Chwilio'r wefan
English

Cyfranogiad Tenantiaid a Lesddeiliaid

Mae cyfranogiad yn ymwneud â rhoi'r cyfle i denantiaid a lesddeiliaid gael dylanwadu ar y ffordd y rheolir eu cartrefi.

Mae'r holl denantiaid, lesddeiliaid ac aelodau o'u haelwydydd yn gallu cymryd rhan a dweud eu dweud am y Gwasanaeth Tai. Rydym yn awyddus iawn i gael barn pawb.

Mae llawer o fanteision i denantiaid unigol gymryd rhan megis gwella sgiliau a gwybodaeth, ymdeimlad cryfach o gymuned a datblygiad personol.  Mae hefyd o fudd i'r awdurdod gan ei fod yn ein helpu i deilwra gwasanaeth sy'n diwallu anghenion tenantiaid, yn hyrwyddo perthynas dda rhwng y landlord a'r tenant ac yn sicrhau bod staff yn darparu gwasanaeth o safon uchel.

Gallwch gymryd rhan mewn amrywiaeth o ffyrdd ac ar lefel sy'n addas i chi.


Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Cyngor Abertawe ei bedwaredd fersiwn o'r PDF Document Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid (PDF, 824KB)Yn agor mewn ffenest newydd a'r PDF Document Cynllun Gweithredu Cyfranogiad Tenantiaid (PDF, 633KB)Yn agor mewn ffenest newydd. Mae'r strategaeth yn nodi'r fframwaith ar gyfer cyfranogiad tenantiaid dros y 3 blynedd nesaf. Mae'r strategaeth yn cynnwys dulliau cyfranogiad tenantiaid presennol ac mae'n ceisio ffyrdd newydd o annog rhagor o gyfranogiad.Nid yw cyhoeddi Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid yn ofyniad statudol ond cydnabyddir hyn fel arfer da a fel ffordd o ddatblygu a gwella cyfranogiad Tenantiaid a Lesddeiliaid.

Mae'r strategaeth hefyd yn cefnogi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gyfranogiad tenantiaid ar draws Cymru ynghyd â nifer o brif flaenoriaethau'r cyngor, gan gynnwys trawsnewid gwasanaethau, amddiffyn pobl rhag niwed a mynd i'r afael â thlodi.

Mae'r strategaeth wedi'i datblygu ar y cyd â grwpiau tenantiaid a thrwy ddefnyddio adborth o arolygon wyneb yn wyneb a holiaduron. Mae'r Grŵp Llywio Tenantiaid wedi bod yn rhan o ddatblygu'r strategaethau hyn ar y cyd ers llunio'r un cyntaf yn 2007 ac mae wedi parhau i fonitro cynnydd.


Alison Winter yw'r Swyddog Cyfranogiad sy'n helpu tenantiaid, lesddeiliaid a chwsmeriaid eraill i gymryd rhan yn y gwasanaeth tai.

Os hoffech wybod rhagor neu os ydych am gymryd rhan, ffoniwch Alison ar 0777 5221453 neu 01792 635043 neu e-bostiwch: Alison.winter@abertawe.gov.uk

Hefyd, gall Alison anfon gwybodaeth atoch mewn fformatau gwahanol os ydynt yn haws i chi, megis print bras.  Hefyd, gall anfon e-bost neu neges destun atoch os yw'n well gennych.

Grwpiau Tenantiaid

Yma cewch fanylion am y grwpiau sy'n bodoli ar hyn o bryd y gall tenantiaid ymuno â nhw.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM