Chwilio'r wefan
English

Covid-19: Gofal plant ar gyfer plant cyn oed ysgol diamddiffyn

Cymorth gofal plant i blant cyn oed ysgol a aseswyd yn blant diamddiffyn gan Gyngor Abertawe.

 

Yn ôl canllawiau'r llywodraeth, os gall plant aros yn  ddiogel gartref, dylent wneud hynny.

Mae'n bwysig pwysleisio bod lleoliadau gofal plant yn parhau i fod yn lleoedd diogel i blant. Ond, po leiaf o blant sy'n teithio i ofal plant, a pho leiaf o blant sydd mewn lleoliadau, lleiaf yw'r risg y bydd y firws yn ymledu ac yn heintio unigolion diamddiffyn yn y gymuned ehangach. Gofynnir i ddarparwyr ofal plant felly ddarparu gofal ar gyfer nifer cyfyngedig o blant.

Sylwer, oherwydd y sefyllfa bresennol, mae gostyngiad yn nifer y lleoedd gofal plant sydd ar gael. Wrth ddyrannu lle ar gyfer gofal plant, gwneir pob ymdrech i gadw brodyr a chwiorydd gyda'i gilydd.

I gyflwyno cais am ofal plant, bydd angen i weithiwr proffesiynol sy'n gweithio gyda'r teulu gyflwyno cais ar-lein.

Bydd angen i'r gweithiwr proffesiynol gael caniatâd y teuluoedd ar gyfer y cais hwn cyn ei gwblhau.


Ble gall plant diamddiffyn gael mynediad at ofal plant?

Mae gofal plant ar gael yn dilyn ailaddasu rhai safleoedd Dechrau'n Deg yn ogystal â Chanolfan Blant Golwg y Mynydd. Hefyd, gall plant dan 18 mis oes gael mynediadd at ofal plant trwy'r Cymorth Gofal Plant Coronafeirws i Weithwyr Hanfodol (pre-school children).

Faint o oriau o ofal plant y gall plant diamddiffyn eu cael?

Byddai hyn yn cael ei asesu yn ôl angen unigol.

Mae gofal plant yng nghanol-fannau gofal plant Dechrau'n Deg ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 10.00am a 12.30pm.

Mae gofal plant yn lleoliad Golwg y Mynydd ar gael o ddydd Llun i ddydd Iau rhwng 10.00am a 12 canol dydd.

Mae darpariaeth gofal plant preifat yn amrywio.

Am ba hyd y bydd gofal plant coronafeirws yn para?

Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i ailaddasu lleoliadau gofal plant Dechrau'n Deg ac ariannu gofal plant i blant diamddiffyn tan fis Mehefin 2020 yn y lle cyntaf. Fodd bynnag, caiff hyn ei adolygu yn unol ag unrhyw ddiweddariadau i ganllawiau Llywodraeth Cymru. Caiff strategaeth ymadael ei datblygu i deuluoedd a'i chyhoeddi maes o law.

Beth sy'n digwydd pan fydd y cais wedi'i gyflwyno?

Pan fydd y cais wedi'i brosesu, bydd y rhiant a/neu'r gweithiwr proffesiynol sy'n atgyfeirio'n derbyn rhagor o wybodaeth ar ffurf e-bost/galwad ffôn.

Plant sy'n dangos symptomau covid-19

Wrth ddod i mewn i leoliad gofal plant, gofynnir y cwestiynau canlynol i bob teulu, ac os atebir yn gadarnhaol, ni cheir mynediad:

  1. Ydych chi, eich plentyn neu unrhyw un arall yn eich cartref yn achos a gadarnhawyd o covid-19/coronafeirws?
  2. Oes gennych chi, eich plentyn neu unrhyw un arall yn eich cartref unrhyw symptomau - peswch newydd parhaus a/neu dymheredd uchel?
  3. Ydych chi, eich plentyn neu unrhyw un yn eich aelwydd yn hunanynysu?

Ni ddylai unrhyw blant sy'n dangos symptomau covid-19 fynychu'r lleoliad gofal plant a dylent aros gartref am 7 niwrnod. Ni ddylai unrhyw blant sy'n byw gydag unrhyw un sy'n dangos symptomau covid-19 fynychu'r lleoliad tref am 14 diwrnod o'r diwrnod cyntaf yr aeth y person hwnnw'n sâl.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM