Chwilio'r wefan
English
House

Digartref neu mewn perygl o golli eich cartref

Os ydych yn credu eich bod mewn perygl o golli eich llety neu does dim lle gennych i fyw ar hyn o bryd, dylech drefnu i weld ymgynghorydd yn ein gwasanaeth cymorth ar dai, Opsiynau Tai, cyn gynted â phosib.

Gorau po gynted y byddwch yn dweud wrthym am eich sefyllfa, fwyaf tebygol yw hi y gallwn eich helpu. Gallant roi cyngor i chi am eich dewisiadau gan ganolbwyntio ar gyngor ymarferol a chyfreithiol i'ch helpu i aros yn eich cartref a/neu eich helpu i ddod o hyd i lety arall.  

Gofynnir i chi am eich sefyllfa bresennol, am sut yr ydych yn ddigartref neu pam rydych chi'n debygol o golli eich cartref. Gofynnir am wybodaeth gennych hefyd a fydd yn ein helpu i benderfynu sut y gallwn eich caniatáu i aros yn eich cartref os hoffech wneud hynny megis:

  • Cyd-drafod â'ch landlord i'ch galluogi i aros yn eich tenantiaeth
  • Chwilio am gyfle i ychwanegu at eich incwm fel y gallwch fforddio aros yn eich cartref
  • Nodi rhai camau diogelwch ychwanegol er mwyn i chi deimlo'n fwy diogel yn eich cartref
  • Trafod gyda ffrindiau neu berthnasau er mwyn i chi aros gyda hwy am fwy o amser

Bydd yn rhaid i ni hefyd benderfynu a oes dyletswydd gyfreithiol arnom i gynnig llety i chi, os ydych mewn perygl o golli'ch cartref neu heb gartref.

Os na allwn atal digartrefedd, yna byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i rywle arall i fyw.

Ar ôl y cyfweliad, bydd eich ymgynghorydd yn penderfynu ar y ddyletswydd gyfreithiol sydd gennym i chi, os o gwbl. Cewch wybod am y penderfyniad mewn llythyr - os nad ydych yn cytuno â'r penderfyniad hwn, gallwch ofyn am adolygu eich achos.

Am fwy o wybodaeth, cymorth neu gyngor, cysylltwch ag Opsiynau Tai.

 

Help i aelwydydd digartref

Os oes perygl i chi golli'ch cartref, mae gan yr awdurdod lleol gyfrifoldeb cyfreithiol i holi ynghylch eich sefyllfa.

Gwasanaethau i bobl sengl ddigartref, gan gynnwys hostelau

Efallai y byddwch yn sylweddoli mai hostel yw'ch unig opsiwn. Mae hostelau'n darparu llety a bydd gweithwyr cefnogaeth yn eich helpu i ddod o hyd i lety parhaol.

Gwasanaethau Digartrefedd Ieuenctid

Mae'r prosiect BAYS yn helpu ac yn cynghori'r holl bobl ifanc 16 i 17 oed ac oedolion 18 i 20 oed nad oes ganddynt blant dibynnol.

Helpu pobl sy'n cysgu ar y stryd yn Abertawe

Mae Cyngor Abertawe yn gweithio gyda nifer o sefydliadau i nodi pobl sy'n cysgu allan cyn gynted â phosib a gweithio gyda nhw i gael hyd i'r gefnogaeth a'r help cywir ar eu cyfer.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM