Chwilio'r wefan
English

Mae'r gwasanaeth cofrestryddion wedi ailagor ar gyfer priodasau a chofrestriadau genedigaethau

Mae gwasanaeth cofrestryddion prysur Abertawe wedi ailagor ar gyfer priodasau a chofrestriadau genedigaethau ar ôl gohirio'r gwasanaeth am fwy na thri mis o ganlyniad i'r pandemig.

Signing wedding register

Mae priodasau bellach yn cael eu cynnal yn y Swyddfa Gofrestru yn y Ganolfan Ddinesig dan fesuriadau newydd a ddyluniwyd i gadw gwesteion a staff yn ddiogel.

Bydd rhieni babis newydd yn gallu ymweld â'r swyddfa gofrestru trwy apwyntiad i gwblhau cofrestriad y plant maent wedi eu croesawu i'r byd yn ddiweddar.

Dywedodd Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wella'r Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, fod llacio'r cyfyngiadau symud yn golygu y gall priodasau a chofrestriadau genedigaethau ddechrau unwaith eto ond cynhelir y trefniadau yn wahanol i drefniadau'r gorffennol. 

Dywedir wrth ymwelwyr am y cyfyngiadau pan fyddant yn trefnu eu hapwyntiad neu briodas, ond meddai: "Mae hyn yn newyddion arbennig i'r rheini yr effeithiwyd ar eu cynlluniau priodas gan bandemig Coronafeirws ac i deuluoedd cannoedd o fabis newydd y mae angen cofrestru eu genedigaethau o hyd.

"Er nad yw'r gwasanaeth cofrestriadau wedi bod yn gweithredu fel arfer yn ystod y pandemig, mae'r tîm wedi gwneud gwaith ardderchog wrth gadw mewn cysylltiad â pharau sydd am briodi a rhieni sydd am gofrestru eu babis newydd.

"O ganlyniad i'r pandemig, roedd rhaid i'r gwasanaeth gau ei ddrysau a gweithio dros e-bost a thros y ffôn. Maent wedi gwneud gwaith gwych i barhau i gefnogi teuluoedd sy'n galaru sydd wedi bod yn aros i gofrestru manylion y rheini sydd wedi marw."

Meddai, "Mewn llawer o achosion, mae'r gwasanaeth eisoes wedi aildrefnu priodasau ar gyfer mor bell ymlaen â'r flwyddyn nesaf a bydd trefniadau nad ydynt wedi cael eu heffeithio gan y pandemig hyd yn hyn bellach yn gallu cael eu cynnal.

"Ond, mae'n annhebygol y byddwn yn gallu prosesu trefniadau newydd ar gyfer priodasau cyn mis Medi wrth i ni ymdrin â'r trefniadau a ohiriwyd o ganlyniad i'r pandemig.

Yn ystod y pandemig, mae'r gwasanaeth cofrestryddion wedi bod yn cadw mewn cysylltiad â pharau sy'n gobeithio priodi trwy e-bost a thros y ffôn i reoli cannoedd o seremonïau a aildrefnwyd.

Er bydd y rheini sydd wedi trefnu priodasau yn y Ganolfan Ddinesig yn gweld eu digwyddiadau'n mynd yn eu blaenau dan yr amodau a aildrefnwyd, bydd angen i barau gysylltu ag eglwysi neu leoliadau eraill a gymeradwyir i wirio a yw'r lleoliadau hyn yn ailagor.

Mae rhieni sy'n cofrestru genedigaethau wedi gallu cyflwyno gwybodaeth yn ystod y pandemig drwy ffurflen ar-lein. Fodd bynnag, mae gofyniad cyfreithiol iddynt gwblhau'r broses yn bersonol. Bydd y gwasanaeth cofrestryddion yn cysylltu â rhieni i wneud trefniadau ar gyfer ymweliad i'r swyddfa gan gadw pellter cymdeithasol. 

Meddai'r Cynghorydd Thomas, "Nawr fod y gwasanaeth cofrestryddion wedi ailagor, fel y gallwch ddychmygu, bydd yn brysur iawn.  Felly anogwn y rheini y mae angen iddynt ddefnyddio'r gwasanaeth i fod mor amyneddgar â phosib.

"Er bod y newyddion yn wych i'r parau sydd wedi aros mor hir i briodi a'r rhieni sydd bellach yn gallu cofrestru eu plant newydd, mae'r feirws yn bresennol o hyd ac felly mae'n bwysig bod pobl yn dilyn y trefniadau newydd a roddwyd ar waith i gadw pawb yn ddiogel."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM