Chwilio'r wefan
English

Sut mae preswylwyr sy'n gwarchod wedi goroesi'r pandemig drwy wneud ymarfer corff

Mae cannoedd o breswylwyr diamddiffyn sydd mewn perygl o deimlo pwysau ychwanegol yn ystod y cyfyngiadau symud wedi cael help i wneud ymarfer corff er mwyn gwella'u lles.

Ioan veteran

Mae tîm Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) Cyngor Abertawe wedi gweithio'n galed (ac yn rhithwir) i annog oedolion hŷn a diamddiffyn i gynnal eu hysbryd a chadw'n iach gyda sesiynau ymarfer corff dyddiol yn eu cartrefi'u hunain.

Ac mae'r cynllun wedi bod yn boblogaidd iawn gyda thros 400 o bobl yn cael cynlluniau ymarfer corff personol i'w gwneud gartref gan y tîm.

Dywedodd Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, fod y cynllun NERS wedi dod yn llinell fywyd go iawn i'r rheini nad ydynt wedi gallu gadael y tŷ yn ystod y pandemig oherwydd bod rhaid iddynt warchod neu am eu bod yn ddiamddiffyn.

Meddai, "Mae pob un ohonom yn gwybod bod ymarfer corff yn dda i chi ac yn ystod y cyfyngiadau symud mae'r tîm NERS wedi aros mewn cysylltiad â'r rheini yr oedd angen cefnogaeth ychwanegol arnynt drwy sesiynau ar-lein, fideos a sgyrsiau dros e-byst.

"Yn ystod y cyfyngiadau symud mae'r tîm NERS wedi gwneud dros 500 o alwadau, wedi llunio dros 400 o raglenni ymarfer corff i'w gwneud gartref ac wedi cyflwyno dros 20 o sesiynau ymarfer corff rhithwir. Mae'r adborth wedi bod yn wych, gyda chyfranogwyr yn dweud bod y cyswllt hefyd wedi bod yn ateb perffaith i'w helpu i beidio â theimlo mor unig."

Un o fentrau Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) yw  NERS sy'n cael ei darparu gan bob awdurdod lleol i gefnogi'r GIG. Y syniad sydd wrth wraidd y fenter yw y gall meddygon teulu a gweithwyr proffesiynol iechyd ragnodi sesiynau ymarfer corff sy'n cael eu cyflwyno'n ddiogel gan arbenigwyr, yn unol â galluoedd a dyheadau lles y cleifion.

Yn aml mae gan gyfranogwyr gyflyrau iechyd cronig, ac mae angen cefnogaeth arnynt. Mae llawer o gyfranogwyr NERS yn oedolion hŷn.

Ymhlith y cyfranogwyr oedd Ioan Valentine, cyn-filwr yr Ail Ryfel Byd sy'n 98 oed. Bu Ioan yn gweithio ar y llongau tanfor ac fel diffoddwr tân yn ystod blitz tair noson Abertawe. Dywedodd ei fod yn hollbwysig i bobl fel ef aros gartref ac aros yn heini.

Meddai, "Dwi wedi gallu aros yn heini gyda chymorth y NERS a'u fideos ar YouTube. Un o'r pethau rwy'n ei wneud yw gorymdeithio yn yr unfan oherwydd mae'n cadw'r gwaed i symud, yn enwedig os ydych chi'n cadw'ch cefn yn syth."

Meddai Jacqui Morgan, Cydlynydd Datblygu Gweithgarwch Corfforol NERS y cyngor, "Mae wedi bod yn gyfnod heriol i'n cyfranogwyr NERS ond mae'r ymatebion i'n hymdrechion i aros mewn cysylltiad ac annog pobl i barhau i wneud ymarferion wedi codi'n calonnau'n fawr.

"Mae ymarfer corfforol yn rhan hanfodol o gynnal iechyd a lles, a dyna pam roedd y tîm mor benderfynol o wneud popeth i barhau i gefnogi rhai o bobl fwyaf diamddiffyn ein cymunedau drwy'r pandemig.

"Mae'r adborth rydym wedi'i gael yn dweud bod y rhaglen yn llinell fywyd go iawn - mae wedi bod yn ffordd o amrywio'r drefn ddyddiol ac aros mewn cysylltiad â'n gilydd, sydd wedi helpu llawer gyda morâl hefyd yn ystod cyfnod lle mae'n hawdd colli cysylltiad ag eraill."

I ddarganfod rhagor am y cynllun NERS ewch i: www.abertawe.gov.uk/article/7522/Cynllun-Atgyfeirio-Cleifion-i-Wneud-Ymarfer-Corff-Cymru

Wedi'i bweru gan GOSS iCM