teithio i'r gogledd ac i'r de o'r ddinas, ac mae'n arwain at nifer o brif gyrchfannau megis y brifysgol, Ysbyty Singleton, Coleg Gŵyr a nifer o fusnesau lleol.

"Mae ein Cynllun Datblygu Lleol a fabwysiadwyd gennym yn ddiweddar hefyd yn golygu bod angen i ni wella'n rhwydwaith priffyrdd er mwyn cyflawni cynigion datblygu yn y dyfodol.

"Rwy'n hyderus y bydd pobl sy'n defnyddio'r gyfnewidfa hon yn gyson yn croesawu'r newidiadau arfaethedig gan eu bod eisoes wedi profi amserau aros hir ar y ffyrdd cyfagos."

Disgwylir i'r gwaith gael ei gyflawni o fewn oddeutu 24 o wythnosau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM