Chwilio'r wefan
English
Family

Gweithgareddau ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol

Os oes gan eich plentyn anghenion dysgu ychwanegol, efallai y byddwch yn gweld y cyfnod hwn yn y tŷ'n heriol. Mae llawer o syniadau sy'n addas i bawb yn y gweithgareddau eraill ond efallai y bydd angen cefnogaeth ychwanegol arnoch weithiau.

Cyngor gan dîm ADY Cyngor Abertawe

Mae ein tîm ADY wedi bod yn rhoi adnoddau at ei gilydd i geisio'ch helpu chi a'ch plant yn ystod cyfnod lle nad yw eich cyfleusterau arferol ar gael o bosib. Mae adnoddau ar gael ar gyfer lleferydd, iaith a chyfathrebu, ASA, anghenion corfforol a chymhleth, nam ar y clyw a nam ar y golwg. Gallwch lawrlwytho'n holl syniadau a'n harweiniad o'n tudalen adnoddau ar gyfer dysgwyr diamddiffyn - Adnoddau ar gyfer dysgwyr diamddiffyn.  Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am eu gwaith arferol ar ein tudalennau Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni - ADY (AAA gynt).

Fforwm Rhieni-Ofalwyr Abertawe: gwybodaeth am COVID-19 ar gyfer Rhieni-Ofalwyr - cylchlythyrauYn agor mewn ffenest newydd

Rhagor o weithgareddau ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol

Mae gan Snap Cymru restr wych o adnoddau i helpu dysgwyr ag anghenion addysgol arbennig ar ei wefan. Mae ei linell gyngor ar agor o hyd hefyd os bydd angen i chi siarad â rhywun, neu gallwch ei ddilyn ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf. Mae'r cwmni hefyd yn rhannu llawer o syniadau gan ddarparwyr ac elusennau eraill.

Mae Chatter Pack wedi creu rhestr o adnoddau sy'n ymwneud ag amrywiaeth eang o anghenion ychwanegol, gan gynnwys gweithgareddau lleferydd ac iaith, adnoddau i'r rheini sydd â nam ar y golwg, adnoddau i'r rheini sydd â syndrom Down, adnoddau ADHD ac awtistiaeth ac amrywiaeth o anghenion dysgu eraill. Crëwyd yr holl adnoddau gan sefydliadau sy'n arbenigo yn y meysydd hyn.

Os ydych yn defnyddio symbolau fel rhan o ddysgu'ch plentyn, mae gan Widgit Software gynnig arbennig, sy'n rhoi mynediad am ddim i'w holl feddalwedd ac adnoddau am 30 o ddiwrnodau. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth, gan gynnwys y cod ar gyfer y cynnig, ar ei dudalen Facebook.

Os yw'ch plentyn yn colli sesiynau therapi lleferydd, efallai y gall y syniadau pum munud hyn y gallwch eu gwneud gartref fod o ddefnydd i chi.

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau mwy strwythuredig, mae gwefan Special Needs for Special Kids wedi creu 3 modiwl dysgu ar-lein y gallwch gofrestru ar eu cyfer. Mae'r holl adnoddau hyn ar gael am ddim ond bydd angen i chi gofrestru i gael cyfrif.

Os ydych chi neu'ch plentyn wedi colli golwg neu os oes gennych anawsterau gweledol ac mae angen cymorth, cyngor a syniadau ar gyfer gweithgareddau, gall RNIB eich helpu. Mae ei linell gymorth ar agor o hyd os bydd angen i chi siarad â rhywun ac mae'r cwmni'n parhau i greu adnoddau i'w defnyddio gartref, a fydd yn cynnwys rhai adnoddau i'w defnyddio yn y cartref, mewn print mawr a braille.

Mae gan Y Gymdeithas Awtistig Genedlaethol lawer o adnoddau er eich cyfer chi a'ch teulu. O syniadau defnyddiol i'ch helpu i ymdopi yn ystod y cyfnod ansicr hwn, i syniadau ar gyfer gweithgareddau a sut i lunio strwythur newydd yn eich cartrefi gan fod yr ysgolion ar gau.

Mae gan Elsa Support nifer o adnoddau am ddim y gellir eu lawrlwytho o'i wefan. Mae'r adnoddau'n cynnwys nifer o straeon syml sy'n helpu i esbonio'r hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd i blant ifanc, gan gynnwys pam mae'ch ysgol yn cau ac am aros gartref. Mae llawer o syniadau i'ch helpu chi a'ch plant i aros yn dawel eich meddwl ac yn bositif. Mae templed enfys ar gael hefyd i chi ei liwio a'i roi yn eich ffenest.

Gallwch fynd i wefan Twinkl am adnoddau yn Gymraeg ac yn Saesneg ar gyfer plant y meithrin hyd at flwyddyn 6. Mae llawer o adnoddau am ddim yno y gallwch eu lawrlwytho, a gallwch greu cyfrif sylfaenol am ddim.

Gellir lawrlwytho arweiniad hawdd ei ddarllen ar Coronafeirws o wefan Easy Read Online. Mae'n defnyddio'r cyngor diweddaraf gan y llywodraeth. Gallwch ddod o hyd i bosteri gwybodaeth hawdd eu darllen ar wefan Photosymbols. Mae'n cynnwys cyngor y mae'n hawdd ei ddilyn am sut i aros yn ddiogel a beth fydd yn digwydd os byddwch yn mynd yn sâl.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM