Chwilio'r wefan
English
Information

Coronafeirws - gwybodaeth ar gyfer ysgolion/colegau

Byddwn yn parhau i ddilyn arweiniad Llywodraeth Cymru a bydd ein gwybodaeth yn seiliedig ar eu cyngor nhw.

Y Sefyllfa Ddiweddaredig o ran Ysgolion Abertawe'n dychwelyd i Ddysgu Wyneb yn Wyneb

Dychwelyd i'r ysgol ar gyfer Meithrin i Flwyddyn 2

Yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ddydd Llun 22 Chwefror bydd dychwelyd hyblyg i'r ysgol i blant yn y cyfnod sylfaen, sef Meithrin i flwyddyn 2, ym mhob ysgol, gan gynnwys ysgolion arbennig a'r uned cyfeirio disgyblion.  Yn Abertawe, bydd penaethiaid yn defnyddio'r dydd Llun a dydd Mawrth cyntaf (22 Chwefror a 23 Chwefror) fel diwrnodau cynllunio, ac ar ôl hynny bydd pob grŵp blwyddyn cyfnod sylfaen yn dechrau dychwelyd erbyn dydd Gwener 26 Chwefror. Byddwn yn anelu at weithio i'r llinell amser hon ond byddwch yn amyneddgar os oes angen mwy o amser ar eich ysgol i baratoi. Dylech gysylltu â'ch ysgol i gadarnhau a oes rhesymau pam na all eich plentyn ddechrau'n ôl ar ei ddyddiad penodol.  Ni fydd dysgu ar-lein yn cael ei gynnig i'ch plentyn ar ôl hanner tymor.

Bydd tair blaenoriaeth i ysgolion cynradd, a bydd ysgolion yn mynd i'r afael â hwy yn y drefn ganlynol:

  1. Addysgu a chadw plant 3-7 oed o'r Meithrin i flwyddyn 2 ar y safle
  2. Addysgu blynyddoedd 3 i flynyddoedd 6 oddi ar y safle
  3. Dysgu ar y safle i blant bregus/gweithwyr critigol ym mlynyddoedd 3 i flynyddoedd 6 dim ond lle bo hynny'n hanfodol

I grynhoi:

  • Yr wythnos yn dechrau Chwefror 15 yw hanner tymor
  • Bydd dydd Llun (22 Chwefror) a dydd Mawrth (23 Chwefror) yn cael ei ddefnyddio fel diwrnodau cynllunio yn ysgolion cynradd Abertawe
  • Bydd dysgu ar y safle i blant gweithwyr hanfodol yn Bl3-6 ar gael o 23 Chwefror
  • Ni fydd darpariaeth ar gyfer plant bregus a gweithwyr allweddol y Cyfnod Sylfaen ar y 22ain a'r 23ain.
  • Mae angen dod â phecynnau cinio i mewn rhwng 24 Chwefror a 26 Chwefror.

Mae manylion llawn ar gael yn y llythyr diweddaraf at rieni gan y Cyfarwyddwr Addysg:  PDF Document Llythyr i rieni a gwarcheidiaid Chwefror 2021 (PDF, 148KB)Yn agor mewn ffenest newydd

 

 

 


Y diweddaraf am achosion COVID-19 yn ein hysgolion

Mae ein hysgolion yn gweithredu ar unwaith cyn gynted ag y mae'n hysbys bod disgybl neu aelod o staff wedi profi'n bositif am COVID-19.

Amddiffyn ein disgyblion a'n staff yw ein prif flaenoriaeth, yn ogystal â theuluoedd a'r gymuned ehangach, a dyna pam yr ydym yn dilyn nifer o gamau clir.

Gall y camau gynnwys gofyn i grwpiau dosbarth neu grwpiau blwyddyn hunanynysu os ydynt wedi bod mewn cysylltiad â'r person sydd wedi profi'n bositif. Anfonir llythyrau at rieni disgyblion sydd wedi bod mewn cysylltiad â'r person sydd wedi profi'n bositif i roi gwybod iddynt am yr hyn y mae angen iddynt ei wneud. Rhoddir gwybod i rieni plant eraill yn yr ysgol hefyd drwy anfon llythyr.

Ein neges i deuluoedd yw y dylent wrando ar gyngor penaethiaid yr ysgol a'r wybodaeth sydd yn y llythyrau y maent yn eu derbyn, sy'n cynnwys yr holl wybodaeth y mae ei hangen arnynt i weithredu ac aros yn ddiogel.


Byddwn yn parhau i ddilyn arweiniad Llywodraeth Cymru a bydd ein gwybodaeth yn seiliedig ar eu cyngor nhw.

Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth a'r cyngor diweddaraf am leoliadau addysgol a gofal plant yn https://llyw.cymru/addysg-coronafeirws

Gellir cael gwybodaeth ar gyfer colegau drwy ddefnyddio'r dolenni canlynol:

Wedi'i bweru gan GOSS iCM