Chwilio'r wefan
English

Rhagor o goed ar y ffordd i ganol y ddinas

Mae rhagor o goed ar eu ffordd i ganol dinas Abertawe fel rhan o gynllun gwella Ffordd y Brenin.

KingswayTrees281119

Mae dros 100 o goed eisoes wedi'u plannu ar hyd Ffordd y Brenin, Stryd y Berllan a Heol Alexandra, er mwyn helpu i wneud y ddinas yn wyrddach nag erioed.

Caiff y coed diweddaraf eu plannu ar ochr ogleddol Heol Alexandra. Caiff troedffordd newydd a chilfannau parcio ychwanegol eu gosod hefyd fel rhan o'r gwelliannau.

Mae'r gwaith yn rhan o gynllun adfywio Ffordd y Brenin a'r ffordd amgylchynol sy'n werth £12 miliwn - caiff rhan ohono ei ariannu trwy gyllid gan yr Undeb Ewropeaidd.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol wrth drawsnewid Ffordd y Brenin a'r strydoedd cyfnesaf er mwyn darparu llwybr gwyrddach, sy'n fwy addas i gerddwyr trwy ganol y ddinas.

"Gan fod llawer o'r gwaith wedi'i gwblhau ar hyd Ffordd y Brenin, rydym yn canolbwyntio ar y prif lwybrau eraill gerllaw er mwyn eu trawsffurfio nhw.

"Caiff mwy o goed newydd eu plannu ar hyd Heol Alexandra. Rydym hefyd yn adnewyddu troedffyrdd a gwella'r ddarpariaeth i barcio ar y stryd.

"Mae angen amgylchedd gwaith diogel ar gontractwyr i gwblhau'r gwaith hwn felly mae'n hanfodol bod atalfeydd diogelu yn cael eu gosod ar hyd rhai o'r ffyrdd hyn ac weithiau mae hyn yn golygu lleihau lonydd ar hyd rhai adrannau prysur o'n rhwydwaith ffyrdd. Mae ein staff yn monitro llif y traffig yn barhaus i sicrhau nad yw'r cyhoedd yn dioddef oedi gormodol.

"Unwaith y caiff y gwaith ei gwblhau byddwn yn symud ymlaen wrth ailgyflwyno llif traffig dwyffordd ar hyd Ffordd y Brenin, Stryd y Berllan a Heol Alexandra - a chaiff hyn ei wneud yn y flwyddyn newydd.

"Wrth i ni gwblhau'r gwaith hwn byddem yn annog modurwyr i yrru mewn ffordd gyfrifol trwy'r ardaloedd yr effeithiwyd arnynt i sicrhau eu bod yn ddiogel i bawb.

Mae'r cyngor eisoes wedi gohirio gwaith ffyrdd ar hyd Ffordd y Brenin i sicrhau nad yw'n effeithio ar gyfnod siopa prysur y Nadolig.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM