Chwilio'r wefan
English

Ysgol Gynradd Pennard: Cynorthwyydd Addysgu x2

Dyddiad cau: 18/10/19. Lefel 2 - Gradd 4 (14-16) £18,795 - £19,171 pro rata. 27.5 awr yr wythnos. Angen ar gyfer 4 Tachwedd 2019 neu cyn gynted â phosibl wedi hynny.

Pennard Primary School

Mae'r llywodraethwyr yn awyddus i benodi dau gynorthwyydd addysgu rhagorol a brwdfrydig i ymuno â'n tîm o weithwyr proffesiynol ymroddedig a medrus yn ein hysgol bentref hapus a gofalgar. Mae'r swyddi yn rhai dros dro  tan fis Gorffennaf 2020  yn y lle cyntaf.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i rywun sydd â gallu ac arbenigedd profedig, ac sy'n gallu dangos y safonau uchaf o gymorth dysgu.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn feddyliwr creadigol sy'n coleddu newid ac sy'n credu mewn gwaith tîm a chydweithio.

Bydd cyfrifoldebau'n cynnwys cefnogi dysgwyr i gyflawni eu potensial llawn, hwyluso gweithgareddau dysgu o ansawdd uchel, a chymryd rhan weithredol ym mywyd yr ysgol.

Rydym yn chwilio am rywun sydd:

 • Yn gallu gweithio'n effeithiol yn rhan o dîm
 • Â sgiliau cyfathrebu ardderchog ac sy'n ymrwymedig i feithrin cydberthnasau cadarnhaol â disgyblion, rhieni a staff
 • Â phrofiad o weithio mewn lleoliad Cyfnod Sylfaen ac wrth gyflwyno addysgu a dysgu o ansawdd uchel
 • Yn gallu ennyn brwdfrydedd, cymell ac ennyn diddordeb plant ym mhob maes dysgu
 • Yn meddu ar yr angerdd a'r egni i wneud gwahaniaeth i ddisgyblion
 • Yn hyblyg ac yn adweithiol i anghenion y disgyblion yn eu gofal
 • Wedi ymrwymo i safonau uchel ac yn barod i helpu i ddatblygu profiadau dysgu o ansawdd uchel
 • Fydd yn barod i gyfrannu at fywyd ehangach cymuned yr ysgol

Gallwn gynnig i chi:

 • Cyfle a chwmpas gwych i ddatblygu eich sgiliau eich hun ac i wneud cyfraniad at wella'r ysgol gyfan
 • Mynediad i DPP o ansawdd uchel
 • Y cyfle i weithio yn rhan o dîm ymroddedig, cyfeillgar a hynod gefnogol

Mae profiad o weithio gyda phlant sydd ag ASD yn hanfodol ar gyfer un swydd ac yn ddymunol ar gyfer yr ail swydd.

Mae'r swydd hon yn amodol ar wiriad manwl gan y DBS.

Mae croeso cynnes i chi ymweliad â'r ysgol.

Dyddiad cau: dydd Gwener 18  Hydref 2019
Rhestr fer: dydd Llun 21  Hydref 2019  (dros dro)
Ymweliadau â'r ysgol: 9 /10 Hydref (cysylltwch â'r ysgol i drefnu apwyntiad)
Cyfweliadau: Dydd Mercher 23 Hydref 2019 (dros dro)

Word Document Ffurflen gais: staff cefnogi a leolir mewn ysgolian (Word, 134KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Cyflwynwch lythyr cais a ffurflen gais wedi'i llenwi i'r Pennaeth erbyn dydd Gwener 18 Hydref 2019 yn pennard.primary@swansea-edunet.gov.uk.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM