Chwilio'r wefan
English

Estyniad ysgol i leihau maint dosbarthiadau babanod

Mae gwaith wedi dechrau ar estyniad yn Ysgol Gynradd Hendrefoelan yn Abertawe a fydd yn lleihau nifer y disgyblion mewn dosbarthiadau babanod

Hendrefoilan Primary School

Mae Cyngor Abertawe wedi cyflwyno cais llwyddiannus i Lywodraeth Cymru am grant cyfalaf gwerth 100% o dan ei gynllun Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod ar gyfer cyfanswm o bedwar prosiect.

Bydd y buddsoddiad hwn o £593,481 yn Hendrefoelan yn gweld estyniad yn darparu ystafell ddosbarth ychwanegol, toiledau newydd i ddisgyblion, toiled i'r anabl ac ystafell gotiau ynghyd â thirlunio allanol.

Bydd y lle ychwanegol yn caniatáu i'r ysgol leihau nifer y disgyblion sydd yn y dosbarthiadau babanod.

Mae hyn yn dilyn gwaith i wella ardaloedd addysgu a lleihau maint dosbarthiadau ar gyfer dysgwyr ifanc yn Ysgolion Cynradd Penyrheol a Seaview, lle mae'r ddau brosiect bellach wedi'u cwblhau.

Mae gwaith hefyd yn cael ei gynllunio ar gyfer YGG Bryniago ym Mhontarddulais i roi hwb i ddarpariaeth blynyddoedd cynnar.

Meddai'r Cyng. Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Rwy'n falch iawn, diolch i'r gefnogaeth gan ein partneriaid yn Llywodraeth Cymru, ein bod yn gallu dechrau gweithio ar wella cyfleusterau mewn ysgol arall yn Abertawe o dan y cynllun Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod.

"Mae'r buddsoddiadau ym Mhenyrheol a Seaview wedi helpu'n wirioneddol i foderneiddio'r ysgolion hynny sydd o fudd i'r holl ddisgyblion o dan y cynllun Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod a Chodi Safonau.

"Rwy'n edrych ymlaen at weld yr un canlyniadau yn Ysgol Gynradd Hendrefoelan, ysgol lwyddiannus a phoblogaidd arall.

"Mae Cyngor Abertawe'n ymrwymedig i sicrhau bod pob disgybl yn cael ei addysgu mewn amgylchedd a fydd yn helpu ac yn ysbrydoli athrawon a phobl ifanc."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM