Chwilio'r wefan
English
Information

Coronafeirws - gwybodaeth ar gyfer ysgolion/colegau

Mae lleoliadau gofal plant brys mewn ysgolion yn dal i fod ar agor i ddarparu gofal plant i weithwyr hanfodol.

   Mae 'gweithiwr hanfodol' yn rhywun y mae ei waith yn hanfodol o ran yr ymateb i Covid-19 neu sy'n gweithio yn un o'r sectorau hanfodol a restrir isod:

   Iechyd a gofal cymdeithasol - mae hyn yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i feddygon, nyrsys, bydwragedd, parafeddygon, gweithwyr cymdeithasol, weithwyr gofal, a staff iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen eraill gan gynnwys gwirfoddolwyr; y staff cymorth ac arbenigol sy'n ofynnol i gynnal sector iechyd a gofal cymdeithasol y DU; y sawl sy'n gweithio fel rhan o'r gadwyn gyflenwir iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys cynhyrchwyr a dosbarthwyr meddyginiaethau ac offer amddiffynnol meddygol a phersonol.

   Addysg a gofal plant - mae hyn yn cynnwys staff meithrin ac addysgu, gweithwyr cymdeithasol a'r gweithwyr proffesiynol addysg arbenigol hynny sy'n gorfod parhau i fod yn weithredol yn ystod yr ymateb i Covid-19 er mwyn cyflawni'r dull lgweithredu hwn.

   Gwasanaethau cyhoeddus hanfodol - mae hyn yn cynnwys y rhai sy'n hanfodol i redeg y system gyfiadwnder, staff sefydliadau crefyddol ac elusennau a gweithwyr sy'n darparu gwansanaethau rheng flaen allweddol, y rhai sy'n gyfrifol am ymdrin â'r ymadawedig, a newyddiadurwyr a darlledwyr sy'n darparu gwasnaeth darlledu cyhoeddus.

   Llywodraeth leol a chenedlaethol - dim ond y galwedigaethau gweinyddol hynny sy'n hanfodol i ddarparu'r ymateb i Covid-19 yn effeithiol neu ddarparu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol megis talu budd-daliadau, gan gynnwys staff sy'n gweithio i asiantaethau'r llywodraeth a chyrff hyd braich.

   Bwyd a newyddau angenrheidiol eraill - mae hyn yn cynnwys y sawl sy'n ymwneud â chynhyrchu, prosesu, dosbarthu, gwerthu a danfon bwyd yn ogystal â'r sawl sy'n rhan hanfodol o'r gallu i ddarparu nwyddau allweddol eraill (er enghraifft, nwyddau glanweithdra a moddion milfeddygol).

   Diogelwch y cyhoedd a diogelwch gwladol - mae hyn yn cynnwys yr heddlu a staff cymorth, sifiliaid y Weinyddiaeth Amddiffyn, contractwyr a phersonél y lluoedd arfog (y sawl sy'n hanfodol yn y gwaith o ddarparu allbynnau amddiffyn a diogelwch cenedlaethol allweddol ac sy'n hanfodol i'r ymateb i bandemig Covid-19), gweithwyr y gwasanaeth tân ac achub (gan gynnwys staff cymorth), staff yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, y sawl sy'n cynnal diogelwch ffiniau, staff carchardai a gwasanaethau prawf a rolau diogelwch cenedlaethol eraill, gan gynnwys y sawl sydd wedi'i lleoli dramor.

   Cludiant- mae hyn yn cynnwys yr rhai a fydd yn sicrhau fod dulliau cludo teithwyr a chludo nwyddau awyr, dŵr, ffordd a rheilffordd yn gweithredu yn ystod yr ymateb Covid-19, gan gynnwys y sawl sy'n gweithio fel rhan o systemau trafnidiaeth y mae cadwyni cyflenwi sy'n rhan o gadwyni cyflenwi. Gweithwyr hanfodol y DVLA.

   Cwmnïau cyfleustodau a chyfathrebu a gwasanaethau ariannol - mae hyn yn cynnwys staff y mae eu hangen i ddarparu gwansanaethau ariannol hanfodol (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i weithwyr mewn banciau, cymdeithasau adeiladu a seilwaith y farchnad ariannol), y sectorau olew, nwy, trydan a dŵr (gan gynnwys carthffosiaeth), y sector seilwaith technoleg gwybodaeth a data a pharhad cyflenwadau diwydiannau primaidd yn ystod yr ymateb i Covid-19, yn ogystal â staff allweddol sy'n gweithio ym meysydd ynni niwclear sifil, cemegolion, telathrebu (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i weithrediadau rhwydweithiau, peirianneg maes, staff canolfannau galwadau, TG a seilwaith data a gwasanaethau hanfodol 999 ac 111), gwasanaethau post a dosbarthu, darparwyr taliadau a'r sectorau gwaredu gwastraff.


   I allu defnyddio'r ddarpariaeth hon, mae angen i riant/gofalwr fod yn weithiwr hanfodol fel y rhestrir uchod. Bydd angen i chi brofi eich bod chi'n weithiwr hanfodol trwy ddarparu llythyr oddi wrth eich cyflogwr.

   Mae'n rhaid i staff a disbyblion yn yr ysgol ddilyn cyngor diweddaraf Llywodraeth Cymru ynghylch cadw pellter cymdeithasol. Mae'r cyfleusterau gofal plant brys hyn ar agor i blant yn ystod diwrnodau'r wythnos rhwng 8.00yb a 5.00yp, ac ar benwythnosau yn ol y galw.

   Darperir ar gyfer plant 3-14 oed, a darperir brecwast, cinio a byrbrydau yn rhad ac am ddim yn y lle cyntaf i'r sawl y mae arnynt angen hynny.

   Bydd y darpariaethau gofal plant brys yn darparu ar gyfer plant o'r gymuned leol sydd ddim o reidrwydd ar gofrestr yr ysgol, os bydd eu rhieni/gofalwyr yn cyflawni meini prawf gweithwyr hanfodol.

   Cofiwch mae dim ond plant gweithwyr hanfodol a'n disgyblion mwyaf bregus a all ddefnyddio'r ddarpariaeth gofal plant hon, a dim ond yn niffyg popeth arall. Gartre yw'r lle gorau i bawb ohonom ni os yw hynny'n bosibl.

   Bydd plant gweithwyr allweddol a oedd yn gymwys i fynychu'r ysgol ar ôl y Pasg oherwydd eu bod wedi cyrraedd tair oed yn cael eu derbyn, ond mae'r Cyngor yn parhau mai'r lle gorau i blant yw yn eu cartrefi eu hunain os yw hynny'n bosibl.

   Prydau ysgol am ddim / parseli bwyd wythnosol

   Mae disgyblion sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim bellach yn derbyn parseli bwyd wythnosol sy'n cynnwys cynnyrch ar gyfer prydau amser cinio.

   Mae pob bag yn cynnwys eitemau fel bara, llenwadau brechdanau fel tiwna, ham a chaws, ffrwythau a iogwrt ffres. Bydd y parseli hyn yn cael eu hadolygu'n rheolaidd.

   Gellir danfon neu gasglu'r rhain ar ddydd Llun o'r ysgol/lleoliad gofal plant brys sydd agosaf i'r disgybl.

   PDF Document Siart llif gofal plant brys ar gyfer rhieni a gofalwyr (PDF, 476KB)Yn agor mewn ffenest newydd


   Cluster 

   Setting

   Status 

   Birchgrove 

   Birchgrove Comprehensive 

   Open 

   Birchgrove 

   Clydach Primary 

   Open 

   Bishop Gore 

   Bishop Gore 

   Open 

   Bishop Gore 

   Blaenymaes Primary 

   Open 

   Bishop Gore 

   Portmead Primary 

   Open as required

   Bishop Gore 

   Whitestone Primary 

   Open 

   Bishop Vaughan 

   Bishop Vaughan Comprehensive 

   Open 

   Bishop Vaughan 

   St David's R C Primary 

   Open as required 

   Bishop Vaughan 

   St Illtyd's R C Primary 

   Open 

   Bishopston 

   Bishopston Comprehensive 

   Open 

   Bishopston 

   Bishopston Primary 

   Open as required 

   Cefn Hengoed 

   Cefn Hengoed 

   Open 

   Cefn Hengoed 

   Cwm Glâs Primary 

   Open 

   Cefn Hengoed 

   Danygraig Primary 

   Open as required 

   Cefn Hengoed 

   Pentrechwyth Primary 

   Open as required 

   Cefn Hengoed 

   St. Thomas Primary 

   Open 

   Cefn Hengoed 

   Talycopa Primary 

   Open 

   Cefn Hengoed 

   Trallwn Primary 

   Open 

   Dylan Thomas

   Townhill Community Primary 

   Open 

   Gowerton 

   Gowerton Comprehensive 

   Open 

   Gowerton 

   Llanrhidian Primary 

   Open 

   Gowerton 

   Pen-y-Fro Primary 

   Open 

   Gowerton 

   Gowerton Primary 

   Open 

   Gowerton 

   Waunarlwydd Primary 

   Open 

   Morriston 

   Morriston Comprehensive 

   Open 

   Morriston 

   Clase Primary 

   Open 

   Morriston 

   Cwmrhydyceirw Primary 

   Open 

   Morriston 

   Glyncollen Primary 

   Open 

   Morriston 

   Morriston Primary 

   Open 

   Morriston 

   Pentre'r Graig Primary 

   Open

   Morriston 

   Ynystawe Primary 

   Open 

   Olchfa 

   Olchfa 

   Open 

   Olchfa 

   Cila Primary 

   Open as required 

   Olchfa 

   Dunvant Primary 

   Open 

   Olchfa 

   Parkland Primary 

   Open 

   Olchfa 

   Sketty Primary 

   Open 

   Pentrehafod 

   Pentrehafod Comprehensive 

   Open 

   Pentrehafod 

   Brynhyfryd Primary 

   Open 

   Pentrehafod 

   Burlais Primary 

   Open 

   Pentrehafod 

   Clwyd Primary 

   Open 

   Pentrehafod

   Hafod Primary

   Open

   Penyrheol 

   Penyrheol Comprehensive 

   Open 

   Penyrheol 

   Casllwchwr Primary 

   Open 

   Penyrheol 

   Gorseinon Primary 

   Open 

   Penyrheol 

   Penyrheol Primary 

   Open 

   Penyrheol 

   Pontybrenin Primary 

   Open 

   Penyrheol 

   Tre Uchaf Primary 

   Open 

   Pontarddulais 

   Pontarddulais Comprehensive 

   Open 

   Bryntawe 

   Y G Bryntawe 

   Open 

   Bryntawe 

   YGG Gellionnen 

   Open 

   Bryntawe 

   YGG Lon-Las 

   Open 

   Bryntawe 

   YGG Tan-Y-Lan 

   Open 

   Bryntawe 

   YGG Tirdeunaw 

   Open 

   Bryntawe 

   YG Y Cwm 

   Open 

   Gwyr 

   Y G Gwyr 

   Open 

   Gwyr 

   YGG Bryniago 

   Open 

   Gwyr 

   YGG Llwynderw 

   Open 

   Gwyr 

   YGG Pontybrenin 

   Open 

   Gwyr 

   YGG Y Login Fach 

   Open 

   Special 

   Ysgol Crug Glas 

   Open as required 

   Special 

   Ysgol Penybryn 

   Open as required 

   PRU 

   Arfryn 

   Open as required 

   PRU 

   Brondeg 

   Open as required 

   PRU 

   Stepahead 

   Open as required 

    

   Emergency Childcare: Weekends

   Schools that are open have contacted parents directly to inform them of the arrangements.

    


   We will continue to take guidance from the Government and will base our information on their advice.

   You can find the latest information and advice on coronavirus and the latest guidance for educational settings on the GOV.UK website.

   Information for colleges can be found using the following links:

   Wedi'i bweru gan GOSS iCM