Chwilio'r wefan
English
Information

Newidiadau i'r gwasanaethau cofrestru o ganlyniad i Coronafeirws

Bydd unrhyw gofrestriadau ar gyfer marwolaethau a genedigaethau marw'n cael eu cwblhau dros y ffôn yn hytrach na thrwy apwyntiadau wyneb yn wyneb. Mae unrhyw gofrestriadau ac apwyntiadau eraill wedi'u gohirio i ddyddiad hwyrach.

Cofrestru marwolaeth neu enedigaeth farw

Bydd unrhyw gofrestriadau ar gyfer marwolaethau a genedigaethau marw'n cael eu cwblhau dros y ffôn yn hytrach na thrwy apwyntiadau wyneb yn wyneb. Bydd yr ysbyty neu'r feddygfa yn gallu e-bostio Tystysgrif Feddygol dros Achos y Farwolaeth at y Swyddfa Gofrestru'n uniongyrchol gyda manylion cyswllt ar gyfer y teulu. Os bu post mortem neu ymchwiliad, bydd Swyddfa'r Crwner yn e-bostio'r gwaith papur i ni'n uniongyrchol. Pan fyddwn wedi derbyn hyn, byddwn yn ffonio aelod y teulu neu'r person sy'n gyfrifol am gofrestru'r marwolaeth i gwblhau'r cofrestriad.

Sicrhewch fod gan y feddygfa neu weinyddwr yr ysbyty'r manylion cyswllt priodol fel y gallwn gysylltu â chi'n hawdd. Bydd y cofrestrydd yn esbonio'r ffurflenni a'r tystysgrifau a fydd yn cael eu cyflwyno pan fydd hi'n eich ffonio.

Cofrestru genedigaeth

Rydym bellach yn gallu trefnu apwyntiadau i gofrestru genedigaethau. Gan fod gennym nifer helaeth o gofrestriadau i ymdrin â hwy, bydd angen i chi ddarparu rhai o'ch manylion i ni, ynghyd â gwybodaeth gyswllt. Byddwn wedyn yn cysylltu â chi i drefnu apwyntiad cyn gynted ag y gallwn. Peidiwch â ffonio'r swyddfa i drefnu apwyntiad. Diolchwn i chi am eich amynedd wrth i ni weithio drwy'n hôl-groniad o apwyntiadau.

Hysbysiadau o briodas/bartneriaeth sifil a seremonïau

Mae pob apwyntiad i roi rhybudd o briodi neu lunio partneriaeth sifil yn cael ei ohirio tan ddyddiad diweddarach. Ni allwn gynghori ar hyn o bryd pryd fydd hynny. Os oes gennych ymholiad am eich priodas neu'ch partneriaeth sifil, peidiwch â ffonio'r Swyddfa Gofrestru. E-bostiwch cofrestryddion@abertawe.gov.uk gyda'ch ymholiad.
Mae'n rhaid i chi gynnwys dyddiad a lleoliad eich seremoni yn y llinell destun neu ni fyddwn yn gallu ymdrin â'ch ymholiad. Byddwn naill ai'n eich e-bostio neu'n eich ffonio ac yn ymdrin â'r e-byst yn y drefn y cânt eu derbyn.

Seremonïau

Rydym yn gallu cynnal seremonïau yn ein Swyddfa Gofrestru statudol ac yn Ystafelloedd Seremoni Bae Abertawe. Sylwer ein bod yn rhoi blaenoriaeth i'r rheini y gohiriwyd eu seremonïau oherwydd y cyfyngiadau symud. Ni allwn dderbyn archebion newydd ar hyn o bryd. Sylwer bod cyfyngiadau a chanllawiau ar waith o ran nifer y gwesteion a ganiateir, cynnwys a fformat y seremoni etc. Am ragor o wybodaeth neu i aildrefnu seremoni a ohiriwyd yn flaenorol, e-bostiwch ni yn cofrestryddion@abertawe.gov.uk

O ran seremonïau mewn lleoliadau a gymeradwyir, rydym yn aros am gyfarwyddyd a chanllawiau pellach gan Lywodraeth Cymru wrth i gyfyngiadau symud gael eu llacio cyn y gall seremonïau fynd yn eu blaen.

Copïau o dystysgrifau

Os hoffech gael copi o'ch tystysgrif, mae cyfleusterau ar gael ar-lein a gall y dystysgrif gael ei hanfon atoch. Ni ellir casglu tystysgrifau o'r swyddfa. Oni bai fod angen y dystysgrif ar frys, peidiwch ag archebu un.

Seremoni Ddinasyddiaeth

Mae'r seremoni a drefnwyd ar gyfer Gorffennaf wedi'i chanslo. Rydym yn aros am ddiweddariadau pellach gan y Swyddfa Gartref ynghylch Seremonïau Dinasyddiaeth. Mae'r Swyddfa Gartref wedi cadarnhau na wneir unrhyw benderfyniadau andwyol oherwydd gohiriadau a  achoswyd gan Coronafeirws. Cyn gynted ag y bydd gennym ragor o wybodaeth a chanllawiau, byddwn yn diweddaru'r wefan ac yn cysylltu â'r rheini a oedd wedi trefnu seremoni'n flaenorol.

Sylwer nad yw'r Swyddfa Gofrestru ar agor ar gyfer ymholiadau gan rai sy'n galw heibio neu geisiadau am dystysgrifau.

Diolch am eich cydweithrediad.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM