Chwilio'r wefan
English

Gwella llif y traffig yng nghyfnewidfa Broadway

Mae gwaith ailwynebu dros nos yn cael ei gwblhau ar gyffordd brysur yn Abertawe mewn ymdrech i gwblhau cynllun gwella traffig mawr yn y ddinas.

Mae'r cynllun gwella gwerth £1.1miliwn, sydd wedi'i arwain gan Cyngor Abertawe a'i ariannu drwy grant rhwydwaith trafnidiaeth leol Llywodraeth Cymru bellach yn wedi cyrraedd y camau olaf, gydag arwyneb ffordd newydd yn cael ei osod ar gyffordd Townhill Road/Cockett Road/Broadway a hefyd wrth gyffordd Tycoch Road/Glanmor Road.

Mae'r gwaith ailwynebu diweddaraf yn cael ei gwblhau gyda'r hwyr i leihau unrhyw darfu ar fodurwyr ac mae'n golygu bod rhan o Cockett Road ar gau i draffig rhwng Gors Avenue a Broadway o 18:30.

Mae signalau traffig sy'n cynnwys cyfleusterau croesi i gerddwyr a reolir wedi disodli trefn gyfarwydd y ddau gylchfan bach a'r croesfannau sebra ger y gyffordd.

Mae cael gwared ar y cylchfan bach wrth Tycoch Road/Glanmor Road hefyd yn rhan o'r cynllun ac mae'n rhoi'r cyfle i fodurwyr symud yn fwy effeithlon wrth ddefnyddio'r ddwy gyffordd pan fydd y signalau traffig ar waith.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wella'r Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae ein contractwyr wedi gweithio'n galed ers dychwelyd i'r safle yn dilyn y cyfyngiadau symud ac maent wedi gwneud cynnydd da wrth ein helpu i gyrraedd pwynt lle rydym bron â chwblhau'r gwaith.

"Mae'r gyffordd ar brif lwybr i ganol y ddinas drwy ogledd y ddinas, ac mae wedi dioddef o dagfeydd ers amser hir. Dylai cael gwared ar y cylchfan bach a chyflwyno goleuadau helpu i wella llif y traffig yn y dyfodol wrth i niferoedd y cerbydau ar y ffordd gynyddu.

"Hoffwn ddiolch i fodurwyr a phreswylwyr gerllaw am eu hamynedd wrth i'r cynllun fynd rhagddo - bu peth tarfu o ran traffig yn ciwio, a sŵn hefyd, ond rydym wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau cyn lleied o darfu â phosib ac edrychwn ymlaen at gwblhau'r cynllun a gweld y buddion y bydd yn ei gyflwyno o ran llif y traffig."

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM