Chwilio'r wefan
English

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (dyddiad cau: 25/10/19)

£37,849 - £39,782 y flwyddyn. Mae cyfle wedi codi am Uwch Weithiwr Cymdeithasol amser llawn, dros dro oddi mewn i'r Tîm Teulu a Ffrindiau.

Teitl y swydd: Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol
Rhif post: PE.67007
Cyflog: £37,849  - £39,782 y flwyddyn
Disgrifiad swydd: PDF Document Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (PE.67007) (PDF, 843KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd PE.67007

Dyddiad cau: 11.59pm, 25 Hydref 2019 

Mwy o wybodaeth

Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm deinamig, yn enwedig mewn perthynas â datblygiadau tîm megis Nodi'n Gynnar Ofalwyr Teulu a Ffrindiau. Bydd datblygu'r rhan hon o'r gwasanaethau yn ceisio nodi trefniadau gofal amgen o fewn rhwydweithiau teuluol y plant eu hunain a sicrhau sefydlogrwydd cyn gynted ag y bo modd i blant.

Gallai'r rôl gwmpasu unrhyw agwedd ar waith yn y Tîm Teulu a Ffrindiau mewn perthynas ag asesu, cefnogi a chymeradwyo gofalwyr maeth Teulu a Ffrindiau, yn ogystal â nodi a hwyluso Cynlluniau Cymorth Gwarcheidiaeth Arbennig.

Gallai'r rôl gynnwys goruchwylio, cefnogi a mentora staff, tasgau cydweithio a rôl o ran gwerthuso'r gwasanaeth a ddarparwn.

Bydd y rôl yn gofyn am amrywiaeth o sgiliau a gwybodaeth, gan gynnwys:

•    Creadigrwydd a'r ymdrech i wella'r gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu i blant a  theuluoedd yn barhaus.
•    Gallu wedi'i brofi i gynhyrchu gwaith asesu dadansoddol a phroffesiynol o ansawdd da o fewn yr amserlenni gofynnol.
•    Y gallu i weithio'n gyflym gydag ymatebion prydlon ac effeithlon  i'r gwaith sydd ei angen.  
•    Ymroddiad i gefnogi'r tîm i ddarparu gwasanaeth o ansawdd da gan gynnwys monitro perfformiad a gwerthuso.
•    Ymroddiad i weithio'n barchus mewn partneriaeth â gofalwyr a phlant i ddiogelu a diwallu eu hanghenion.
•    Sgiliau gwneud penderfyniadau hyderus ond gofalus, cytbwys a dadansoddol .
•    Agwedd barchus at weithio mewn partneriaeth â theuluoedd a gweithwyr proffesiynol eraill.
•    Sgiliau gwaith tîm rhagorol. Fel uwch swyddog yn y tîm, bydd angen dull cadarnhaol a defnyddiol o weithio mewn tîm a dealltwriaeth o sut y gall agweddau ac ymddygiad unigolion effeithio ar ddatblygiad grŵp a'ch rôl chi yn hyn o beth.

Os hoffech drafod y cyfle hwn ymhellach, cysylltwch â ' r Rheolwr Tîm, Donna Lukes: 01792 533217

Wedi'i bweru gan GOSS iCM