Chwilio'r wefan
English
Map

Cynnal Busnes Twristiaeth

Gwybodaeth am sefydlu busnes twristiaeth neu weithredu busnes twristiaeth sydd eisoes yn bodoli.

Dechrau busnes newydd faildrydar

Mae'r Ganolfan FusnesYn agor mewn ffenest newydd yn cyflwyno amrywiaeth o wasanaethau am ddim ac â chymhorthdal ar ran Llywodraeth Cymru i roi dechrau da i'ch syniad am fusnes.

Caniatâd cynllunio ac AEDAT (yn benodol ar gyfer datblygiadau twristiaeth)

Cyn i chi ddechrau unrhyw waith, cysylltwch â'n hadran gynllunio am gyngor ar ganiatâd cynllunio ac ymweliad cyn cyflwyno cais.

Mae hyn yn arbennig o bwysig os ydych yn ystyried dechrau busnes newydd neu newid neu ehangu eich adeilad busnes. Hyd yn oed os ydych am ddechrau cynnig gwely a brecwast syml yn unig yn eich cartref neu ddefnyddio adeilad presennol fel bwthyn gwyliau heb unrhyw addasiadau adeileddol, gallai fod angen caniatâd cynllunio 'newid defnydd' i wneud hynny.

Yn aml, bydd gofyn i brosiectau sy'n ymwneud â thwristiaeth gyflwyno AEDAT (Asesiad Effaith Datblygiad ac Anghenion Twristiaeth) ynghyd â'u cais cynllunio. Amlinellir hyn ym Mholisïau Twristiaeth y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) 2020-2025. Gallwch weld y CDLl ar y dudalen Cynllunio Strategol yn: https://www.abertawe.gov.uk/cdll 

Mae paragraff 2.11.6 yr Is-adran Twristiaeth a Hamdden (tudalen 210) yn datgan y bydd yr wybodaeth sy'n ofynnol yn yr AEDAT yn gymesur i natur y cynnig, ei faint a'i leoliad. Fodd bynnag, fel trosolwg cyffredinol byddai'r mathau o wybodaeth ofynnol fel rhan o AEDAT yn cynnwys:

• Tystiolaeth i gefnogi pam bod angen datblygiad o'r math hwn, er enghraifft, nid oes cyfleusterau neu safleoedd o'r math yn bodoli yn yr ardal leol, neu mae rhestr aros o bobl sydd eisiau defnyddio'r safleoedd llety i ymwelwyr yn y cyffiniau
• Tystiolaeth i ddangos bod y cynnig yn ddichonol ac yn gynaliadwy fel busnes twristiaeth
• Effaith ar y gymuned leol, er enghraifft, sut bydd y datblygiad yn cefnogi'r economi, nifer y swyddi a grëwyd, gwariant refeniw/ymwelwyr cynyddol yn yr economi leol
• Os yw'n briodol, sut bydd effaith ar fusnes amaethyddol yn cael ei lliniaru, er enghraifft, llai o bori
• Tystiolaeth o gyfradd yr eiddo gwag o fewn ardal ddaearyddol resymol, fel y cytunwyd gan y cyngor, er mwyn arddangos unrhyw angen sylweddol heb ei ddiwallu
• Galw
• Asesiad o lefelau rhagweladwy traffig cerbydau, y galw am fannau parcio a'r effaith ar ddiogelwch ffyrdd
• Dangos bod y datblygiad o safon uchel gydag adeiladau cynaliadwy sy'n gwella'r hyn sydd ar gynnig i dwristiaid ar hyn o bryd
• Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol, gan gynnwys manylion o liniaru priodol

Gallwch ffonio'r adran cynllunio i gael rhagor o gyngor ar 01792 635701 neu e-bostio cynllunio@abertawe.gov.uk

Gwybodaeth ategol Croeso Cymru

Cangen dwristiaeth Llywodraeth Cymru yw Croeso Cymru ac mae'n darparu llawer o wybodaeth i fusnesau twristiaeth ar ei gwefan 'Busnes Cymru', gan gynnwys ymchwil, graddio a chynlluniau ariannu. Cymerwch gip yma: Visit Wales (trade website)Yn agor mewn ffenest newydd

Arwyddion Twristiaeth Brown a Gwyn

Mae Dinas a Sir Abertawe wedi mabwysiadu polisi ffurfiol i fusnesau ei ddilyn os ydynt am wneud cais am arwyddion twristiaeth brown a gwyn. 

Yn gyntaf, asesir ceisiadau yn erbyn meini prawf twristiaeth sylfaenol i gadarnhau a yw'r ymgeisydd yn gymwys, er enghraifft a yw'r busnes wedi'i raddio, a yw'n denu'r nifer gofynnol o ymwelwyr bob blwyddyn, a oes ganddo'r cyfleusterau addas i ddarparu ar gyfer niferoedd mawr, etc. Mae angen i bob busnes twristiaeth ddangos y bydd yr arwyddion yn cael eu defnyddio i helpu i gyfeirio pobl i'r lleoliad yn hytrach na hyrwyddo'r busnes.

Os yw'r busnes yn cyflawni'r meini prawf o safbwynt twristiaeth, caiff ei drosglwyddo i'r tîm priffyrdd i'w asesu. Byddant yn ystyried elfennau gwahanol a allai effeithio ar a yw'r busnes yn gymwys ar gyfer arwyddion, er enghraifft os gellir rhoi arwyddion ar y briffordd, sawl arwydd y mae ei angen, etc. Os yw busnes yn llwyddiannus ar y ddau gam, bydd yn derbyn dyfynbris ffurfiol ar gyfer yr arwyddion. Mae angen i ymgeiswyr dalu am yr holl gostau sy'n ymwneud â chael yr arwyddion gan gynnwys ffi weinyddol o £100 na ellir ei had-dalu ac unrhyw gynnal a chadw yn y dyfodol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM