Chwilio'r wefan
English

Ysgol gynradd yn cael ei chanmol am ei hethos cynnes a gofalgar

Yn ôl arolygwyr, mae gan Ysgol Gynradd Gatholig San Joseff amgylchedd cynnes, gofalgar a meithringar sy'n cyfrannu'n sylweddol at lefelau uchel o les disgyblion.

StJoseph's_Estyn

Mae hefyd yn helpu disgyblion i ddatblygu fel unigolion gofalgar, cwrtais ac ystyriol. Mae bron pob disgybl trwy'r ysgol yn ymddwyn yn eithriadol o dda.

Roedd arolygwyr o Estyn wedi ymweld â'r ysgol yng Nghlydach ym mis Hydref ac maent bellach wedi cyhoeddi eu hadroddiad.

Maent wedi barnu bod yr ysgol yn dda yn y pum maes arolygu.

Yn yr adroddiad medden nhw, "Yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol, mae'r rhan fwyaf o ddisgyblion, gan gynnwys y rheini sydd ag anghenion addysgol arbennig a'r rheini sy'n dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol yn gwneud cynnydd da ac yn cyflawni'n dda. Mae darpariaeth yr ysgol i gefnogi disgyblion ag anghenion addysgol arbennig yn gryf."

"Mae perthnasoedd gweithio cryf rhwng y staff a'r disgyblion, sy'n hyrwyddo parch, cwrteisi ac ymddiriedaeth at ei gilydd."

Dywedodd arolygwyr fod athrawon a chynorthwywyr addysgu yn cydweithio'n effeithiol, yn cyflwyno gwaith ar y lefel gywir ac yn rhoi adborth gwerthfawr i ddisgyblion.

Yn ôl yr adroddiad mae'r pennaeth Juliet Stack yn hyrwyddo gweledigaeth glir ar gyfer yr ysgol, yn arwain drwy esiampl, yn cyfleu diben moesol cryf yn ei harweinyddiaeth ac yn derbyn cefnogaeth effeithiol gan yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth a'r Corff Llywodraethu.

Wrth groesawu'r adroddiad, meddai Mrs Stack, "Rwy'n falch iawn bod yr arolygwyr wedi llunio barn gadarnhaol iawn am yr ysgol a'r pwyslais sydd gennym ar sicrhau bod pob disgybl yn teimlo'n ddiogel ac yn derbyn gofal.

Dywedodd y Cyng. Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Roedd llawer o uchafbwyntiau yn yr adroddiad sy'n dangos bod disgyblion sy'n mynychu Ysgol Gynradd Gatholig San Joseff yn gwneud cynnydd da ac yn mwynhau eu hamser yn yr ysgol. Llongyfarchiadau i bawb."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM