Toglo gwelededd dewislen symudol

Asesiad digonolrwydd gofal plant

Fel rhan o'r dyletswyddau a amlinellir yn Neddf Gofal Plant 2006, mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol yng Nghymru gynnal Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant (ADGP).

Mae hwn yn gam angenrheidiol tuag at sicrhau darpariaeth gofal plant ddigonol, gan alluogi Awdurdodau Lleol i nodi bylchau a sefydlu cynlluniau gweithredu i ddiwallu anghenion gofal plant rhieni sy'n gweithio neu'r rhieni hynny sy'n hyfforddi.

Mae ADGP 2022 bellach wedi'i gwblhau. Mae'r Crynodeb Gweithredol yn rhoi trosolwg o'r canfyddiadau allweddol. Mae'n tynnu sylw at yr hyn sy'n mynd yn dda, yr hyn y gellid ei ddatblygu ymhellach a'r camau gweithredu y bwriadwn eu cymryd.

Mae dogfen lawn ar gael ar gais; e-bostiwch leanna.cresci@abertawe.gov.uk am ragor o wybodaeth.

Dweud eich dweud

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech gwblhau ein harolwg byr sydd ar gael drwy'r ddolen isod.

Llenwch yr arolwg ar-lein

Y dyddiad cau ar gyfer dychwelyd yr arolwg yw 20 Gorffennaf 2022, 11.59pm.

Os oes angen yr arolwg arnoch mewn fformat arall e.e. print bras neu gopi caled, e-bostiwch chwarae@abertawe.gov.uk.

Crynodeb gweithredol

Mae Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2022 (ADGP) yn rhan o dyletswydd sydd ar awdurdodau lleol i asesu a oes cyfleoedd gofal plant digonol i gefnogi teuluoedd sy'n gweithio yn yr ardal.
Close Dewis iaith