Chwilio'r wefan
English

Cydlynwyr Ardaloedd Lleol yn ymateb i dros 20,000 o ymholiadau yn ystod y pandemig

Yn ystod y pum mis diwethaf, mae Cydlynwyr Ardaloedd Lleol Cyngor Abertawe, ochr yn ochr ag aelodau cymunedol, wedi ymateb i fwy nag 20,000 o ymholiadau a cheisiadau am help gan bobl a oedd yn ynysu neu'r rheini yr oedd angen help arnynt.

LACS_Brynhyfryd

Pan ddaeth y cyfyngiadau symud i rym yn Abertawe, ehangwyd y tîm CALl yn gyflym i weithredu ym mhob ran o'r ddinas, ac adleolwyd rhai o staff y cyngor dros dro.

Ers hynny maent wedi helpu i gydlynu'r ymateb yn Abertawe gyda chymdogion yn helpu cymdogion i gael gafael ar fwyd neu fynd i siopa, codi meddyginiaeth neu wneud galwad ffôn gyfeillgar pan roedd ei hangen arnynt fwyaf.

Maent hefyd wedi helpu i gysylltu pobl hŷn â garddwyr lleol, helpu i gael anifeiliaid anwes i'r filfeddygfa, helpu i ymdrin â digwyddiadau o dipio anghyfreithiol, dosbarthu prydau ysgol am ddim, cynorthwyo teuluoedd yr oedd angen dillad a hanfodion eraill arnynt a chynnig cymorth i deuluoedd ceiswyr lloches.

Cyn i'r argyfwng ddechrau, roedd gan Abertawe 16 o Gydlynwyr Ardal Leol parhaol, ac er nad oes angen i bobl warchod mwyach yng Nghymru, byddant yn dal i weithio'n galed i gadw cymunedau'n gryf, yn gydnerth ac yn gysylltiedig.

Adleolwyd 22 aelod arall o staff y cyngor i'w cynorthwyo â'r gwaith hwn ar draws y sir a bydd y rheini'n dychwelyd i'w swyddi dyddiol arferol yn yr wythnosau i ddod. 

Ni fyddai llawer o'r ymateb wedi bod yn bosib heb y 2,400 o bobl a wirfoddolodd i gynnig cefnogaeth cymydog i gymydog ac mae llawer o'r rhwydweithiau hyn yn dal i fodoli gan gynnwys y grwpiau cymunedol newydd ar Facebook a chyfryngau cymdeithasol eraill.

Meddai'r Cyng. Clive Lloyd, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wasanaethau Gofal i Oedolion ac Iechyd Cymunedol, "Mae'n amlwg o'r negeseuon dirifedi o werthfawrogiad a diolch y mae'r cyngor wedi'u derbyn fod pobl wedi gwerthfawrogi'n hymateb yn fawr, a hoffwn ddiolch eto i bob un person a gynorthwyodd gyda hyn."

I gael rhagor o wybodaeth am y CALl yn Abertawe, ewch i: https://www.abertawe.gov.uk/cydlynuardalleol

Wedi'i bweru gan GOSS iCM