Chwilio'r wefan
English
oak tree

Lleisiwch eich barn: Strategaeth Seilwaith Gwyrdd Ardal Ganolog Abertawe

Mae'r cyngor a Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn cydweithio â Green Infrastructure Consultancy i ddatblygu Strategaeth Isadeiledd Gwyrdd ddrafft ar gyfer Ardal Ganolog Abertawe - Adfywio'n Dinas er Lles a Bywyd Gwyllt.

Mae'r strategaeth wedi'i llunio i ddod â rhagor o natur i Ardal Ganolog Abertawe - natur sy'n dod â manteision megis y canlynol:

  • mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd,
  • cynyddu bioamrywiaeth,
  • gwella lles a mwynhad preswylwyr ac ymwelwyr,
  • gwella hyder buddsoddwyr mewn manteision isadeiledd gwyrdd.

Siaradon ni â nifer o breswylwyr a busnesau lleol a ddywedodd wrthym eu bod am gael dinas wyrddach â'r nodweddion canlynol:

  • mae ganddi lai o wynebau caled,
  • mae'n defnyddio natur i ddarparu lle ar gyfer bywyd gwyllt a rhoi pleser i bobl,
  • mae'n rhoi gwell profiad masnachu ac i ymwelwyr,
  • mae'n creu dinas sy'n gyrchfan,
  • mae'n ddinas y mae modd byw ynddi a all addasu i newid yn yr hinsawdd a lliniaru ar ei gyfer.

Mae eich syniadau wedi'u cynnwys yn y strategaeth ddrafft a fydd yn destun ymgynghoriad tan 31 Rhagfyr 2019. 

Hoffai'r cyngor a Cyfoeth Naturiol Cymru eich gwahodd i chi ddweud eich barn wrthym am y strategaeth ddrafft hon trwy ein arolwg ar-lein.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM