Chwilio'r wefan
English
allweddol

Llety Preifat ar Rent

Mae'r galw am lety gan y cyngor a chymdeithasau tai yn drwm ac mae'r amserau aros am gartrefi mewn sawl ardal yn hir iawn. Felly, byddai'n syniad i chi ystyried rhentu yn y sector preifat.

Mae llety preifat ar rent yn wahanol i rentu gan y cyngor neu gymdeithas tai. Dylech gadarnhau beth yw'r rhent a beth yw hyd y denantiaeth cyn symud i mewn. I lawer o bobl, rhentu gan landlord preifat fydd yr unig ddewis yn enwedig os ydych am fyw mewn ardal lle nad oes llawer o gartrefi gan y cyngor neu gymdeithasau tai.

Dyma rai syniadau os ydych yn chwilio am gartref preifat ar rent:

 • Y Rhyngrwyd  - Mae llawer o wefannau a allai eich helpu i gael lle i fyw.  Mae gwefannau newydd yn cael eu creu'n rheolaidd ac mae defnyddio peiriant chwilio hefyd yn gallu eich helpu i ddod o hyd i rywle i fyw. Yn ogystal â gwefannau asiantaethau gosod a landlordiaid, gallwch hefyd ddod o hyd i fanylion pobl eraill sy'n ceisio rhentu neu rannu ty ar flogiau'r rhyngrwyd a safleoedd rhwydweithio cymdeithasol.
 • Papurau lleol - Mae'r Evening Post yn cyhoeddi atodiad eiddo bob wythnos. Mae copïau ar gael gan Opsiynau Tai, asiantaethau gosod, siopau ac archfarchnadoedd.
   
 • Hysbysfyrddau - Cardiau wedi'u gosod ar hysbysfyrddau siopau papur newydd sy'n hysbysebu fflatiau neu ystafelloedd ar rent ar ben rhatach y farchnad.  Dylech grwydro'r ardal y mae gennych ddiddordeb ynddi yn aml.
   
 • Undeb myfyrwyr neu goleg - Os ydych yn fyfyriwr, mae'n bosib y bydd eich coleg yn gallu eich helpu i ddod o hyd i le i aros. Cysylltwch â'ch undeb myfyrwyr neu'ch swyddog llety.
   
 • Asiantaethau llety neu osod - Mae asiantaethau llety yn gosod ac yn rheoli ystafelloedd, fflatiau a thai ar ran landlordiaid preifat. Mae'r rhan fwyaf o asiantaethau'n hysbysebu yn y papurau, Yellow Pages a'r Thomson Directory.
   
 • Gair llafar - Mae'n ddigon cyffredin i bobl glywed am ystafelloedd neu fflatiau drwy air gan ffrindiau neu gydweithwyr, felly byddai'n syniad i ddweud wrth bobl eich bod yn chwilio.
   
 • Bwrdd bondiau - Os oes angen help arnoch i godi'r arian ar gyfer blaendal neu fond, mae'n bosib y cewch help gan Fwrdd Bondiau Abertawe. Gall y Bwrdd Bondiau gynnig tystysgrif gwarantu i landlordiaid yn lle blaendal. Mae gan y Bwrdd Bondiau hefyd restr o landlordiaid sydd wedi llwyddo ym mhrawf safonau Iechyd yr Amgylchedd ac sy'n barod i dderbyn y Lwfans Tai Lleol a thystysgrif gwarantu. Gellir cysylltu â'r Bwrdd Bondiau ar 533139.

Mae'r Is-adran Tai ac Iechyd Cyhoeddus yn sicrhau bod safonau'n cael eu cynnal a'u gwella yn y sector tai rhent preifat - am fwy o wybodaeth, ewch i dudalennau Tai Rhent Preifat.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM