Chwilio'r wefan
English

Bydd Snow White and the Seven Dwarfsyn dod i Abertawe dros Nadolig 2021 ar ôl i'r pandemig ein gorfodi i ohirio sioe eleni.

Mae Qdos, cwmni cynhyrchu pantomeimiau pennaf y DU sy'n trefnu digwyddiadau Nadoligaidd mewn lleoliadau o gwmpas y wlad, wedi cytuno, mewn partneriaeth â Theatr y Grand Abertawe, i ohirio pantomeim eleni.

Snow

Dywedodd Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, er ei fod yn drist i glywed na fydd pantomeim yn Theatr y Grand eleni, mae'n newyddion gwych bod y cwmni wedi cadarnhau y bydd y sioe'n cael ei pherfformio yn 2021.

Meddai, "Rydym yn siomedig na fyddwn yn gallu darparu'r sioe arferol y mae nifer o ymwelwyr a phreswylwyr yn edrych ymlaen ati bob blwyddyn. Fodd bynnag, rydym yn gweithio i sicrhau y bydd Snow Whiteyn achlysur arbennig yn 2021/22."

Caiff yr holl docynnau a werthwyd eisoes eu trosglwyddo i'r flwyddyn nesaf a bydd staff swyddfa docynnau'r theatr yn cysylltu â'r rheini sydd wedi prynu tocynnau maes o law i gadarnhau'r manylion ac i gynnig opsiynau.

Yn sgil y pandemig, roedd Cyngor Abertawe'n gweithio gyda Qdos y tu ôl i'r llenni dros nifer o fisoedd i edrych ar ddichonoldeb cynnal pantomeim yn Theatr y Grand eleni.

Meddai'r Cyng. Francis-Davies, "Er ei fod yn drist na fydd pantomeim eleni, mae'r penderfyniad hwn yn un angenrheidiol, sydd hefyd yn unol â'r penderfyniadau sy'n cael eu gwneud gan nifer o theatrau mawr eraill ar draws y wlad mewn perthynas â phantomeimiau. Bydd yn helpu i reoli'r feirws a chadw ein cymdeithasau'n ddiogel."

Mae'r pantomeim wedi bod yn bleser Nadoligaidd hirsefydlog yn Abertawe. Ac er eu bod nhw'n hwyl, mae pob cynhyrchiad yn her artistig a logistaidd sy'n cymryd misoedd i drefnu, ac maent yn gostus iawn.

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi y bydd rhai cyfyngiadau yn Lloegr yn cael eu llacio ychydig ar gyfer lleoliadau dan do megis theatrau. Ond mae'r ansicrwydd mawr parhaus ynghylch difrifoldeb y pandemig yn ystod misoedd y gaeaf yn fater ar gyfer y diwydiant cyfan gan nad oes unrhyw un yn gwybod pa gyfyngiadau fydd ar waith o ran ymgynnull yn gyhoeddus ym mis Rhagfyr a mis Ionawr.

Mae cyfleusterau'r theatr ar gau o hyd a bwriad Cyngor Abertawe yw ailagor Theatr y Grand pan fydd hi'n ddiogel iddo wneud hynny, gan ddilyn yr arweiniad gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ofalus.

Yn y cyfamser, mae gwaith yn parhau ar fenter i ddenu cynulleidfa fwy amrywiol i Theatr y Grand.

Yng Nghymru, gohiriwyd pantomeimiau mawr yn theatr Riverside yng Nghasnewydd, Venue Cymru yn Llandudno a Theatr Cymru yn Yr Wyddgrug hefyd.


For more information visit: https://www.swansea.gov.uk/swanseagrandtheatre/SnowWhite

Wedi'i bweru gan GOSS iCM