Chwilio'r wefan
English

Grantiau bellach ar gael i gefnogi Men's Sheds

Mae Cyngor Abertawe'n cefnogi prosiectau Men's Sheds yn y ddinas gyda'r £25,000 o arian grant sydd ar gael i grwpiau eleni.

Mens Shed Clydach

Mannau cymunedol yw'r Men's Shed's lle gall pobl o bob cefndir gwrdd, sgwrsio a chymryd rhan mewn gweithgareddau os maent yn dymuno gwneud, er mwyn lleihau unigrwydd ac unigedd.

Maent yn rhan o rwydwaith sy'n ehangu o amgylch Abertawe a'r DU.

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer y cyllid newydd sydd ar gael i grwpiau sydd eisoes yn bodoli a'r rheini sydd newydd eu sefydlu ac mae'n agored i grwpiau sydd wedi cael cymorth yn y gorffennol.

Nid oes isafswm neu uchafswm, fodd bynnag mae'r cyngor yn rhagweld y bydd y grantiau cyfartalog o £2,000.

Yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf, darparwyd grantiau i Men's Sheds Penderi, Eagles Nest ym Mlaen-y-maes, Men's Shed Action Shack, Men's Shed The Old Blacksmiths, Eglwys Gymunedol Sgeti a'r Grŵp 'Breaking Down Barriers'.

Meddai Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Gymunedau Gwell, y Cyng. Alyson Pugh,  "Mae Men's Sheds yn cael effaith gadarnhaol iawn ar iechyd a lles ac wrth leihau arwahanrwydd cymdeithasol trwy ddefnyddio'r sgiliau a'r profiad sy'n bodoli yn ein cymunedau.

"Dwi wedi bod yn ddigon ffodus i ymweld â nifer o'r grwpiau hyn yn Abertawe i weld yr effaith drawiadol maent yn eu cael ar y rheini sy'n rhan ohonynt.

"Y llynedd roeddem wedi gallu cefnogi'r mentrau hyn gyda £25,000 o arian grant ac rydw i'n hapus iawn ein bod ni am ailadrodd y buddsoddiad hwn eleni.

"Byddwn yn annog unrhyw grwpiau a all fod yn gymwys i gysylltu â ni, p'un a ydynt wedi eu sefydlu neu os ydynt newydd ddechrau, oherwydd mae ein tîm Trechu Tlodi ar gael i gael sgwrs gyfeillgar ac i ddarparu cyngor ynghylch y cyfleoedd ar gyfer cefnogaeth sydd ar gael."

Bydd yr arian ar gael dros ddau rownd ac mae'r rownd gyntaf bellach ar agor a gynhelir tan 30 Medi.

Os oes cyllid digonol ar gael o hyd, bydd rownd dau yn cau ar 15 Ionawr 2021.

Gall grwpiau gysylltu â'r gwasanaeth Trechu Tlodi i gyflwyno ffurflen gais ac i drafod eu cais cyn ei gyflwyno trwy e-bostio:

 tacklingpoverty@abertawe.gov.uk

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM