Chwilio'r wefan
English
Exclamation mark

COVID-19 cyfyngiadau

Cwestiynau cyffredin am y cyfyngiadau COVID-19.

Darllenwch y cyfyngiadau tra ein bod ni'n symud o lefel rhybudd 2 i lefel rhybudd 1. (gwefan Llywodraeth Cymru)

Gwastraff ac ailgylchu

Tai cyngor

Lleoliadau diwylliant, chwaraeon a hamdden

Canol y ddinas, Marchnad Abertawe a'r toiledau

Meysydd parcio a thoiledau cyhoeddus

Addysg

Cefnogi busnesau

Genedigaethau, marwolaethau a phriodasau

Ble gallaf gael rhagor o wybodaeth?

 

Gwastraff ac ailgylchu

Ydw i'n dal i allu ailgylchu fy ngwastraff cartref?

Mae casglu sbwriel ac ailgylchu yn parhau ac mae canolfan ailgylchu Abertawe ar agor, ond peidiwch â mynd yno oni bai fod eich ymweliad yn un hanfodol. Mae angen i'r rheini sy'n bwriadu ymweld â'r safle yn Llansamlet drefnu slot ymlaen llaw yn www.abertawe.gov.uk/CAGCllansamlet 

Siopa Ailddenfyddio - Trysorau'r Tip - ar agor

 

Tai cyngor

Ydy ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd yn cael eu gosod yn eiddo'r cyngor ar hyn o bryd?

Mae'r holl waith i geginau ac ystafelloedd ymolchi yn parhau cyn belled â bod y contractwr a'r tenantiaid yn iach ac nid oes ganddynt unrhyw symptomau Coronafeirws. Bydd contractwyr yn cysylltu â thenantiaid i gytuno ar ddyddiad i ddechrau'r gwaith.

Ydw i'n gallu cysylltu â'r Swyddfa Dai Ranbarthol o hyd?

Yn yr un ffordd â swyddfeydd eraill y cyngor, mae swyddfeydd tai rhanbarthol ar gau i'r cyhoedd ar hyn o bryd. Mae modd cysylltu â'n staff o hyd ac mae ein gwasanaethau ar-lein ar gael fel arfer. Ymdrinnir ag argyfyngau yn ôl yr angen.

Sut ydw i'n adrodd am waith atgyweirio i fy nhŷ cyngor?

Byddwn yn parhau i wneud gwaith atgyweirio brys ac yn cynnig gwasanaeth y tu allan i oriau i sicrhau eich bod yn aros yn ddiogel yn eich cartref. Gallwn wneud atgyweiriadau allanol nad ydynt yn frys ond os nad yw'r atgyweiriad yn un brys ac mae y tu mewn i'ch cartref, ni fyddwn yn gallu trefnu atgyweiriad ar eich cyfer ar yr adeg hon. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon pan fyddwn yn gallu er mwyn derbyn archebion am atgyweiriadau mewnol nad ydynt yn rhai brys.

Gall tenantiaid gysylltu â'r Ganolfan Alwadau Atgyweirio Tai ar 01792 635100 (dydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm a dydd Gwener 8.30am - 4.30pm) neu adrodd am y gwaith atgyweirio ar-lein: Gwneud Cais am Atgyweiriadau Tai Ar-lein
Am atgyweiriadau brys y tu allan i oriau, dylai tenantiaid ffonio 01792 521500 (Dydd Llun i ddydd Iau 5.00pm - 8.30am a dydd Gwener 4.30pm i ddydd Llun 8.30am).  Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am atgyweiriadau brys yma: Atgyweiriadau brys.

Os yw tenantiaid yn dioddef o unrhyw symptomau COVID-19 (Coronafeirws), mae'n bwysig eu bod yn rhoi gwybod i'r staff ar yr adeg yr adroddir am y gwaith atgyweirio. Bydd staff yn glynu wrth ganllawiau cadw pellter cymdeithasol y Llywodraeth a gofynnir i denantiaid barchu hyn.

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i'n ddigartref neu mewn perygl o golli fy nghartref?

Os nad oes gennych rywle i fyw neu rydych yn meddwl eich bod mewn perygl o golli eich llety, dylech gysylltu â ni cyn gynted â phosib. Mae'r gwasanaeth Opsiynau Tai'n parhau i fod ar gael dros y ffôn (01792 533100) rhwng 8.30am a 5.00pm, o ddydd Llun i ddydd Iau, a rhwng 8.30am a 4.30pm ddydd Gwener, neu drwy e-bost yn opsiynautai@abertawe.gov.uk.

 

Lleoliadau diwylliant, chwaraeon a hamdden

Alla i fynd i'r gampfa leol, cyfleuster chwaraeon/hamdden neu i'r pwll?

Mae'r holl gyfleusterau diwylliannol a hamdden ar agor, gan gynnwys yr LC a chanolfannau hamdden eraill yn Abertawe y mae'r cyngor yn berchen arnynt a gynhelir gan Freedom Leisure.

Ga i fynd i oriel Glynn Vivian neu Plantasia?

Rydym yn hynod gyffrous i'ch croesawu yn ôl i Oriel Gelf Glynn Vivian o ddydd Mercher 26 Mai. Plantasia - ar agor!

Ydy Theatr y Grand ar agor?

Nid yw Theatr y Grand ar agor ar gyfer perfformiadau ond mae rhan ohoni'n cael ei defnyddio fel canolfan profi COVID, a bydd hyn yn parhau.

Beth am Amgueddfa Abertawe?

Bydd Amgueddfa Abertawe'n ailagor ei drysau o 8 Mehefin.

Ga i ymweld â llyfrgell neu Wasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg?

Mae'r archifau ar agor. Nodwch bod bwcio ymlaen-llaw yn HANFODOL.

Mae llyfrgelloedd Abertawe ar agor ar gyfer pori, astudio a defnyddio cyfrifiaduron/y rhyngrwyd/wi-fi. Gwiriwch fanylion llyfrgelloedd unigol i weld pa wasanaethau sydd ar gael. Mae mesurau COVID ar waith felly mae'n bosib y bydd rhai gwasanaethau'n gyfyngedig.

Mae gwasanaethau Clicio a Chasglu a gwasanaethau digidol fel adnoddau ar-leine-lyfrau, e-lyfrau llafar ac e-gylchgronau ar gael o hyd.

Parciau a lleoedd chwarae

Mae parciau a lleoedd chwarae ar agor. Mae Gerddi Botaneg Singleton ar agor, heblaw am y tai gwydr.

Pam mae cyfarpar, fel siglenni, ar goll o ardaloedd chwarae?

Er mwyn caniatáu cadw pellter cymdeithasol a dilyn cyngor y llywodraeth, symudwyd rhywfaint o gyfarpar ac am yn ail siglen dros dro. Caiff y cyfarpar ei ail osod pan gaiff y cyfyngiadau ar bellter cymdeithasol eu llacio.

Canolfannau cymunedol

Mae canolfannau cymunedol yn gweithredu ar gyfer gwasanaethau hanfodol yn unig, h.y. unedau profi teithiol, darparwyr gofal plant a banciau bwyd.

 

Canol y ddinas, Marchnad Abertawe a'r toiledau

Beth am Farchnad Abertawe?

Mae masnachwyr hanfodol ar agor.Caniateir clicio a chasglu, felly gall cwsmeriaid gael mynediad i'r farchnad i gasglu eitemau y maent wedi'u harchebu ymlaen llaw. Rhaid i ymwelwyr â'r farchnad wisgo gorchuddion wyneb bob amser oni bai eu bod wedi'u heithrio'n feddygol a rhaid i bob ymwelydd cadw pellter cymdeithasol. 

Bydd y toiledau cyhoeddus sydd ar gael yma'n aros ar agor. Mae rhai masnachwyr yn parhau i gynnig gwasanaethau dosbarthu y cânt eu hyrwyddo drwy wefan Marchnad Abertawe yn:www.marchnadabertawe.co.uk

Ydy'r siopau ar agor?

Mae siopau manwerthu hanfodol ar agor. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ba fasnachwyr y caniateir iddynt fod ar agor ar wefan Llywodraeth Cymru: Cau busnesau: lefel rhybudd 4 | LLYW.CYMRU

Ydy gwasanaeth Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe ar agor?

Ydy. Cadwch le ar-lein  - Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe

Ydy'r orsaf fysus ar agor?

Mae'r orsaf fysus a'r toiledau ar agor o 5.30pm i 9.00pm. Mae First Cymru a gweithredwyr eraill yn gostwng eu lefelau gwasanaeth. Gwiriwch wefannau gweithredwyr cyn teithio ar gyfer y newyddion diweddaraf.

Gwybodaeth am fysus

Parcio a Theithio

Ailddechreuodd y gwasanaethau Parcio a Theithio ddydd Llun 12 Ebrill.

 

Meysydd parcio a thoiledau cyhoeddus

Meysydd parcio - agor

Toiledau cyhoeddus - agor

 

Addysg

A fydd yr holl ysgolion ar agor ym mis Ionawr?

Heddiw (8 Ionawr 2021), cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd pob dysgwr yn parhau i ddysgu o bell wrth i blant diamddiffyn a phlant gweithwyr allweddol gael mynediad at ddarpariaeth ar y safle, tan o leiaf 29 Ionawr. Bydd ysgolion arbennig, lle bo'n bosib, yn aros ar agor.

Bydd ysgolion yn ceisio darparu gofal plant i'n plant mwyaf diamddiffyn ac i blant gweithwyr allweddol nad oes ganddynt unrhyw ddewis arall o 6 Ionawr. Dylid defnyddio'r ddarpariaeth hon fel dewis olaf yn unig, a dylai disgyblion aros gartref lle bo hynny'n bosib.

Bydd pob ysgol yn darparu dysgu o bell o ddydd Mercher 6 Ionawr. Gellir cyflwyno dysgu o bell mewn nifer o ffyrdd a defnyddir nifer o ddulliau gwahanol o fewn ysgolion ac ar eu traws. Bydd y dulliau hyn yn cynnwys gwersi 'byw', gwersi wedi'u recordio, pecynnau gwaith, etc.

Darperir taliadau ychwanegol neu barseli bwyd i ddysgwyr â hawl i brydau ysgol am ddim yn ystod y cyfnod dysgu gartref.

Cysylltir â rhieni a gofalwyr yn uniongyrchol gan eu hysgolion cyn dechrau'r tymor â'r trefniadau sy'n berthnasol iddynt.

Sut gall rhieni a gofalwyr gefnogi ysgolion?

Mae'n bwysig pan fyddwch yn gollwng neu'n casglu plant o'r ysgol eich bod yn dilyn y rheoliadau cadw pellter cymdeithasol a pheidiwch ag ymgasglu wrth gatiau'r ysgol, waeth pa mor atyniadol yw hynny. Os bydd eich ysgol yn gofyn i chi wisgo mwgwd, cefnogwch yr ysgol i gadw pawb yn ddiogel. Mae'n hanfodol bod pob rhiant yn helpu i osod esiampl i ddisgyblion ac yn helpu i gadw Coronafeirws allan o'r ystafell ddosbarth.

 

Cefnogi busnesau

Pa gymorth sydd ar gael i fusnesau y bu'n rhaid iddynt gau yn ystod y cyfnod atal byr?

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio grantiau cyfyngiadau symud i helpu busnesau i oroesi canlyniadau economaidd cyfyngiadau symud cenedlaethol Cymru a osodwyd o ganlyniad i Coronafeirws (COVID-19). Mae'r ffurflen gais bellach ar gael ar-lein.

Ewch i: www.abertawe.gov.uk/cyngorcovid19argyferbusnesau

 

Genedigaethau, marwolaethau a phriodasau

Oes modd i fi gofrestru genedigaeth o hyd?

Fodd bynnag, gall rhieni newydd barhau i lenwi'r ffurflen a byddwn yn cysylltu â nhw maes o law i drefnu apwyntiad. Nid oes angen i rieni boeni am gydymffurfio â'r gofyniad i gofrestru babi o fewn 6 wythnos.

Ga i gofrestru marwolaeth?

Byddwn yn parhau i gofrestru marwolaethau dros y ffôn.

Beth am amlosgfeydd?

Bydd y rhain ar agor o hyd.

A fydd y gwasanaethau profedigaeth yn parhau yn ystod y cyfyngiadau symud?

Byddant, bydd gwasanaethau'n parhau fel a ganlyn:

  • I drefnu angladd neu gysylltu â gwasanaethau profedigaeth: bydd swyddfa weinyddol y gwasanaethau profedigaeth ar gau i'r cyhoedd o hyd ond gallwch e-bostio bereavementservices@swansea.gov.uk neu ffonio 01792 636481.
  • Gwasanaethau amlosgfeydd: mae'r nifer sy'n gallu mynd i angladd yn amlosgfa Abertawe wedi'i gyfyngu i 30 person;ni chaniateir canu, llafarganu na chwythbrennau oherwydd y risg ychwanegol posib o haint; rhaid gwisgo gorchuddion wyneb yn y capel; mae'r neuadd goffa ar agor ond un ymwelydd ar y tro a ganiateir. Er mwy atal pobl rhag ymgynnull y tu allan i'r amlosgfa, nid yw'r seinyddion allanol yn cael eu defnyddio.
  • Gwasanaethau claddu: Bydd ein mynwentydd ar agor o hyd ar gyfer claddedigaethau ac i ymweld â beddau; bydd yr un cyfyngiadau presenoldeb yn berthnasol ar gyfer claddedigaethau, h.y. 30 person ar y mwyaf.

Yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru, dylech fynd i angladd os yw'r canlynol yn berthnasol yn unig:

  • y chi sy'n gyfrifol am drefnu'r angladd;
  • fe'ch gwahoddwyd i'r angladd gan y person sy'n ei drefnu;
  • rydych yn gofalu am berson sy'n mynd i'r angladd.

Bydd angen i alarwyr gadw dau fetr ar wahân oni bai eu bod yn byw yn yr un cartref; ni ddylai galarwyr fynd i wasanaeth os ydynt yn sâl neu'n hunanynysu neu'n agored i effeithiau Coronafeirws; hefyd, dylid osgoi teithio'n bell i fynd i angladd.

Beth am gopïau o dystysgrifau?

Gall cwsmeriaid barhau i wneud cais am gopïau o dystysgrifau ar-lein ond, oni bai fod angen tystysgrif ar frys, gofynnwn i gwsmeriaid osgoi eu harchebu yn ystod y cyfnod hwn. 

Ni fyddwn yn gallu darparu tystysgrifau yn ystod cyfnod y Nadolig pan fydd y swyddfa ar gau. Hefyd, ni allwn ymdrin â cheisiadau am dystysgrifau hanes teulu y mae angen ymchwilio ar eu cyfer ar hyn o bryd.

Beth am hysbysiadau o briodas/bartneriaethau sifil?

Ni fyddwn yn trefnu unrhyw apwyntiadau hysbysebu ar gyfer y cyfyngiadau symud oni bai fod argyfwng.

Beth am seremonïau dinasyddiaeth?

Byddwn yn gallu cynnal seremonïau dinasyddiaeth unigol byr yn y flwyddyn newydd os oes angen gwneud hynny ar frys. E-bostiwch y Swyddfa gyda'ch ymholiad.

Beth am seremonïau priodas?

Gellir cynnal seremonïau priodas yn y Ganolfan Ddinesig. Os yw'ch seremoni wedi'i threfnu i'w chynnal yn y Swyddfa Gofrestru, gallwch ddod â dau dyst yn unig. Os yw'ch seremoni'n cael ei chynnal yn Ystafelloedd Seremoni Bae Abertawe, gallwch ddod â hyd at 20 gwestai (gan gynnwys plant). Sylwer y bydd seremonïau'n gryno i alluogi i'r briodas gyfreithiol fynd rhagddi drwy gadw at y mesurau cadw pellter cymdeithasol a mesurau eraill sydd ar waith i leihau'r risg o ymledu'r feirws yn y lleoliad.

Mae'n rhaid i leoliadau cymeradwy megis gwestai a lleoliadau lletygarwch gau.

Dylai cyplau sydd i briodi mewn man addoli barhau i gysylltu â'r eglwys/capel i wirio a ellir cynnal y briodas o hyd.


 

Ble gallaf gael rhagor o wybodaeth?

Y lle gorau yw gwefan Llywodraeth Cymru: llyw.cymru/coronafeirws

Wedi'i bweru gan GOSS iCM