Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiad o Egwyddorion Dinas a Sir Abertawe parthed yr Adolygiad o Ddeddf Gamblo (Polisi Gamblo) 2005

Mae Dinas a Sir Abertawe ar hyn o bryd yn cynnal ymgynghoriad ar y newidiadau arfaethedig i'w Bolisi Gamblo.

Mae fersiwn ddrafft o'r polisi diwygiedig bellach ar gael ar y wefan hon er mwyn ymgynghori arno, ac fe'ch gwahoddir i gyflwyno sylwadau ar y newidiadau. Gellir gweld y newidiadau arfaethedig mewn llythrennau italig du ar y ddogfen, a lle bwriedir dileu gwybodaeth, caiff hyn ei ddangos trwy dynnu llinellau drwy'r testun.

 

http://democracy.swansea.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=124&MId=9434&Ver=4&LLL=1

Cliciwch ar "Papurau ar gyfer y cyfarfod hwn mewn pecyn" a gweler Eitem 14 ar dudalennau 367 i 425. 

Rhaid cyflwyno unrhyw sylwadau'n ysgrifenedig a'u hanfon i'r cyfeiriad isod a rhaid iddynt gael eu derbyn erbyn 12 ganol dydd fan bellaf ar 8 Hydref 2021. Mae fersiwn electronig yn dderbyniol a gellir ei anfon i Trwyddedu.IyA@abertawe.gov.uk

Wrth gyflwyno sylwadau ar adran benodol, defnyddiwch y daflen ymateb sydd ar gael ar y wefan hon, a chyfeiriwch at y rhifau paragraff ar y ddogfen.

Unwaith bydd y cyfnod ymgynghori wedi dod i ben, caiff yr holl sylwadau eu hystyried. Yna caiff y polisi terfynol ei gymeradwyo gan y cyngor i'w fabwysiadu.

Os oes angen copi caled o'r dogfennau hyn arnoch chi, ffoniwch yr Is-adran Drwyddedu ar 01792 635600 neu e-bostiwch y cyfeiriad uchod.

Rhaid anfon unrhyw ohebiaeth i'r:

Is-adran Drwyddedu
Adran Tai a lechyd y Cyhoedd
Cyfarwyddiaeth Lleoedd
Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig
Heol Ystumllwynarth
Abertawe SA1 3SN