Chwilio'r wefan
English

Tîm PATCH yn dod i'ch ardal chi

Mae rhaglen atgyweirio ffyrdd deithiol Abertawe wedi dechrau mynd o gwmpas y ddinas wrth i gyfyngiadau symud Coronafeirws gael eu llacio fwyfwy.

PATCH team road repairs

Bydd y criwiau cynnal a chadw priffyrdd yn treulio tuag wythnos ym mhob ward rhwng nawr a mis Ebrill y flwyddyn nesaf yn atgyweirio rhannau o'r ffordd sydd wedi'u torri oherwydd defnydd trwm neu amodau tywydd gwael.

Mae cynllun priffyrdd PATCH (Gweithredu Blaenoriaethol ar gyfer Priffyrdd Cymunedol), a gydlynir gan Gyngor Abertawe, yn targedu pob un o'r 36 ward yn y ddinas ac mae eisoes wedi atgyweirio'r ffyrdd yn ardal Gŵyr, a'r wythnos hon maent wedi bod yn Fairwood, ac wedyn Mawr yr wythnos nesaf.

Mae'r gwelliannau'n rhan o fuddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd y cyngor mewn gwaith cynnal a chadw priffyrdd yn 2020/21 wedi i'r cyngor gytuno ar ei gyllideb flynyddol ym mis Chwefror.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wella'r Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae ein timau PATCH fel arfer yn cychwyn ar y gwaith ym mis Ebrill. Ond ni fu modd gwneud hynny eleni oherwydd Coronafeirws.

"Yn lle, dechreuodd y tîm weithredu eto ar ddechrau mis Awst a bydd yn gweithio'n ddiflino rhwng nawr a mis Ebrill y flwyddyn nesaf i wneud pethau.

Meddai, "Eleni rydym yn buddsoddi  £720,000 yng nghynllun PATCH, a bydd £750,000 ychwanegol er mwyn adnewyddu ac atgyweirio troedffyrdd. Mae'n rhan o'n hymrwymiad i wario £7.5m ar raglenni priffyrdd yn y flwyddyn ariannol hon."

"Wrth i'r cyfyngiadau symud gael eu llacio, mae ein timau priffyrdd wedi bod yn gweithio ar sawl cynllun ailwynebu ffyrdd a phrosiectau ffordd hanfodol eraill gan gynnwys gwaith ar bont Llwchwr a phrosiectau ym Mhenllergaer, Tre-gŵyr, Pen-clawdd, Gorseinon a Townhill.

Meddai, "Mae rhaglen atgyweirio ffyrdd PATCH wedi bod ar waith ers rhai blynyddoedd yn y ddinas ac mae wedi bod yn llwyddiannus iawn wrth fynd i'r afael ag atgyweiriadau sy'n fwy na thwll yn y ffordd.

"Dylai bod pawb yn y ddinas yn elwa o ble maent yn byw am ein bod yn cynllunio'r gwaith fel bod ein timau cynnal a chadw priffyrdd yn ymweld â phob ward ac yn targedu rhannau gwaethaf y ffyrdd a nodwyd yn ystod ein harchwiliadau rheolaidd.

"Yn ystod yr wythnos neu ddwy a dreulir ym mhob ward, efallai y bydd angen gosod goleuadau traffig dros dro neu gau lôn er mwyn cwblhau'r gwaith atgyweirio'n ddiogel ond byddwn yn gwneud ein gorau glas i darfu cyn lleied â phosib ar draffig."

Yn ogystal â'r cynllun PATCH, mae'r timau atgyweirio hefyd yn parhau i ymateb i adroddiadau am dyllau yn y ffyrdd gan aelodau'r cyhoedd, gan addo i gwblhau'r atgyweiriadau hynny o fewn 48 awr.

Lansiwyd y cynllun yn y ddinas yn ystod haf 2016, ac ers hynny gwnaed mwy na 20,500 o atgyweiriadau.

Ychwanegodd y Cyng. Thomas, "Rydym am i'r cyhoedd roi gwybod i ni am dyllau yn y ffordd pan ddônt ar eu traws. Mae'r rhaglen atgyweirio ffyrdd o fewn 48 awr wedi rhoi hyder i'r cyhoedd y bydd y ffyrdd yn cael eu trwsio unwaith yr adroddir amdanynt."

I gael rhagor o wybodaeth am gynllun PATCH a'r gwasanaeth atgyweirio tyllau yn y ffordd o fewn 48 awr, ewch i www.abertawe.gov.uk/article/6852/Cynnal-a-chadw-ffyrdd-a-llwybrau-troed

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM