Chwilio'r wefan
English

Disgyblion yn dechrau dychwelyd i'r ysgol yr wythnos nesaf

Mae Cyngor Abertawe wedi bod yn gweithio gyda'i holl ysgolion i gynllunio bod pob disgybl yn gallu dychwelyd yn drefnus ac yn ddiogel i'r ysgol yr wythnos nesaf.

coloured_pencils

Er y bydd dulliau'n amrywio ymysg ysgolion, bydd disgyblion yn gallu ailgychwyn eu haddysg erbyn 14 Medi.

 

Bydd ysgolion yn cysylltu'n uniongyrchol â rhieni a gofalwyr i ddweud wrthynt pa ddiwrnodau y dylai eu plant ddod i'r ysgol cyn y dyddiad hwnnw, ynghyd â'r trefniadau penodol ar gyfer eu hysgol.

Mae Cyngor Abertawe a phenaethiaid wedi cytuno ar egwyddorion allweddol i sicrhau cysondeb lle bynnag y bo modd.

  • Bydd oriau glanhau ychwanegol yn golygu y bydd mannau lle daw pobl i gysylltiad â nhw'n aml yn cael eu glanhau'n amlach. Yn ogystal â'r glanhau trylwyr dyddiol, bydd proses 'glanhau wrth i chi fynd yn eich blaen' yn cael ei ddefnyddio o hyd ym mhob ysgol.
  • Anogir pob plentyn i olchi'i ddwylo'n rheolaidd gyda sebon a dŵr drwy gydol y dydd. Bydd hylif diheintio dwylo ar gael hefyd ym mhob ysgol.
  • Efallai bydd gofyn i ddisgyblion oed uwchradd wisgo mygydau wyneb mewn coridorau ac ardaloedd cyffredin yn yr ysgol, gan ddibynnu ar asesiad risg unigol pob ysgol.
  • Lle y bo'n bosib, cynhelir sesiynau ysgol o fewn oriau gweithredu arferol yr ysgol.
  • Lle y bo modd, ac yn seiliedig ar asesiad risg unigol bob ysgol, gall clybiau brecwast ac ar ôl ysgol ailgychwyn.
  • Bydd prydau ysgol yn ailgychwyn ar 14 Medi. Tan y dyddiad hwnnw, bydd angen i ddisgyblion fynd â chinio pecyn gyda nhw ar y diwrnodau maent yn mynychu'r ysgol yn ystod y pythefnos cyntaf. Bydd y dewis o daliad BACS neu barsel bwyd wythnosol yn parhau ar gyfer y rheini sy'n gymwys am brydau ysgol am ddim nes bod ffreuturau'n ailagor.
  • Bydd presenoldeb yn yr ysgol yn orfodol o 14 Medi, ond bydd ysgolion a Chyngor Abertawe yn gweithio gyda rhieni a gofalwyr i geisio datrys unrhyw broblemau a rhoi sicrwydd lle bo'r angen.

Mae Tîm Cludiant Cyngor Abertawe wedi bod yn gweithio yn ystod gwyliau haf yr ysgol i sicrhau y gall disgyblion sydd â hawl i gludiant o'r cartref i'r ysgol gael mynediad ato. Dywedwyd wrth ddisgyblion am eu hawl i gludiant am ddim cyn diwedd tymor yr haf, ac mae'r rheini a oedd yn dymuno derbyn y cynnig cludiant wedi gorfod cadarnhau hynny. Mae cardiau bws yn cael eu paratoi a byddant ar gael i'w casglu o ysgolion ar ddechrau'r tymor.

Bydd angen i ddisgyblion dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb ar gludiant ysgol dynodedig, ond ni fydd angen i ddisgyblion iau eu gwisgo, er y gallant os ydynt yn dymuno. Ni fydd angen i ddisgyblion ag eithriadau meddygol eu gwisgo.

Bydd yn ofynnol i ddisgyblion sy'n teithio ar gludiant cyhoeddus wisgo gorchudd wyneb tair haen os ydynt yn 11 oed neu'n hŷn oherwydd byddant yn cymysgu gyda theithwyr sy'n aelodau o'r cyhoedd ehangach. Bydd mesurau cadw pellter ar waith hefyd ar wasanaethau cludiant cyhoeddus.

Meddai'r Cyng. Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Mae'r cyngor ac ysgolion wedi dilyn yr holl gyngor gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ofalus.

"Cynhaliwyd asesiad risg ym mhob ysgol wedi unigol a diben y mae'r mesurau sydd ar waith yw galluogi disgyblion i ddychwelyd i'r ysgol mewn modd trefnus a diogel yn ystod mis Medi.

"Mae'r pum mis diwethaf wedi bod yn anodd i lawer, yn enwedig ein pobl ifanc. Gall dychwelyd ar ôl gwyliau'r haf fod yn frawychus mewn unrhyw flwyddyn, ac rydym yn ymwybodol iawn y bydd yn fwy brawychus i rai fis Medi yma.

"Ni fydd yr ysgol fel yr oedd o'r blaen cyn i'r pandemig ddechrau, ond ein nod yw sicrhau y gall dysgu ac addysgu ailddechrau ar ôl gwyliau'r haf ac y bydd disgyblion a rhieni'n cael eu cefnogi.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM