Chwilio'r wefan
English

Gwybodaeth am newidiadau i'r gwasanaethau claddu ac amlosgi oherwydd Coronafeirws

Mae swyddfa weinyddol y Gwasanaethau Profedigaeth yn y Ganolfan Ddinesig ar gau o hyd i'r cyhoedd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â mynwentydd a'r amlosgfa, e-bostiwch gwasanaethauprofedigaeth@abertawe.gov.uk.

Mae ein mynwentydd a'r amlosgfa ar agor ar gyfer angladdau ac ymweld â beddau/choffa.

Fodd bynnag, mae'r nifer sy'n gallu mynd i angladd ym mynwentydd neu amlosgfa Abertawe wedi'i gyfyngu i 20 o bobl.

Yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru, dylech fynd i angladd dim ond os chi yw'r person sy'n gyfrifol am drefnu'r angladd neu rydych wedi cael eich gwahodd gan y person sy'n trefnu'r angladd neu rydych yn ofalwr person sy'n mynd i angladd. Bydd angen i alarwyr gadw dau fetr ar wahânoni bai eu bod yn byw yn yr un cartref.

Ni ddylai galarwyr fynd i wasanaeth os ydynt yn sâl neu'n hunanynysu neu'n agored i effeithiau coronafeirws; hefyd, dylid osgoi teithio'n bell i fynd i angladd.

Gellir trefnu i gladdu a gwasgaru llwch, ond mae'r un cyfyngiadau presenoldeb yn berthnasol h.y. hyd at 20 o bobl yn bresennol.

Mae'r holl waith sy'n ymwneud â cherrig coffa a thorri gwair wedi ailgychwyn; wrth ymweld â'r fynwent, cadwch at y rheolau cadw pellter cymdeithasol ar bob adeg, er diogelwch yr holl staff a rhanddeiliaid.

Diolch am eich cydweithrediad caredig.

Cyngor ar brofedigaeth yn ystod pandemig Coronafeirws

Mae profedigaeth yn anodd ar unrhyw adeg, ond mae'n anoddach byth yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud a hunanynysu. Elusen yw At a Loss, ac mae ei gwefan yn darparu cyfeiriadur o gefnogaeth ar gyfer profedigaeth ar draws y DU. Maent wedi ychwanegu cyngor arbenigol i'ch cefnogi os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod wedi cael profedigaeth yn ystod y pandemig. Mae'r cyngor yn cynnwys lle i ddod o hyd i gefnogaeth, trefnu angladd a'r hyn y gallwch chi ei wneud os nad ydych yn gallu mynd i angladd ffrind neu anwylyd. Mae'r wefan hefyd yn cynnig opsiwn i gael sgwrs ar-lein yn fyw â chwnselydd profedigaeth yn ogystal â dolenni i sefydliadau eraill sy'n cynnig cyngor ar brofedigaeth. 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM