Chwilio'r wefan
English

Derbyniadau i'r Chweched Dosbarth 2020/2021

Meini Prawf Mynediad 2020/2021

Dyddiad Cau ar gyfer Derbyn Ceisiadau

Gall disgyblion wneud cais am le mewn chweched dosbarth yn un o ysgolion Abertawe yn nhymor y gwanwyn ar gyfer y mis Medi canlynol. Bydd dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau yn cael ei benderfynu gan ysgolion unigol.

Cynnig Dros Dro

Cynigir lle dros dro i ddisgyblion yr ysgol. Bydd y lle dros dro hwn yn amodol ar gyflawni cymwysterau mynediad penodol fel a gyhoeddir gan bob ysgol unigol. Dylid cysylltu â'r ysgolion ynglŷn â'u cymwysterau mynediad penodol.

Canlyniadau TGAU/Cyfwerth

Pan gyhoeddir graddau TGAU, sef y trydydd dydd Iau ym mis Awst fel arfer, bydd angen i ddisgyblion unigol gysylltu â'r ysgol o'i ddewis i gadarnhau graddau TGAU neu ganlyniadau arholiad cyfwerth.

Dewis o Bynciau

Bydd disgyblion sydd wedi cyflawni graddau boddhaol mewn arholiadau TGAU neu gyfwerth yn cael cynnig pendant o le yn y chweched dosbarth yn yr ysgol o'u dewis os bydd lleoedd ar gael. Fodd bynnag, dylid nodi y gallai fod yn amhosib astudio pob un o'r pynciau a ddewiswyd yn yr ysgol a ddewiswyd. Gallai fod angen i fyfyrwyr gysylltu â chweched dosbarth mewn ysgol arall i astudio rhai pynciau o'u dewis.

Mae'n bosib y bydd myfyrwyr sydd wedi cyflawni graddau boddhaol mewn arholiadau TGAU neu gyfwerth ond nid ydynt yn gallu astudio'r holl bynciau o'u dewis yn yr ysgol o'u dewis yn cael cynnig dewis arall o'r pynciau sy'n cael eu haddysgu yn y lleoliad hwnnw. Neu gall y myfyrwyr hyn geisio lle mewn lleoliad arall, h.y. chweched dosbarth mewn ysgol arall yn Abertawe neu yng Ngholeg Gŵyr.

Ni fydd gofyn i ddisgyblion gael cyfweliad mynediad.

Terfynau Mynediad - Chweched Dosbarth

Gall pob chweched dosbarth mewn ysgol dderbyn hyd at eu Nifer Derbyn ar yr amod bod y myfyrwyr yn cyflawni gofynion mynediad yr ysgol (sydd ar gael gan bob ysgol unigol) yn y flwyddyn fynediad h.y. Blwyddyn 12 yn y chweched dosbarth. Mae'n rhaid rhoi hawl apelio i rieni a disgyblion y mae eu cais am le yn chweched dosbarth yr ysgol yn cael ei wrthod.

Trefniadau Derbyn Plant

Rhoddir y cyfrifoldeb am y trefniadau derbyn ar gyfer blynyddoedd 12 a 13 mewn ysgolion cymunedol a gynhelir i'r sefydliadau'n uniongyrchol. Gellir gofyn am fanylion trefniadau derbyn ysgolion a gynorthwyir yn wirfoddol yn uniongyrchol gan y sefydliadau perthnasol a bydd y rhain yn rhan o'u polisïau derbyn. 

Rhestr Aros

Os bydd gorysgrifio am leoedd mewn chweched dosbarth ac ni all yr ysgol fodloni'r galw am gyrsiau, caiff rhestr aros ei chynnal. Bydd ymgeiswyr sydd wedi bodloni'r meini prawf mynediad (gweler uchod) ond y mae eu cais am le wedi cael ei wrthod oherwydd prinder lle yn cael cyfle i roi eu henwau ar restr aros. Os daw lle/oedd ar gael, bydd disgyblion y mae eu henwau ar y rhestr aros yn cael cynnig lle yn unol â'r meini prawf gorymgeisio (gweler isod).

Meini Prawf Gorymgeisio

I ddisgyblion sy'n cyflawni'r cymwysterau mynediad penodol pan fo mwy o geisiadau wedi cael eu derbyn ar gyfer unrhyw chweched dosbarth na'r lleoedd sydd ar gael, caiff y drefn flaenoriaeth ganlynol ei dilyn:

  1. Disgyblion y mae'r awdurdod lleol yn gofalu amdanynt (PDG) neu a oedd yn arfer derbyn gofal*.
  2. Disgyblion sy'n byw o fewn dalgylch diffiniedig yr ysgol. Os bydd mwy o geisiadau na lleoedd, caiff y lleoedd eu dyrannu yn ôl pellter, gyda'r rhai sy'n byw agosaf i'r ysgol (y daith gerdded fyrraf) yn cael blaenoriaeth.**
  3. Disgyblion y mae ganddynt frawd neu chwaer o oedran ysgol statudol** sy'n mynd i'r ysgol adeg eu derbyn ****. Os bydd mwy o geisiadau na lleoedd, caiff y lleoedd eu dyrannu yn ôl pellter, gyda'r rhai sy'n byw agosaf i'r ysgol (y daith gerdded fyrraf) yn cael blaenoriaeth ** 
  4. Disgyblion a aeth i'r ysgol ym Mlwyddyn 11 ond sy'n byw y tu allan i ddalgylch yr ysgol honno. Os bydd mwy o geisiadau na lleoedd, caiff y lleoedd eu dyrannu yn ôl pellter, gyda'r rhai sy'n byw agosaf i'r ysgol (y daith gerdded fyrraf) yn cael blaenoriaeth.**
  5. Disgyblion eraill y gwnaed cais am le drostynt nad yw meini prawf 1 i 4 uchod yn berthnasol iddynt. Os bydd mwy o geisiadau na lleoedd, caiff y lleoedd eu dyrannu yn ôl pellter, gyda'r rhai sy'n byw agosaf i'r ysgol (y daith gerdded fyrraf) yn cael blaenoriaeth.**

*Plant a oedd yn arfer derbyn gofal: plant nad ydynt yn derbyn gofal bellach gan eu bod wedi cael eu mabwysiadu, wedi bod yn destun gorchymyn preswyl neu orchymyn gwarcheidwadaeth arbennig yn syth ar ôl derbyn gofal.

**Mesurir pob llwybr gan gyfrifiadur gan ystyried y pellter o'r cartref i'r ysgol ar hyd y llwybr cerdded byrraf sydd ar gael. Cymerir y mesuriadau o'r tu allan i fynedfa'r cartref (tŷ neu fflat) i fynedfa swyddogol agosaf yr ysgol.

***Diffinnir oedran ysgol statudol fel disgyblion sydd rhwng 5 ac 16 oed h.y. disgyblion mewn unrhyw grŵp blwyddyn rhwng ac yn cynnwys y dosbarth Derbyn a Blwyddyn 11.

****Diffinnir brawd neu chwaer fel plentyn naturiol neu blentyn sydd wedi'i fabwysiadu'n gyfreithlon gan y naill riant neu'r llall sy'n byw yn yr un cyfeiriad. Mewn unrhyw sefyllfa pan fydd un lle ar gael ac mae'r disgyblion cymwys nesaf ar gyfer y lle hwnnw'n efeilliaid/tripledi, bydd yr AALl yn derbyn y ddau/tri phlentyn.

SYLWER: Gall nifer bach o ddisgyblion â Datganiadau o Anghenion Addysgol Arbennig drosglwyddo i chweched dosbarthiadau mewn ysgolion yn Abertawe. Gwneir y penderfyniad ar drosglwyddo gan yr Awdurdod Lleol mewn ymgynghoriad â'r ysgol berthnasol.

Sylwer: Yn ystod y cyfnod hwn, mae'n bosib y bydd yr Awdurdod Lleol (ALl) yn cynnal ymgynghoriad er mwyn cynnig newidiadau i ddalgylchoedd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM