Chwilio'r wefan
English

Ceidwaid yn gwneud eu gorau glas i gadw ymwelwyr canol y ddinas yn ddiogel

Mae Ceidwaid Canol y Ddinas wedi bod yn gwneud eu gorau glas i gefnogi ymwelwyr a busnesau yng nghanol y ddinas ers i'r cyfyngiadau symud gael eu llacio, gan gerdded dros 389 o filltiroedd.

City centre rangers

Mae busnesau lletygarwch yng nghanol y ddinas wedi bod yn ailagor i weini bwyd a diod i gwsmeriaid dan do yn ogystal â thu allan ac mae mwy o bobl yn dychwelyd i'r ardal i siopa a mwynhau diwrnod allan.

Mae'r Tîm Ceidwaid wedi bod yn weithredol trwy gydol y pandemig ac maen nhw'n cefnogi ymwelwyr a busnesau i gadw rheol dau fetr Llywodraeth Cymru a mesurau eraill sy'n ymwneud â COVID-19.

Mae'r Ceidwaid, a reolir gan Gyngor Abertawe, wedi'u cefnogi gydag arian gan Rhanbarth Gwella Busnes (BID) Abertawe.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, fod y Ceidwaid yn chwarae rôl bwysig wrth gefnogi ymwelwyr, preswylwyr a busnesau.

"Er bod y cyfyngiadau symud yn llacio, mae'r feirws gyda ni o hyd. Mae angen i breswylwyr gofio hynny a gweithredu'n briodol pan fyddant yn mynd o le i le.

"Mae Tîm Ceidwaid Canol y Ddinas wedi bod yn weithredol trwy gydol y pandemig ac ym mis Mehefin yn unig, gwnaethant ymdrin â thros 1,000 o achosion, gan gerdded 389 o filltiroedd - sy'n fwy na'r pellter i Lundain ac yn ôl."

Meddai Prif Weithredwr BID, Russell Greenslade, "Ar ôl bod yn gweithio drwy'r cyfyngiadau symud gyda'r Ceidwaid, rwy'n gwybod bod busnesau ein hardal BID yn gwerthfawrogi'r gwaith maen nhw wedi bod yn ei wneud yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud, i gadw llygad ar ddiogelwch canol y ddinas a'i busnesau a helpu i ymdrin ag unrhyw faterion."

"Wrth gwrs, mae'n bwysig ein bod yn parhau i fod yn wyliadwrus ynghylch cadw pellter cymdeithasol a bod busnesau a'u cwsmeriaid yn teimlo'n ddiogel wrth ymweld â'r ddinas. Gall pawb chwarae ei ran i sicrhau bod hyn yn digwydd."

Rhyngddynt, mae'r Ceidwaid yn gweithio saith niwrnod yr wythnos, gan gynnwys gwyliau banc, ac yn gweithio'r oriau craidd o 9am tan 6pm.

Maen nhw'n helpu gydag ymholiadau cwsmeriaid, yn helpu i hwyluso a rheoli digwyddiadau ac yn gweithio gyda busnesau a'r heddlu i helpu i leihau troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Maen nhw hefyd yn helpu canol y ddinas i adfer o effeithiau COVID-19 trwy fonitro mesurau a roddwyd ar waith i leihau'r risg o drosglwyddo'r feirws, cefnogi busnesau, darparu sicrwydd i ymwelwyr a dangos sut mae canol y ddinas yn lle diogel i ymweld ag ef.

Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys cwestiynau cyffredin am ddefnyddio canol y ddinas, ewch i www.swanseacitycentre.com/cy/y-diweddaraf-am-covid-19-gwefan-canol-y-ddinas/

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM