Chwilio'r wefan
English
Information

Coronafeirws - Cymorth a chyngor ychwanegol i blant a phobl ifanc

Cefnogi lles seicolegol plant, pobl ifanc a theuluoedd yn ystod Coronavirus.

Mae Cwnsela Exchange yn arbenigo mewn cefnogi lles seicolegol plant, pobl ifanc a theuluoedd. Fel arfer, maent yn darparu cymorth mewn ysgolion ac yn eu canolfan yn Abertawe ond mae'r rhain wedi cael eu haddasu i ddarparu cymorth dros y ffôn ac ar-lein yn www.Exchange-Counselling.com.

Maent hefyd wedi creu cynnwys ar-lein y gall rhieni a phobl ifanc gael mynediad iddo.

Gellir cyfeirio achosion drwy www.Exchange-Counselling.com  neu drwy ffonio 07498445901. Gall pobl ifanc gael gafael ar gymorth yn uniongyrchol drwy eu sgwrs ar-lein drwy'r wefan hefyd.

 

Bydd y gwasanaeth Seicoleg Addysg  yn Abertawe yn parhau i gefnogi teuluoedd yn y cyfnod heriol hwn.  Maent ar gael i roi cyngor i deuluoedd a gofalwyr plant yn eu hymateb i ddiwallu anghenion dysgu a lles eu plant drwy'r ysgol.

Mae'r cynnig yn cydnabod y bydd y cyfyngiadau presennol mewn ysgolion yn heriol a gallai'r pryderon ynghylch Covid-19 gynyddu pryder plant a theuluoedd.  Mae Canllawiau Rhieni gan y Seicolegwyr Addysg ar gael yn  www.abertawe.gov.uk/adnoddauargyferdysgwyrdiamddiffyn

 

Cymorth arbenigol

Gall pandemig Covid-19  ac yn arbennig hunan-ynysu gael effaith ar iechyd meddwl.

CAMHS

Os oes angen rhywfaint o gymorth ychwanegol ar blant a phobl ifanc ar yr adeg hon gyda'u hiechyd meddwl, mae cymorth ar gael gan y gwasanaeth iechyd meddwl plant a'r glasoed (CAMHS).

Mae Covid-19 wedi arwain at newidiadau i'r ffordd y mae CAMHS yn darparu gwasanaethau iechyd meddwl ar draws Bae Abertawe i blant a phobl ifanc.

Mae'r rhan fwyaf o apwyntiadau wyneb yn wyneb sy'n seiliedig ar glinig wedi cael eu disodli gan ymgynghoriadau dros y ffôn.

Mae mynediad i gymorth CAMHS wedi cael ei wella â chanddo un pwynt cyswllt ffôn CAMHS a llinell atgyfeirio. Mae hwn yn wasanaeth mynediad agored ar gyfer plant a phobl ifanc, eu teuluoedd a gweithwyr proffesiynol, darparu cyngor dros y ffôn, cymorth a blaenoriaethu, 9am-5pm, Dydd Llun i ddydd Gwener.  Cysylltwch â 01639 862744.

Os oes pryderon brys neu uniongyrchol am iechyd meddwl plentyn neu berson ifanc, gellir cael gafael ar y tîm argyfwng CAMHS drwy un pwynt cyswllt Rhif ffôn CAMHS a'r llinell atgyfeirio (01639 862744), 9am - 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.  Y tu allan i'r oriau hyn cysylltwch â'r NHS 111.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM