Chwilio'r wefan
English

Rhaglen fuddsoddi gwerth £150m i drawsnewid ysgolion

Mae rhagor o adeiladau ysgol newydd yn cael eu codi ar draws Abertawe wrth i addysg gael ei thrawsnewid dan raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

New_Gorseinon_school

Mae Cyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru yn buddsoddi bron £150m ar y cyd yn yr ychydig flynyddoedd nesaf dan Band B y cynllun.

Mae gwaith wedi dechrau ar ysgol newydd gwerth £9.9m ar gyfer YGG Tan-y-lan ac mae'r gwaith gwerth £9.65m ar yr Uned Cyfeirio Disgyblion yn y Cocyd yn datblygu'n dda.

Mae contractwyr ar safle Ysgol Uwchradd Llandeilo Ferwallt i gyflawni gwaith gwerth £13.8m, ac mae £6.7m yn cael ei fuddsoddi i ehangu'r ddarpariaeth yn Ysgol Gyfun Gŵyr.

Disgwylir i'r prif waith adeiladu ddechrau'n fuan ar adeilad newydd gwerth £11.55m ar gyfer YGG Tirdeunaw, a bydd athrawon a disgyblion yn symud i'w cartref newydd gwerth £6.9m yng Ngorseinon fis nesaf.

Meddai'r Cyng. Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Gallwn weld y buddsoddiad mwyaf erioed mewn adeiladau a chyfleusterau ysgol yn Abertawe ar hyn o bryd.

"Mae hen ysgolion a rhai sydd wedi dyddio yn cael eu trawsnewid ac mae ysgolion newydd yn cael eu hadeiladu fel y caiff miloedd yn rhagor o ddisgyblion eu haddysgu mewn amgylchedd sy'n eu cefnogi i gyflawni'u potensial llawn.

"Rydym eisoes yn trafod â phenaethiaid a chyrff llywodraethu eraill ynghylch prosiectau newydd eraill ac edrychaf ymlaen at gyhoeddi manylion amdanynt yn fuan."

Dyma ail Fand B y rhaglen tymor hir hon y mae £51m eisoes wedi'i fuddsoddi yn y ddinas drwyddi.

Mae hyn wedi cynnwys ysgolion newydd ar gyfer YGG Lôn Las ac ysgolion cynradd Burlais a Thre-gŵyr ynghyd â gwelliannau yn ysgolion cynradd Pentre'r Graig, Newton a Glyncollen a gwaith adnewyddu sylweddol yn Ysgol Pentrehafod.

Mae'r cyngor hefyd wedi gwneud cais llwyddiannus am bron £2m o bunnoedd dan grant Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod Llywodraeth Cymru i wella ysgolion eraill..

Mae ysgolion cynradd Seaview a Phenyrheol eisoes wedi elwa, mae gwaith wedi dechrau yn Ysgol Gynradd Hendrefoilan a bwriedir gwneud gwaith yn YGG Bryniago hefyd.

Meddai'r Cyng. Raynor, "Rydym yn hynod ddiolchgar i'n cydweithwyr yn Llywodraeth Cymru nid yn unig am ein bod yn gwella addysg ar gyfer y cenedlaethau i ddod ond hefyd am fod y buddsoddiad hwn yn rhoi hwb i'r economi leol ar adeg pan fo'r pandemig wedi effeithio'n sylweddol arni.

"Yn ogystal â defnyddio gweithwyr a chyflenwyr lleol lle bynnag y bo modd, mae ein holl gontractwyr yn creu cyfleoedd am brentisiaethau a phrofiad gwaith."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM