Chwilio'r wefan
English

Os ydych yn aelod o staff sy'n byw yn Abertawe, sy'n gweithio mewn ysgol ac mae gennych blant dan oed ysgol, efallai y bydd hawl gennych i wneud cais i'r Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws. Bydd y cynllun ar gael i chi tan ddiwedd tymor yr haf.

 

I drafod eich cais ac i gael gwybod sut i wneud cais, cysylltwch â Michele Beynon - childcareofferpilot@swansea.gov.uk - mae'r cyfle i staff ysgol wneud cais yn dod i ben ganol dydd ar 17 Gorffennaf.

Cymorth Gofal Plant Coronafeirws i Weithwyr Hanfodol (pre-school children)

Cymorth gofal plant i blant cyn oed ysgol rhieni/gofalwyr sy'n weithwyr hanfodol yn yr ymateb i Covid-19 yn unig.

Dan y cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws, mae gan riant hawl i dderbyn gofal plant os:

  • Oes ganddo blentyn neu blant cyn oed ysgol; Mae'n rhaid i blant sy'n 4 oed ac mewn addysg amser llawn, (derbyn) fynd i'r ysgol er mwyn cael gofal plant.
  • Yw'r naill riant neu'r llall yn weithiwr hanfodol fel a ddiffinnir gan Lywodraeth y DU;
  • Ydynt yn garennydd neu'n rhieni maeth ac mae'r naill neu'r llall yn weithiwr hanfodol;
  • Yw'r plentyn neu'r plant yn blentyn/blant cyn oed ysgol ac wedi'i asesu/wedi'u hasesu gan Gyngor Abertawe yn blentyn/blant sy'n agored i niwed.

Mae rhestr derfynol o weithwyr hanfodol ar gael yma: https://gov.wales/coronavirus-key-critical-workers

Sut gall gweithwyr hanfodol plant cyn oed ysgol wneud cais am ofal plant ychwanegol?

Rhaid bod rhiant/gofalwr yn gallu darparu tystiolaeth ei fod yn weithiwr hanfodol yn yr ymateb i covid-19. Mae'n rhaid i riant fodloni'r isafswm meini prawf, sef profi ei fod wedi'i gyflogi ar hyn o bryd mewn maes yr ystyrir ei fod hanfodol i'r ymateb i covid-19.

Bydd disgwyl i riant/ofalwr ddarparu'r dogfennau canlynol fel tystiolaeth:

Pa gymorth gofal plant y gall gweithwyr hanfodol ei dderbyn?

Gall gweithwyr hanfodol wneud cais am ofal plant a ariennir gan y Llywodraeth ar gyfer unrhyw oriau ychwanegol o ofal plant y mae eu hangen arnynt yn ystod y pandemig covid-19. Os yw eu lleoliad gofal plant arferol wedi cau oherwydd y pandemig, gallant wneud cais am ofal plant a ariennir gan y llywodraeth mewn lleoliad cofrestredig newydd.

Ble gall gweithwyr hanfodol gael mynediad at ofal plant?

Dylai gweithwyr hanfodol â phlant cyn oed ysgol allu cael mynediad at ofal plant mewn unrhyw leoliad gofal plant cofrestredig sy'n parhau ar agor. Mae hyn yn cynnwys meithrinfeydd, gofalwyr plant a chlybiau ar ol ysgol. I gael rhestr lawn o leoliadau gofal plant sy'n parhau i fod ar agor yn Abertawe, dylai gweithwyr hanfodol gysylltu â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe drwy e-bostio'n tim yn: fis@swansea.gov.uk a gofyn am ofal plant cofrestredig.

Sawl awr o ofal plant y gall gweithwyr hanfodol eu cael?

Dylai gewithwyr hanfodol fod yn gallu cael nifer yr oriau/diwrnodau o ofal plant sy'n angenrheidiol ar gyfer yr oriau y maent gweithio. Nid yw hyn yn cynnwys oriau lle gall y gŵr neu'r wraig neu'r partner, neu aelod arall o'r teulu, ofalu am eu plant. Mae darpariaeth gofal plant Abertawe ar ôl 6.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac ar benwythnosau, yn gyfyngedig iawn, ac rydym yn gweithio gyda'n partneriaid i weld pa gyfleoedd all fod ar gael os bydd cynnydd yn y galw amdanynt.

I gael gwybodaeth am ofal plant cofrestredig yn Abertawe, e-bostiwch ein tim yn : fis@swansea.gov.uk.

Mae gan fy mhlentyn angen dysgu ychwanegol, pa gefnogaeth sydd ar gael?

Bydd darparwyr gofal plant yn gallu gofyn i Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe am arian i gefnogi costau ychwanegol er mwyn gofalu am eich plentyn.

O ran y cymorth gofal plant, gallai fod angen cymorth ychwanegol os oes gan blentyn yr anawsterau parhaol neu dros dro canlynol:

  • Anawsterau gwybyddiaeth a dysgu, gan gynnwys anawsterau dysgu penodol, cymedrol, difrifol neu ddwys;
  • Anawsterau datblygiad ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol;
  • Anawsterau cyfathrebu a rhyngweithio gan gynnwys awtistiaeth; anhawster lleferydd, iaith a chyfathrebu;
  • anawsterau synhwyraidd a/neu gorfforol, gan gynnwys nam ar y clyw a/neu'r golwg neu anawsterau corfforol a/neu;
  • gyflyrau meddygol.

Cyfrifoldeb y rhiant yw dweud wrth y darparw gofal plant am unrhyw anghenion dysgu ychwanegol sy'n hysbys cyniddynt ddechrau yn y lleoliad gofal plant, oni bai eu bod eisoes yn hysbys i'r darparwr gofal plant Mae'n rhaid i chi drafod gyda'ch gilydd pa gefnogaeth, yn eich tyb chi, y bydd ei hangen ar eich plentyn wrth iddo fynychu'r lleoliad gofal plant.

Plant sy'n dangos symptomau covid-19

Ni ddylai unrhyw blant sy'n dangos symptomau covid-19 fynychu'r lleoliad gofal plant a dylent aros gartref am 7 niwrnod. Ni ddylai unrhyw blant sy'n byw gydag unrhyw un sy'n dangos symptomau covid-19 fynychu'r lleoliad gofal plant a dylent aros gartref am 14 diwrnod o'r diwrnod cyntaf yr aeth y person hwnnw'n sal.

Plant oed ysgol gweithwyr hanfodol

Bydd gweithwyr hanfodol â phlant oed ysgol yn gallu parhau i anfon eu plant i leoliad ysgol. Efallai nad eu hysgol 'arferol' yn ystod y tymor fydd hon.

Yn Abertawe, mae lleoliadau gofal plant brys mewn ysgolion yn parhau i fod ar agor i ddarparu gofal plant lle bo'r ddau riant neu riant sengl yn weithwyr hanfodol.

I gael rhagor o wybodaeth am ddarpariaeth ysgol sydd ar agor yn Abertawe i'ch plentyn sydd rhwng 3 ac 14 oed, ewch i: Coronafeirws - gwybodaeth ar gyfer ysgolion/colegau

 

Parents/carers: terms and conditions

Please ensure you read the terms and conditions before completing your application.

Darparwyr gofal plant: cofrestru ar gyfer y cynllun cymorth gofal plant coronafeirws

Llenwch y ffurflen hon dim ond os nad ydych erioed wedi cofrestru'ch lleoliad i gyflwyno'r Cynnig Gofal Plant 30 Awr.

Darparwyr gofal plant: Gwybodaeth i'r lleoliad gofal plant

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi rhywfaint o hyblygrwydd i Gyngor Abertawe o ran sut gall gyflwyno'r cyllid Cymorth Gofal Plant Coronafeirws i weithwyr hanfodol.

Darparwyr gofal plant: amodau a thelerau

Gall yr amodau a thelerau newid.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM