Chwilio'r wefan
English

Gwirio cyn cadw lle ar gyfer eich pryd o fwyd Estyn Llaw drwy Fwyta Allan

Mae Safonau Masnach Abertawe'n rhybuddio cwsmeriaid i wirio cyn iddynt gadw lle i sicrhau eu bod nhw'n cael y pris gostyngol a gynigir dan gynllun newydd Estyn Llaw drwy Fwyta Allan Llywodraeth y DU.

Eat out to help out (square)

Lluniwyd cynllun Estyn Llaw drwy Fwyta Allan i ddenu cwsmeriaid i fusnesau a orfodwyd i gau o ganlyniad i bandemig Coronafeirws. Bydd cwsmeriaid yn gallu cael gostyngiad o 50% oddi ar fwyd neu ddiodydd dialcohol - gostyngiad o hyd at £10 fesul cwsmer - mewn sefydliadau sy'n cymryd rhan.

Dywedodd Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wella'r Amgylchedd a Datblygu Isadeiledd, fod busnesau lletygarwch yn Abertawe'n gweithio'n galed i annog pobl i fwynhau pryd o fwyd yn ddiogel yn eu caffis, tafarndai a bwytai.

"Rydym yn gwybod bod croeso cynnes ar gael yn ogystal â gwerth gwych am arian a lle diogel i fwyta yn y busnesau hyn. Mae ein timau trwyddedu a safonau masnach wedi bod yn gweithio'n agos gyda nhw i sicrhau bod mesurau cadw pellter a mesurau diogelwch eraill ar waith.

"Ond bydd angen i gwsmeriaid wirio cyn iddynt gadw lle os ydynt yn gobeithio cael pris gostyngol y Llywodraeth yn y sefydliad o'u dewis. Dim ond y busnesau sydd wedi'u cofrestru i gymryd rhan y cynllun fydd yn cynnig y pris gostyngol."

"Gallai cwsmeriaid gael eu twyllo wrth y til a bydd gofyn iddynt dalu'r pris llawn os nad ydynt yn gwirio bod y bwyty neu'r caffi wedi'u cofrestru i gymryd rhan."

I helpu'r bobl sydd am fwyta allan, mae'r Llywodraeth wedi sefydlu cyfleuster chwilio ar-lein i ddod o hyd i lefydd bwyta o fewn pum milltir o gôd post ar wefan y Llywodraeth yn www.gov.uk/guidance/get-a-discount-with-the-eat-out-to-help-out-scheme.cy. Ond, cynghorir y cwsmeriaid i wirio gyda'r lle bwyta hefyd pan fyddant yn cadw lle, oherwydd gall y rhestr fod yn anghyflawn neu'n amherthnasol bellach.

Mae'r cynllun ar waith rhwng 3 a 31 Awst 2020 a gall cwsmeriaid gael gostyngiad 50%, hyd at uchafswm o £10 fesul person, oddi ar fwyd neu ddiodydd dialcohol i'w bwyta neu i'w hyfed yn y fangre. Mae'n rhaid bwyta ac yfed y rhain yn y fangre, felly nid yw'n berthnasol ar gyfer cludfwyd.

Nid oes unrhyw derfyn ar y nifer o weithiau y gallwch ddefnyddio'r pris gostyngol, neu ar nifer y bobl sy'n gallu ei ddefnyddio, gan gynnwys plant. Nid oes angen gwario swm penodol ac nid oes angen prynu bwyd i fod yn gymwys. Er enghraifft, bydd coffi £3 yn costio £1.50 dan y cynllun.

Dylai cwsmeriaid sydd wedi cael eu camarwain i gredu y byddent yn derbyn y gostyngiad, a heb ei dderbyn, adrodd am y mater i'r tîm Safonau Masnach trwy ffonio Llinell Gymorth i Ddefnyddwyr Cyngor Ar Bopeth ar 0808 223 1133 neu 0808 223 1144 i siaradwyr Cymraeg.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM