Chwilio'r wefan
English

Cefnogaeth fwyd amgen ar gael i bobl sy'n gwarchod

Bydd pobl yn Abertawe sydd wedi bod yn derbyn blychau bwyd wythnosol wrth warchod yn cael cynnig cefnogaeth amgen pan ddaw'r cyfnod gwarchod i ben yr wythnos nesaf.

Shielding Food Deliveries

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru (CMO) wedi cyhoeddi na fydd yn rhaid i'r rheini sydd wedi bod yn gwarchod wneud hynny mwyach o 16 Awst.

Mae hyn yn effeithio ar oddeutu 9,000 o bobl yn Abertawe, y mae tua 500 ohonynt wedi bod yn derbyn blychau bwyd brys dan gynllun Llywodraeth Cymru

Mae staff Cyngor Abertawe sydd wedi'u hadleoli dros dro wedi bod yn eu dosbarthu'n uniongyrchol i ddrysau'r rheini sy'n eu derbyn, ond bydd y dosbarthiad olaf ar ddydd Mawrth 11 Awst.

Er y bydd gwarchod yn dod i ben yng Nghymru, bydd y sawl y dywedwyd wrthynt i warchod yn gallu defnyddio slotiau dosbarthu â blaenoriaeth mewn archfarchnadoedd drwy ddefnyddio'r un enw a chyfeiriad ag sydd ar eu llythyr gan Brif Swyddog Meddygol Cymru wrth iddynt gofrestru.

Bydd rhai siopau a chyflenwyr lleol hefyd yn dosbarthu bwyd yn uniongyrchol i ddrysau pobl ac mae'r cyngor yn cynnal rhestr o'r rheini ar ei wefan.

Gall pobl nad oes ganddynt deulu, ffrindiau na chymdogion i'w helpu gyda'u siopa, ac ni allant siopa dros eu hunain, gysylltu â Chyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe.

Efallai bydd pobl nad oes ganddyn nhw ddigon o arian i brynu bwyd yn gallu cael help gan eu banc bwyd lleol, er bydd rhai banciau bwyd yn gofyn i chi gael eich atgyfeirio atynt.

Meddai Alyson Pugh, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Gymunedau Gwell, "Daw'r cynllun gwarchod presennol i ben ar 16 Awst, ond rydym am sicrhau pobl y bydd cefnogaeth ar gael o hyd gan Gyngor Abertawe, a fydd yn gweithio gyda phartneriaid y sector gwirfoddol a grwpiau cymunedol.

"Bydd eich cyngor yma i chi o hyd a gallwch barhau i gysylltu â ni i drafod unrhyw anghenion cefnogaeth y gall fod gennych.

"Ers i ni gymryd cyfrifoldeb dros ddosbarthu'r blychau bwyd ym mis Mehefin, rydym wedi dosbarthu dros 7,000 o flychau bwyd am ddim i gartrefi Abertawe.

"Mae hyn wedi bod yn llinell fywyd i nifer o unigolion diamddiffyn ac sydd ar eu pen eu hunain.

"Caiff y blychau olaf eu dosbarthu ddydd Mawrth 11 Awst ond ar ôl hynny bydd cefnogaeth ar gael o hyd i bobl y dywedwyd wrthynt i warchod."

Mae Cyngor Abertawe'n ysgrifennu'n uniongyrchol at yr holl bobl sydd wedi bod yn gwarchod i roi gwybod iddynt y bydd y cyfnod gwarchod yn dod i ben dros yr ychydig ddiwrnodau nesaf.

Mae cysylltiadau defnyddiol yn cynnwys:

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM