Chwilio'r wefan
English

Gwaith gwerth £13.8m wedi cychwyn i ailwampio ysgol

Mae gwaith wedi cychwyn ar fuddsoddiad gwerth £13.8m mewn adeiladau a chyfleusterau newydd a gwell yn Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt.

Bishopston Comp Turf Cutting

Mae'r gwaith ailwampio ac ailfodelu sylweddol, a fydd yn darparu ystafelloedd dosbarth modern i ddisgyblion a staff addysgu, yn cael ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru dan Raglen Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif.

Mae'n rhan o fuddsoddiad ngwerth £150m mewn isadeiledd ysgolion yn Abertawe dan Fand B y rhaglen.

Mae'r gwaith yn cynnwys dymchwel yr adeiladau dros dro is-safonol presennol, codi estyniad modwlar deulawr, derbynfa newydd ac ailfodelu ac adnewyddu mewnol.

Penodwyd Kier Western Ltd yn brif gontractwr ac mae'n defnyddio gweithwyr a chyflenwyr lleol lle bo modd yn ogystal â chreu prentisiaethau a chyfleoedd profiad gwaith.

Caiff y datblygiad ei gyflawni fesul cam a disgwylir iddo gael ei gwblhau erbyn yr hydref 2022.

Dywedodd y Cynghorydd Jennifer Raynor, Aelod y Cabinet dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Bydd y buddsoddiad mawr hwn yn mynd i'r afael â chyflwr presennol adeiladau'r ysgol ac yn darparu cyfleusterau addysgu modern a hyblyg i greu ardaloedd cyfadrannau gwahanol i ateb galwadau newidiol y cwricwlwm.

"Mae ein hadran addysg wedi gweithio'n agos gyda'r pennaeth a'r corff llywodraethu i ddatblygu'r prosiect hwn, ac rwy'n hynod falch o well bod y gwaith adeiladu bellach wedi cychwyn.

"Llandeilo Ferwallt yw'r diweddaraf mewn rhestr hir o ysgolion yn Abertawe y buddsoddwyd ynddynt yn y blynyddoedd diweddar, a hoffwn ddiolch i'n cydweithwyr yn Llywodraeth Cymru am eu cefnogaeth barhaus.

Meddai'r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, "Rwy'n falch iawn o weld bod gwaith wedi dechrau i wella cyfleusterau yn Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt, a gefnogir drwy ein Rhaglen Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif.

"Mae'n bwysig ein bod yn darparu'r amgylched ddysgu gorau i gefnogi staff addysgu i gyflwyno'r cwricwlwm ac ysbrydoli dysgwyr i gyrraedd y nod.

"Rwy'n gwybod y bydd staff a disgyblion yn elwa'n fawr o'r ailfodelu a'r adnewyddu a fwriedir yma ac edrychaf ymlaen at weld yr effaith gadarnhaol y bydd y gwaith hwn yn ei chael bob dydd ar gymuned yr ysgol."

Meddai Pennaeth ysgol Llandeilo Ferwallt, "Mae'n mynd i wneud cymaint o wahaniaeth i holl gymuned yr ysgol.

"Diolch yn fawr iawn i Lywodraeth Cymru a Chyngor Abertawe. Bydd y disgyblion yn synnu pan ddônt i weld y cynnydd a wnaed eisoes.

O ganlyniad i'r prosiect, bydd Kier yn creu 12 swydd newydd a 12 prentisiaeth.

Meddai Jason Taylor, Cyfarwyddwr Gweithrediadau ar gyfer Kier Regional Building Western & Wales, "Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio ar drawsnewid ysgol Llandeilo Ferwallt fel rhan o'r Rhaglen Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif a darparu amgylchedd dysgu lle gall disgyblion ffynnu.

"Drwy gydweithio â Llywodraeth Cymru a Chyngor Abertawe, yn ogystal â'n cadwyn gyflenwi leol, byddwn yn defnyddio'n sgiliau a'n profiad i adeiladu'r cyfleusterau addysg penigamp hyn. Dros barhad y prosiect byddwn yn cysylltu'n barhaus ag aelodau'r ysgol a phreswylwyr lleol wrth i ni godi ysgolion a fydd yn gadael eu marc am flynyddoedd i ddod yn yr ardaloedd lle'r ydym yn adeiladu."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM