Chwilio'r wefan
English

Sut ydw i'n gallu pleidleisio?

Mae'n rhaid i chi fod wedi cofrestru i bleidleisio. Os nad ydych eisoes ar y gofrestr etholiadol gallwch gofrestru hyd at dydd Llun 26 Tachwedd, 2019.

Mae cofrestru'n gyflym ac yn syml. Ewch i www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio ac argraffwch ffurflen gofrestru.

Fel arall, gallwch wneud cais am y ffurflenni priodol neu wirio bod eich enw ar y gofrestr trwy ffonio'r Gwasanaethau Etholiadol ar 01792 636123.

Ydw i'n gallu pleidleisio?

Gallwch bleidleisio yn yr etholiadau os ydych wedi eich cofrestru i bleidleisio yn y Deyrnas Unedig, yn 18 oed neu fwy ar 12 Rhagfyr 2019 ac yn:

  • ddinesydd Prydeinig
  • dinesydd Prydeinig yn byw dramor
  • dinesydd cymhwysol o'r Gymanwlad
  • dinesydd o Weriniaeth Iwerddon
  • dinesydd Prydeinig yn byw yn y Deyrnas Unedig  

Sut ydw i'n gallu pleidleisio?

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn pleidleisio'n bersonol yn eu gorsaf bleidleisio.  Mae'n ddigon rhwydd ond os nad ydych yn siŵr beth i'w wneud, bydd yn bleser gan un o'r staff eich helpu chi.

Yn bersonol ar 12 Rhagfyr 2019

Fe ddylech chi dderbyn cerdyn pleidleisio sy'n rhoi gwybod i chi ble mae eich gorsaf bleidleisio.  Os na fydd yn cyrraedd, gallwch gysylltu â'r Gwasanaethau Etholiadol i gael gwybod ble mae'r orsaf bleidleisio.  Does dim angen eich cerdyn pleidleisio arnoch i bleidleisio, felly does dim rhaid poeni os byddwch yn ei golli neu ei anghofio.

Bydd y gorsafoedd pleidleisio yn agored o 7.00am tan 10.00pm.  Cofiwch gyrraedd mewn da bryd.

Trwy'r post

Os nad ydych yn bleidleisiwr trwy'r post ac eisiau defnyddio'r dull hwn bydd rhaid i chi anfon ffurflen gais i'r Gwasanaethau Etholiadol.  Byddan nhw'n gallu rhoi ffurflen gais i chi.  Mae'n rhaid derbyn hon yn ôl erbyn 5.00pm dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019.  Fe allwch chi hefyd gael ffurflen gais am bleidleisio trwy'r post gan https://www.electoralcommission.org.uk/cy/rwyf-yneg-pleidleisiwr/pleidleisiwr.

Os ydych wedi eich cofrestru i bleidleisio trwy'r post, fe ddylech chi dderbyn eich papurau pleidleisio oddeutu pythefnos cyn y diwrnod pleidleisio.  Os na fydd yn cyrraedd erbyn dydd Iau 5 Rhagfyr 2019, bydd rhaid i chi gysylltu â'r Gwasanaethau Etholiadol a gofyn am rai eraill yn eu lle.  Dychwelwch eich pleidlais bost cyn gynted ag y gallwch chi os gwelwch yn dda.  Yn lle hynny, fe gewch chi ddod â'r amlen ddychwelyd trwy'r post i mewn i un o'r gorsafoedd pleidleisio yn Ninas a Sir Abertawe.

Dirprwyo

Os na fedrwch chi fynd i'r orsaf bleidleisio a dim eisiau pleidleisio trwy'r post, bydd modd efallai i chi bleidleisio trwy ddirprwyo.  Ystyr hyn yw caniatáu i rywun yr ydych yn ymddiried ynddo/ynddi bleidleisio ar eich rhan.

Bydd rhaid i chi anfon ffurflen gais i'r Gwasanaethau Etholiadol i gyrraedd erbyn 5.00pm dydd Mercher 4 Rhagfyr 2019.  Pan fyddwch yn gwneud cais am bleidlais ddirprwyol mae'n rhaid i chi ddweud pam na fedrwch chi bleidleisio eich hun.

Os, yn ystod y chwe diwrnod cyn y diwrnod pleidleisio, y byddwch mewn argyfwng meddygol neu ddim yn gallu mynd i'r orsaf bleidleisio am resymau sy'n gysylltiedig â'ch gwaith, gallwch wneud cais am bleidlais ddirprwyol frys.  Mae'n rhaid gwneud hyn erbyn 5.00pm 12 Rhagfyr 2019 a bydd rhaid i'ch cais fod wedi ei ardystio. 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM