Chwilio'r wefan
English

Peidiwch â thaflu sbwriel dros benwythnos gŵyl y banc

Mae Cyngor Abertawe'n annog preswylwyr ac ymwelwyr i gadw ein traethau a'n parciau'n rhydd o sbwriel dros benwythnos gŵyl y banc.

Don't be a tosser 02

Lansiodd y cyngor ei ymgyrch gwrth-sbwriel 'Paid â thaflu sbwriel' fis yn ôl ac mae wedi bod yn boblogaidd ac wedi denu llawer o sylw.

Disgwylir i benwythnos Gŵyl y Banc mis Awst fod yn brysur iawn ac fe anogir preswylwyr i gydymffurfio â'r arwyddion sy'n eu hannog i beidio â thaflu eu sbwriel yn y parciau, ar y traethau nac ar y strydoedd neu wrth ymyl y ffordd.

Mae'r ymgyrch 'Paid â thaflu sbwriel' yn canolbwyntio ar y rheini sy'n taflu sbwriel ac yn gofyn iddynt, 'Pam wyt ti'n taflu sbwriel yma?' Yr atebion yw 'Dw i'n ddiog', 'Dw i ddim yn poeni am y gymuned hon' a 'Dw i'n credu y dylai pobl eraill dalu i lanhau ar fy ôl i'.

I gefnogi'r ymgyrch hon yn erbyn taflu sbwriel, mae'r cyngor hefyd wedi hysbysebu ar gyfer sefydliad partner i ddarparu tasglu o swyddogion sydd wedi'u hyfforddi i roi hysbysiadau o gosb benodol i bobl sy'n cael eu dal yn taflu sbwriel neu bobl nad ydynt yn glanhau ar ôl eu hanifeiliaid anwes.

Dywedodd Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wella'r Amgylchedd a Datblygu Isadeiledd, fod Cyngor Abertawe'n gwario miliynau o bunnoedd bob blwyddyn yn glanhau llanast pobl sy'n tipio'n anghyfreithlon a'r rheini sy'n meddwl ei fod yn iawn iddynt daflu sbwriel ar draethau, mewn parciau ac mewn mannau hardd eraill.

Meddai, "Nid yw taflu sbwriel yn iawn. Mae ein preswylwyr yn dweud nad yw'n iawn ac rydyn ni'n dweud nad yw'n iawn. Mae ymgyrch 'Paid â thaflu sbwriel' yn atgyfnerthu'r neges hon yn gryf.

"Ni waeth os yw'r biniau'n llawn neu'n hanner gwag - os gallwch chi ddod â phethau gyda chi i'r traeth neu i'r parc, gallwch chi fynd â'r gwastraff gartref gyda chi. Nid yw'n gymhleth iawn. Rydym am i bobl fod yn falch o'u cymunedau."

Gallai ymgyrch y cyngor i benodi sefydliad partner i roi hysbysiadau o gosb benodol am daflu sbwriel fod ar waith erbyn diwedd y flwyddyn.

O dan y cynllun gellid rhoi hysbysiad o gosb benodol am nifer o droseddau gan gynnwys taflu sbwriel, baw cŵn, anwybyddu gwaharddiad cŵn ar draethau a thipio anghyfreithlon.

Meddai'r Cyng. Thomas, "Rydym yn derbyn galwadau rheolaidd ar y cyngor i roi dirwyon i'r rheini sy'n cyflawni'r math hwn o ymddygiad gwrthgymdeithasol ac rydym am weld diwedd yr agwedd hunanol hon.

"Nid yw hyn yn rhywbeth y mae'r cyngor yn gallu ei gyflawni ar ei ben ei hun. Mae angen cefnogaeth y cyhoedd arnom ac mae angen partner hefyd i'n helpu i orfodi hyn."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM